2 Pedro 1:1-21

1  Halin kay Simon Pedro, nga ulipon kag apostol ni Jesucristo, para sa mga nakatigayon sing pagtuo, nga isa ka pribilehiyo pareho sang amon, paagi sa pagkamatarong sang aton Dios kag sang Manluluwas nga si Jesucristo:  Kabay nga ang wala tupong nga kaayo* kag paghidait mangin bugana sa inyo paagi sa sibu nga ihibalo tuhoy sa Dios kag kay Jesus nga aton Ginuo,  kay wala bayad nga ginhatag sa aton sang gahom sang Dios ang tanan nga butang may kaangtanan sa kabuhi kag diosnon nga debosyon, paagi sa sibu nga ihibalo tuhoy sa isa nga nagtawag sa aton paagi sa himaya kag labaw gid nga pagkamaayo.  Paagi sa sining mga butang wala bayad nga ginhatag niya sa aton ang hamili kag daku gid nga mga saad, agod paagi sa sini mangin mga umalambit kamo sa kinaugali sang Dios, kay nakapalagyo na kamo gikan sa pagkamadinulunton nga yara sa kalibutan bangod sang kailigbon.  Huo, sa sini gid nga rason, paagi sa pagpanikasog sing maukod tungod sini nga mga butang, idugang sa inyo pagtuo ang labaw gid nga pagkamaayo, sa inyo labaw gid nga pagkamaayo ang ihibalo,  sa inyo ihibalo ang pagpugong sa kaugalingon, sa inyo pagpugong sa kaugalingon ang pagbatas, sa inyo pagbatas ang diosnon nga debosyon,  sa inyo diosnon nga debosyon ang utudnon nga pagpalangga, sa inyo utudnon nga pagpalangga ang gugma.  Kay kon ini nga mga butang yara sa inyo kag nagaawas, magapugong ini sa inyo nga mangin di-aktibo ukon di-mabungahon may kaangtanan sa sibu nga ihibalo tuhoy sa aton Ginuong Jesucristo.  Kay kon ini nga mga butang wala kay bisan sin-o, bulag sia, nga ginapiyong ang iya mga mata sa kapawa, kag nangin malipaton sia sa pagtinlo sa iya gikan sa iya mga sala sang una. 10  Bangod sini, mga kauturan, himua ninyo sing labi pa ang inyo bug-os nga masarangan agod mapat-od ninyo ang pagtawag kag pagpili sa inyo; kay kon padayon ninyo nga ginahimo ini nga mga butang indi gid kamo mapaslawan. 11  Sa pagkamatuod, iaman sa inyo ang mahimayaon nga pagsulod sa wala katapusan nga ginharian sang aton Ginuo kag Manluluwas nga si Jesucristo. 12  Bangod sini handa ako pirme nga pahanumdumon kamo sini nga mga butang, bisan pa nga nahibaluan ninyo ini kag malig-on kamo sa kamatuoran nga yara sa inyo. 13  Apang ginakabig ko nga nagakaigo, samtang yari ako sa sini nga tabernakulo,* nga pukawon kamo paagi sa pagpahanumdom sa inyo, 14  kay nahibaluan ko nga malapit na kuhaon ang akon tabernakulo, subong sang ginpahayag sa akon sang aton Ginuong Jesucristo. 15  Gani himuon ko man ang akon bug-os nga masarangan sa tanan nga tion agod sa tapos sang akon pagtaliwan, madumduman ninyo ini nga mga butang. 16  Ginpahibalo namon sa inyo ang gahom kag presensia sang aton Ginuong Jesucristo indi paagi sa pagsunod sa butig nga mga sugilanon nga ginhimo sing malalangon, kundi nangin mga saksi mismo kami sang iya pagkahalangdon. 17  Kay nabaton niya ang dungog kag himaya gikan sa Dios nga Amay, sang ang subong sini nga mga pulong nag-abot sa iya gikan sa halangdon nga himaya: “Ini ang akon anak, ang akon hinigugma, nga ginakahamut-an ko.” 18  Huo, nabatian namon ining mga pulong gikan sa langit samtang kaupod niya kami sa balaan nga bukid. 19  Tungod sini napat-od pa gid namon ang matagnaon nga pulong; kag maayo ang ginahimo ninyo sa paghatag sing igtalupangod sa sini subong sang suga nga nagasiga sa madulom nga duog, tubtob nga ang adlaw magapamanagbanag kag ang kabugwason magasubang, sa inyo tagipusuon. 20  Kay nahibaluan ninyo ini una sa tanan, nga wala sing tagna sa Kasulatan nga naggikan sa kaugalingon nga pagpatpat. 21  Kay ang tagna wala mag-abot paagi sa kabubut-on sang tawo, kundi ang mga tawo nagpamulong gikan sa Dios samtang ginatuytuyan sila sang balaan nga espiritu.

Footnote

2Pe 1:2 * Tan-awa ang nota sa Ju 1:14.
2Pe 1:13 * Ukon, “dutan-on nga lawas.”