Tolokeleni

Tolokeleni muye pa filukusangwamo

 UMUTWI WA INO MAKASHINI | MUNGOMFWISHA IFILEMBELWE MU BAIBOLO

Nindo Mwelelwe Ukumfwisha Ifilembelwe mu Baibolo?

Nindo Mwelelwe Ukumfwisha Ifilembelwe mu Baibolo?

“Baibolo libuuku lya mapempelo ilishibikilwe makosa. Pano ku bekala mu China, ili ibuuku tabalishipo kabili talicindemepo kuli bo.”—BA LIN, ABA KU CHINA.

“Nebo ndi muHindu, pano ndafilwa ukumfwisha amabuuku abaHindu. Popele, kani ndafilwa ukumfwisha amabuuku amu kupempela kwanji, ningomfwisha shani Baibolo?”—BA AMIT, ABA KU INDIA.

“Pakuti Baibolo libuuku lya kale, ndiicindikile kabili ndyumfwile ati e buuku ili abantu bashita makosa. Pano nebo nshingalibonapo.”—BA YUMIKO, ABA KU JAPAN.

Abantu abengi mu calo conse balicindikile Baibolo. Nangabe’fyo, tabeshipo ifingi neli tabeshipo neli fimo ifilembelwemo. Ifi efi cili mu fyalo ifingi ifya mu Asia, pano na mu fyalo mumo amaBaibolo afulile makosa, abengi tabeshipo ifilembelwemo.

Nangabe’fyo, mungalanguluka ati, ‘Nindo njelelwe ukumfwisha ifilembelwe mu Baibolo?’ Ukumfwisha ifilembelwe muli lili ibuuku kungamofweniko ukucita ifyakonkapo:

  • Ukuba abasangalele

  • Ukwishiba ifyakucita ili mwaba ne makatasho

  • Ifyakucefyako ukubombomana

  • Ukuwamyako ubulunda bwenu ne bantu bambi

  • Ukwishiba ifya kupyungisha bwino indalama

Ku cakubwenako, ba Yoshiko aba ku Japan balukufwaya ukwishiba ifilembelwe mu Baibolo. Popele balisalulwilepo ukulipendela abene. Findo fyafuminemo? Ba Yoshiko balilabiile ati, “Baibolo ilingofweleko ukwishiba umulandu mbelele pa calo ne kukwata ubucetekelo bwa kuntangiile. Kabili pali bubuno bukumo, ndi umusangalele makosa.” Ba Amit, baabo twacilabilapo pa kutanga, nabo balisalulwilepo ukulisambisha abene Baibolo. Balilabiile ati, “Ili naishibile ati mu Baibolo muli ifyebo ifingofwako abantu abali bonse, nalikankamene.”

Baibolo ilyofweleko amamilyoni abantu ukwalula amekalilo abo. Nindo na mwebo tekuti musambilile Baibolo ne kulibwena mwebene ifi ingamofweniko?