2 Pedro 2:1-22

2  Apang, may nagluntad man nga butig nga mga manalagna sa tunga sang katawhan, subong nga may magaluntad man nga di-matuod nga mga manunudlo sa tunga ninyo. Sila mismo magapasulod sing tago sang malaglagon nga mga sekta kag magapanghiwala bisan sa tag-iya nga nagbakal sa ila, nga nagadala sang madasig nga kalaglagan sa ila kaugalingon.  Dugang pa, madamo ang magasunod sa ila mga buhat sang lugak nga paggawi, kag tungod sini pakalainon ang dalanon sang kamatuoran.  Subong man, mahamkunon nga hingalitan nila kamo paagi sa patupato nga mga pulong. Apang tuhoy sa ila, ang paghukom halin pa sang una wala nagahinay, kag ang ila kalaglagan wala nagatulog.  Kon ang Dios wala gid magpugong sa pagsilot sa mga anghel nga nakasala, kundi paagi sa paghaboy sa ila sa Tartaro,* ginhunong sila sa mga buho sang mangitungito nga kadudulman agod itigana sa paghukom;  kag wala sia magpugong sa pagsilot sa dumaan nga kalibutan, kundi ginluwas niya si Noe, nga isa ka manugbantala sang pagkamatarong, kaupod sang pito pa sang gin-anaw niya ang kalibutan sang di-diosnon nga mga tawo;  kag paagi sa paghimo nga abo sa mga siudad sang Sodoma kag Gomorra ginpakamalaut niya sila, nga nagapahamtang sang sulundan para sa di-diosnon nga mga tawo tuhoy sa mga butang nga magaabot;  kag ginluwas niya ang matarong nga si Lot, nga natublag gid sa pagpatuyang sa lugak nga paggawi sang mga tawo nga di-matinumanon sa kasuguan—  kay nagaantos ang matarong nga kalag sining matarong nga tawo bangod sang ila malinapason nga mga buhat, nga iya nakita kag nabatian samtang nagapuyo sia sa tunga nila adlaw-adlaw—  nahibaluan ni Jehova kon paano luwason ang mga tawo nga may diosnon nga debosyon gikan sa pagtilaw, kag itigana ang di-matarong nga mga tawo agod laglagon sa adlaw sang paghukom, 10  apang ilabi na ang mga nagapatuyang sa unod agod dagtaan ini kag nagapakanubo sang pagkaginuo. Makahas sila, puguso, kag wala nagakurog sa mga mahimayaon kundi nagapakalain, 11  samtang ang mga anghel, bisan pa labaw sa kusog kag gahom, wala nagasumbong sing mapasipalahon batok sa ila, kag wala nila ini ginahimo tungod sa pagtahod kay Jehova. 12  Apang ini nga mga tawo, kaangay sa wala sing pangatarungan nga mga sapat nga duna nga ginbun-ag agod dakpon kag laglagon, malaglag bangod sang ila dalanon nga nagadul-ong sa kalaglagan, tungod sa mga butang nga wala nila mahibaluan kag ginapakalain, 13  kag nagahalit sa ila kaugalingon subong kabayaran sa paghimo sing sayop. Ginakabig nila nga kalipay ang maluho nga pagkabuhi kon adlaw. Mga higko sila kag mga depekto, nga nagapatuyang sa wala sing pagpugong nga pagkalipay sa ila madaya nga mga panudlo samtang nagasinalusalo upod sa inyo. 14  May mga mata sila nga puno sang panghilahi kag indi makauntat sa pagpakasala, kag ginahaylo nila ang mga kalag nga indi malig-on. May tagipusuon sila nga nahanas sa pagkamahamkunon. Ginpakamalaut sila nga mga anak. 15  Bangod sang pagbiya sa matadlong nga banas, nagtalang sila. Ginsunod nila ang banas ni Balaam, nga anak ni Beor, nga naghigugma sa bayad sa paghimo sing sayop, 16  apang ginsabdong bangod sang iya paglapas sa kon ano ang husto. Ginpunggan ang kabuangan sang manalagna sang isa ka wala tingog nga sapat nga pangtrabaho, nga naghambal nga may tingog sang tawo. 17  Mga tuburan sila nga wala sing tubig, kag mga alipuop nga ginapalid sang mabaskog nga bagyo, kag ginatigana sa ila ang kaitumon sang kadulom. 18  Kay nagatinikal sila nga wala sing kapuslanan, kag paagi sa mga kailigbon sang unod kag paagi sa lugak nga pamatasan ginahaylo nila ang mga halos makapalagyo sa mga tawo nga nagagawi sing sayop. 19  Samtang nagasaad sila sang kahilwayan sa ila, sila mismo mga ulipon sang pagkamadinulunton. Kay ang bisan sin-o nga madaug sang isa ginaulipon sining isa. 20  Kon nakapalagyo na sila gikan sa mga dagta sang kalibutan paagi sa sibu nga ihibalo tuhoy sa Ginuo kag Manluluwas nga si Jesucristo, kag madalahig liwat sa sini mismo nga mga butang kag madaug, ang naulihi nila nga kahimtangan mangin mas malain sangsa nahauna. 21  Kay maayo pa kuntani nga wala nila mahibaluan sing sibu ang banas sang pagkamatarong sangsa pagkatapos mahibaluan ini sing sibu magtalikod sa balaan nga sugo nga ginhatag sa ila. 22  Ang ginasiling sang matuod nga hulubaton natabo sa ila: “Ang ido nagbalik sa suka sini, kag ang nayon nga napaliguan nagligidligid sa lunang.”

Footnote

2Pe 2:4 * Isa ka tulad-bilanguan kag manubo nga kahimtangan diin gintagbong sang Dios ang di-matinumanon nga mga anghel sang panahon ni Noe. Tan-awa ang Apendise 10.