સ્કીપ ટુ કન્ટેન્ટ

દુઃખોનો અંત બહુ જલદી

આપણે કઈ રીતે જાણી શકીએ? એના વિશે બાઇબલમાં શું લખ્યું છે એ જાણવા ચોકીબુરજનો આ અંક જુઓ.

 

વધુ શીખો

બાઇબલ ઓનલાઇન વાંચો

નવી દુનિયા ભાષાંતરનાં અનેક પાસાં જુઓ. આ બાઇબલ ખરું અને વાંચવામાં સહેલું છે.

બાઇબલ ઓનલાઇન વાંચો

નવી દુનિયા ભાષાંતરનાં અનેક પાસાં જુઓ. આ બાઇબલ ખરું અને વાંચવામાં સહેલું છે.

હાલમાં જ આવેલાં વીડિયો, સંગીત, લેખ અને ન્યુઝ જુઓ.

નવું નજરાણું જુઓ

યહોવાના સાક્ષીઓને મુલાકાત માટે વિનંતી કરો

યહોવાના સાક્ષી સાથે બાઇબલ વિષય પર વાત કરો અથવા બાઇબલમાંથી મફત શીખો.

યહોવાના સાક્ષીઓની સભામાં આવો

અમે ક્યાં મળીએ છીએ અને કઈ રીતે ભક્તિ કરીએ છીએ એ જુઓ. સભામાં કોઈ પણ વ્યક્તિ આવી શકે. એ માટે તમારે પૈસા આપવા નહિ પડે.

યહોવાના સાક્ષીઓ—અમે કોણ છીએ?

અમે જુદા જુદા દેશો, ભાષાઓ અને સમાજમાંથી આવીએ છીએ. તોપણ અમારો એક સરખો ધ્યેય હોવાથી અમે બધા સંપથી રહીએ છીએ. જેમ કે, બાઇબલમાં જણાવેલ સૃષ્ટિના સર્જનહાર અને ઈશ્વર યહોવાને અમે મહિમા આપીએ છીએ. ઈસુના પગલે ચાલવા અમે બનતું બધું કરીએ છીએ. ખ્રિસ્તી તરીકે પોતાની ઓળખ આપવાનો અમને ગર્વ થાય છે. અમે બધા નિયમિત રીતે બીજા લોકોને બાઇબલ અને ઈશ્વરના રાજ્ય વિશે શીખવવા સમય કાઢીએ છીએ. અમે યહોવાના સાક્ષીઓ તરીકે ઓળખાઈએ છીએ, કેમ કે અમે ઈશ્વર યહોવા અને તેમના રાજ્ય વિશે સાક્ષી આપીએ છીએ, એટલે કે વાત કરીએ છીએ.

અમારી વેબસાઇટ જુઓ. બાઇબલ ઓનલાઇન વાંચો. અમારા વિશે અને અમારી માન્યતાઓ વિશે વધુ શીખો.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.