સ્કીપ ટુ કન્ટેન્ટ

શું ઈશ્વરનું કોઈ નામ છે?

ઈશ્વરના ઘણા ખિતાબો છે. જેમ કે, સર્વશક્તિમાન, સર્જનહાર અને પ્રભુ. પણ ઈશ્વરનું નામ બાઇબલમાં ૭,૦૦૦ કરતાં વધારે વખત વાપરવામાં આવ્યું છે.

આ વીડિયો જુઓ

હાલમાં જ આવેલાં વીડિયો, સંગીત, લેખ અને ન્યુઝ જુઓ.

નવું નજરાણું જુઓ

યહોવાના સાક્ષીઓની સભાઓ

અમે ક્યાં મળીએ છીએ અને કઈ રીતે ભક્તિ કરીએ છીએ એ શોધો.

બાઇબલમાંથી શીખવા વિનંતી કરો

તમને ફાવે એ સમયે અને જગ્યાએ બાઇબલ વિશે શીખો. એનો કોઈ ચાર્જ નથી.

યહોવાના સાક્ષીઓ—અમે કોણ છીએ?

અમે જુદા જુદા દેશો, ભાષાઓ અને સમાજમાંથી આવીએ છીએ. તોપણ અમારો એક સરખો ધ્યેય હોવાથી અમે બધા સંપથી રહીએ છીએ. જેમ કે, બાઇબલમાં જણાવેલ સૃષ્ટિના સર્જનહાર અને ઈશ્વર યહોવાને અમે મહિમા આપીએ છીએ. ઈસુના પગલે ચાલવા અમે બનતું બધું કરીએ છીએ. ખ્રિસ્તી તરીકે પોતાની ઓળખ આપવાનો અમને ગર્વ થાય છે. અમે બધા નિયમિત રીતે બીજા લોકોને બાઇબલ અને ઈશ્વરના રાજ્ય વિશે શીખવવા સમય કાઢીએ છીએ. અમે યહોવાના સાક્ષીઓ તરીકે ઓળખાઈએ છીએ, કેમ કે અમે ઈશ્વર યહોવા અને તેમના રાજ્ય વિશે સાક્ષી આપીએ છીએ, એટલે કે વાત કરીએ છીએ.

અમારી વેબસાઇટ જુઓ. બાઇબલ ઓનલાઇન વાંચો. અમારા વિશે અને અમારી માન્યતાઓ વિશે વધુ શીખો.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.