સ્કીપ ટુ કન્ટેન્ટ

હિંમત હારશો નહિ!

શું એવો કોઈ બનાવ બન્યો છે જેનાથી તમે હિંમત હારી ગયા છો?

વધુ શીખો

હાલમાં જ આવેલાં વીડિયો, સંગીત, લેખ અને ન્યુઝ જુઓ.

નવું નજરાણું જુઓ

યહોવાના સાક્ષીઓની સભાઓ

અમે ક્યાં મળીએ છીએ અને કઈ રીતે ભક્તિ કરીએ છીએ એ શોધો.

યહોવાના સાક્ષીઓને મુલાકાત માટે વિનંતી કરો

યહોવાના સાક્ષી સાથે બાઇબલ વિષય પર વાત કરો અથવા મફત બાઇબલમાંથી શીખો.

યહોવાના સાક્ષીઓ—અમે કોણ છીએ?

અમે જુદા જુદા દેશો, ભાષાઓ અને સમાજમાંથી આવીએ છીએ. તોપણ અમારો એક સરખો ધ્યેય હોવાથી અમે બધા સંપથી રહીએ છીએ. જેમ કે, બાઇબલમાં જણાવેલ સૃષ્ટિના સર્જનહાર અને ઈશ્વર યહોવાને અમે મહિમા આપીએ છીએ. ઈસુના પગલે ચાલવા અમે બનતું બધું કરીએ છીએ. ખ્રિસ્તી તરીકે પોતાની ઓળખ આપવાનો અમને ગર્વ થાય છે. અમે બધા નિયમિત રીતે બીજા લોકોને બાઇબલ અને ઈશ્વરના રાજ્ય વિશે શીખવવા સમય કાઢીએ છીએ. અમે યહોવાના સાક્ષીઓ તરીકે ઓળખાઈએ છીએ, કેમ કે અમે ઈશ્વર યહોવા અને તેમના રાજ્ય વિશે સાક્ષી આપીએ છીએ, એટલે કે વાત કરીએ છીએ.

અમારી વેબસાઇટ જુઓ. બાઇબલ ઓનલાઇન વાંચો. અમારા વિશે અને અમારી માન્યતાઓ વિશે વધુ શીખો.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.