Judas 1:1-25

 Halin kay Judas, isa ka ulipon ni Jesucristo, apang utod ni Santiago, para sa mga tinawag nga hinigugma may kaangtanan sa Dios nga Amay kag gintipigan para kay Jesucristo:  Kabay nga ang kaluoy kag paghidait kag gugma mangin bugana sa inyo.  Mga hinigugma, bisan pa nga ginahimo ko ang tanan nga panikasog nga isulat sa inyo ang tuhoy sa kaluwasan nga aton tanan ginalauman, kinahanglan ko kamo sulatan agod palig-unon kamo nga makig-away sing lakas para sa pagtuo nga gintugyan sing makaisa gid lang sa mga balaan.  Ang akon rason amo nga may pila ka di-diosnon nga tawo nga nagsulod sing tago, nga ginahimo ang wala tupong nga kaayo* sang aton Dios nga balibad sa lugak nga paggawi kag ginahimutig ang aton lamang Tag-iya kag Ginuo, si Jesucristo, kag ang paghukom sa ila madugay na gintagna sa Kasulatan.  Luyag ko kamo pahanumdumon, bisan pa nahibaluan na ninyo ang tanan nga butang, nga wala sapayan nga ginluwas ni Jehova ang iya katawhan gikan sa duta sang Egipto, ginlaglag niya sang ulihi ang mga wala magpakita sang pagtuo.  Kag ang mga anghel nga wala magpabilin sa ila orihinal nga kahimtangan, kundi nagbiya sang ila nagakaigo nga puluy-an, gintigana niya sa mga gapos nga dayon sa mangitungito nga kadudulman para sa paghukom sa dakung adlaw.  Amo man ang Sodoma kag Gomorra kag ang mga siudad sa palibot nila, nga nagpatuyang sa pagpakighilawas kag sa kailigbon sang unod kaangay sang mga nasambit na, ginbutang sa atubangan naton subong paandam nga halimbawa sa pag-antos sing silot sang wala katapusan nga kalayo.  Sa amo man nga paagi, ini nga mga tawo nga nagadalamguhanon nagadagta sang unod kag nagatamay sang pagkaginuo kag nagapakalain sa mga mahimayaon.  Apang sang si Miguel nga arkanghel nakigsuay sa Yawa tuhoy sa lawas ni Moises, wala sia nangahas nga hukman kag pasipalahan sia, kundi nagsiling sia: “Kabay nga sabdungon ka ni Jehova.” 10  Apang ini nga mga tawo nagapakalain sa tanan nga butang nga wala gid nila mahibalui; apang padayon nila nga ginapalain ang ila kaugalingon paagi sa tanan nga butang nga ginhangop nila kaangay sa wala sing pangatarungan nga mga sapat. 11  Kailo sila, bangod naglakat sila sa banas ni Cain, kag nagdalidali sila sa pagsunod sa sayop nga dalanon ni Balaam tungod sa bayad, kag napapas sa rebelyuso nga mga hambal ni Kora! 12  Sila ang mga bato nga natago sa idalom sang tubig sa inyo mga sinalusalo* samtang nagasinalusalo sila upod sa inyo, mga manugbantay nga nagapakaon sang ila kaugalingon nga wala sing kahadlok; mga panganod nga wala sing tubig nga ginapalidpalid sang mga hangin; mga kahoy sa hingapusan sang tigragas, apang wala sing bunga, nga napatay sing bug-os,* kag gingabot; 13  nagabalingaso nga mga balod sang dagat nga nagapaalimbukad sang ila kaugalingon nga kahuluy-an; mga bituon nga nagadalangdalang, nga gintigana sing dayon sa kaitumon sang kadudulman. 14  Huo, si Enoc, ang ikapito sa linya kutob kay Adan, nagtagna man tuhoy sa ila, sang nagsiling sia: “Tan-awa! Si Jehova nag-abot upod ang iya balaan nga mga linaksa,* 15  agod hukman ang tanan, kag agod silutan ang tanan nga di-diosnon tuhoy sa ila tanan di-diosnon nga mga buhat, kag tuhoy sa tanan nga makakilibang nga mga butang nga ginsiling sang di-diosnon nga mga makasasala batok sa iya.” 16  Ini nga mga tawo mga palakumod, mga reklamador tuhoy sa ila kahimtangan sa kabuhi, nga ginapasundan ang ila mga kailigbon, kag sila nagatinikal, samtang ginainto nila ang iban agod makabentaha sila. 17  Kon tuhoy sa inyo, mga hinigugma, dumduma ninyo ang ginpamulong anay sang mga apostoles sang aton Ginuong Jesucristo, 18  sang nagsiling sila sa inyo: “Sa katapusan nga tion may mga mayubiton, nga ginapasundan ang ila mga kailigbon sa di-diosnon nga mga butang.” 19  Ini sila amo ang nagapadihot sang pagbinahinbahin, sapatsapaton nga mga tawo, nga wala sing espirituwalidad. 20  Apang kamo, mga hinigugma, paagi sa pagpalig-on sang inyo kaugalingon sa inyo labing balaan nga pagtuo, kag sa pagpangamuyo nga may balaan nga espiritu, 21  magpabilin kamo sa gugma sang Dios, samtang nagahulat kamo sang kaluoy sang aton Ginuong Jesucristo nga nagadul-ong sa kabuhi nga walay katapusan. 22  Subong man, padayon nga magpakita sang kaluoy sa pila nga may mga pangduhaduha; 23  luwasa sila paagi sa pagsabnit sa ila gikan sa kalayo. Apang padayon nga magpakita sang kaluoy sa iban, nga ginahimo ini nga may kahadlok, samtang ginadumtan ninyo bisan ang nasulod nga panapton nga namantsahan sang unod. 24  Karon ang Dios makabantay sa inyo gikan sa pagkasandad kag makapaatubang sa inyo nga wala sing depekto sa iya himaya nga may daku nga kalipay. 25  Ang himaya, pagkahalangdon, gahom kag awtoridad sa tanan nga nagligad nga tion kag karon kag tubtob sa wala katubtuban, mangin sa lamang nga Dios nga aton Manluluwas paagi kay Jesucristo nga aton Ginuo. Kabay pa.*

Footnote

Jud 4 * Tan-awa ang nota sa Ju 1:14.
Jud 12 * Sa literal, “sinalusalo sang paghigugmaanay.”
Jud 1:12 * Sa literal, “makaduha napatay.”
Jud 1:14 * Ukon, “tignapulo ka libo.”
Jud 25 * Ukon, “Amen.”