Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Puwede Mong Labanan Asin Daugon si Satanas!

Puwede Mong Labanan Asin Daugon si Satanas!

“Manindugan kamo tumang [ki Satanas], na marigon sa pagtubod.”​—1 PED. 5:9NW.

1. (a) Taano ta lalo nang mahalaga ngunyan na labanan ta si Satanas? (b) Taano ta masasabi niyato na puwede kitang manggana sa laban ta ki Satanas?

NAKIKIPAGLABAN si Satanas sa linahidan na mga natatada asin sa ‘ibang mga karnero.’ (Juan 10:16) Gusto kan Diyablo na sibaon an pinakadakul na lingkod ni Jehova sagkod sa makakaya niya sa halipot na sanang panahon na natatada sa saiya. (Basahon an Kapahayagan 12:9, 12.) Manggagana daw kita sa laban ta ki Satanas? Iyo! Sinasabi kan Bibliya: ‘Tumangon nindo an Diyablo, asin siya madulag sa saindo.’​—Sant. 4:7.

2, 3. (a) Taano ta pabor pa ki Satanas kun dai naniniwala an mga tawo na totoong may Diyablo? (b) Paano mo naaraman na totoo si Satanas?

2 Dakul an nginingisihan an ideya na totoong may Satanas. Para sa sainda, si Satanas asin an mga demonyo inimbento man sanang mga karakter sa nobela, horror na pelikula, asin video game. Sinasabi ninda na mayo nin tawong madunong an maniniwala sa maraot na mga espiritu. Problema daw para ki Satanas kun an mga tawo dai naniniwala na totoo siya asin an saiyang dai nahihiling na mga kairiba? Dai lamang! An totoo, pabor pa ngani iyan ki Satanas ta mas madali niyang mabubuta an isip kan mga nagdududa na totoo siya. (2 Cor. 4:4) An pagpalakop kan ideya na mayo nin mga espiritu an saro sa dakul na paagi ni Satanas tanganing dayaon an mga tawo.

 3 Bilang mga lingkod ni Jehova, dai kita kabali sa mga nadayang iyan. Aram tang totoo an Diyablo huling si Satanas an nakipag-ulay ki Eva paagi sa sarong halas. (Gen. 3:1-5) Si Satanas an nagtuya ki Jehova mapadapit sa motibo ni Job. (Job 1:9-12) Si Satanas an nagpurbar na magtentar ki Jesus. (Mat. 4:1-10) Asin pagkamundag kan Kahadian nin Diyos kan 1914, si Satanas an ‘nakilaban’ sa natatada sa mga linahidan. (Kap. 12:17) Nagpapadagos pa sagkod ngunyan an labanan na iyan huling pinagmamaigutan ni Satanas na mawara an pagtubod kan natatada sa 144,000 asin kan ibang mga karnero. Tanganing manggana sa laban na iyan, dapat kitang manindugan tumang ki Satanas asin magdanay na marigon sa satong pagtubod. Pag-uulayan sa artikulong ini an tulong paagi tanganing magibo iyan.

DAI MAGIN ORGULYOSO

4. Paano pinatunayan mismo ni Satanas na siya orgulyosong marhay?

4 Orgulyosong marhay si Satanas. Masasabing orgulyoso asin pangahas an espiritung linalang na ini huli ta makusugon an buot niya na kuwestiyunon an soberaniya ni Jehova asin gibuhon an sadiri niya na karibal na diyos. Kaya, an sarong paagi na makakapanindugan kita laban ki Satanas iyo an dai magin orgulyoso kundi magin mapakumbaba. (Basahon an 1 Pedro 5:5.) Pero ano an pag-orgulyo? Pirmi daw na maraot iyan?

5, 6. (a) Pirmi daw na maraot an pag-orgulyo? Ipaliwanag. (b) Anong klaseng pag-orgulyo an peligroso, asin ano an nagkapirang halimbawa kaini sa Kasuratan?

5 An pag-orgulyo tinawan nin kahulugan nin sarong diksiyonaryo bilang “an pakamati nin dignidad asin respeto sa sadiri” asin “pakamati nin pagkakontento huling ika o an mga tawong harani sa saimo nakagibo nin sarong bagay na marahay o igwa nin sarong bagay na marahay.” Mayo man nin maraot diyan. Sinabi ni apostol Pablo sa mga taga Tesalonica: “Ipinag-oorgulyo mi kamo sa mga kongregasyon nin Diyos huli sa saindong pakatagal asin pagtubod sa ibong kan gabos na persekusyon asin kasakitan na saindong tinitios.” (2 Tes. 1:4NW) Kaya may makukua kitang pakinabang kun nakakamati kita nin pagkakontento sa mga nagibo nin iba o nin dikit na pag-orgulyo kun dapit sa satong sadiri. Dai ta dapat ikasupog an satong pamilya, kultura, o an lugar kun sain kita nagdakula.​—Gui. 21:39.

6 Pero may sarong klase nin pag-orgulyo na puwedeng makahali o makaraot sa relasyon ta sa iba, lalo na sa satong pakikikatuod ki Jehova. Kun igwa kita nin arog kaining pag-orgulyo, puwedeng maghinanakit kita asin sayumahan ta an kinakaipuhan na konseho imbes na mapakumbabang akuon iyan. (Sal. 141:5) An klaseng ini nin pag-orgulyo tinawan nin kahulugan bilang “sobra-sobrang pagpapahalaga sa sadiri” o “mapalangkaw na kaisipan nin mga tawong naniniwala, na sa parati mayong basehan, na mas matibay sinda kisa sa iba.” Anggot si Jehova sa aroganteng pag-orgulyo. (Ezeq. 33:28; Amos 6:8) Pero ugmahon si Satanas pag naghahambog an mga tawo, huli ta pag-arog ini sa pagigin arogante niya. Siguradong ugmahon si Satanas sa kahambugan kan mga tawong arog ni Nimrod, Faraon, asin Absalom​—na gabos nagin biktima kan salang pag-orgulyo! (Gen. 10:8, 9; Ex. 5:1, 2; 2 Sam. 15:4-6) Pagigin orgulyoso man an nagin dahilan kan pagbagsak ni Cain. An Diyos mismo an nagsadol sa saiya pero sa sobrang kapalangkawan niya, dai niya inako an pagtatanos sa saiya. Nagin sutil siya asin binaliwala niya an sadol ni Jehova saka dai siya nag-alangan na gumibo nin maraot, na iyo an ikinapahamak niya.​—Gen. 4:6-8.

7, 8. (a) Ano an rasismo, asin paano iyan konektado sa pag-orgulyo? (b) Ipaliwanag kun paano puwedeng mawara an katuninungan sa laog nin sarong kongregasyon huli sa pag-orgulyo.

7 Ngunyan, ipinapahiling nin mga tawo an pag-orgulyo sa dakul na nakakaraot na paagi. An pag-orgulyo kun beses konektadong marhay sa rasismo. An rasismo tinawan nin kahulugan nin  sarong diksiyonaryo bilang “diskriminasyon o pagkaanggot sa mga tawong iba an rasa” asin “an paniniwala na an mga tawo na iba-iba an rasa iba-iba man an kuwalidad asin abilidad, asin na an ibang rasa ginibo nin Diyos na magin nakakalabi o mas hababa sa iba.” An pag-orgulyo huli sa rasa nagresulta sa mga rayot, giyera, asin masaker pa ngani.

8 Siyempre, dai dapat mangyari iyan sa laog nin Kristiyanong kongregasyon. Pero, an dai pagkakauyon nin mga magkakapagtubod, na kun minsan nagpupuon sa pagigin orgulyoso, puwedeng magin iriwal na dai na makontrol. Minalataw na nangyari man iyan sa ibang mga Kristiyano kan inot na siglo, kaya pinapag-isip sinda kan hapot ni Santiago: ‘Sain minagikan an mga ralaban asin sain minagikan an mga iriwal diyan sa saindo?’ (Sant. 4:1) Iyo, kun anggot kitang marhay asin iniisip niyato na nakakalabi kita sa iba, mahihiling iyan sa satong sinasabi asin ginigibo, na puwedeng makakulog na marhay sa iba. (Tal. 12:18) Malinaw nanggad, huli sa pag-orgulyo puwedeng mawara an katuninungan sa laog nin sarong kongregasyon.

9. Paano kita tinatabangan kan Bibliya na malabanan an rasismo asin iba pang klase nin salang pag-orgulyo? (Hilingon an ritrato sa kapinunan kan artikulo.)

9 Kun may tendensiya kitang mag-isip na nakakalabi kita sa iba, kaipuhan tang girumdumon na ‘ikinakaungis ni Jehova an gabos na mapaabaw-abaw an puso.’ (Tal. 16:5) Marahay man na siyasaton niyato an pagmansay ta sa mga iba an rasa, nasyonalidad, o kultura. Kun pagmati niyato nakakalabi an rasa o nasyonalidad ta, binabaliwala ta an katunayan na an Diyos ‘pinagikan sa saro sana an gabos na nasyon nin mga tawo.’ (Gui. 17:26) Huli sa katotoohan na iyan, masasabing saro sana an rasa kan bilog na katawuhan huling gabos na tawo saro sana an ginikanan, si Adan. Kaya, sala nanggad na isipon na an ibang rasa ginibo nin Diyos na magin nakakalabi o mas hababa sa iba. An kaisipan na iyan kauyon kan plano ni Satanas na rauton an satong pagkamuot asin pagkasararo bilang mga Kristiyano. (Juan 13:35) Tanganing malabanan asin madaog si Satanas, dapat tang labanan an gabos na klase nin salang pag-orgulyo.​—Tal. 16:18.

DAI MAGIN MATERYALISTIKO ASIN DAI MAMUOT SA KINABAN

10, 11. (a) Taano ta dai harayong mangyari na mamuot an saro sa kinaban? (b) Ano an nagin resulta kan mamutan ni Demas an kinaban?

10 Si Satanas ‘an puon kaining kinaban,’ asin nasa irarom ini kan saiyang kapangyarihan. (Juan 12:31; 1 Juan 5:19) Kaya an kadaklan sa ipinapalakop kan kinaban na ini kontra sa mga pamantayan sa Bibliya. Siyempre, bako man gabos na inaalok kan kinaban maraot. Pero, dapat niyatong lauman na gagamiton ni Satanas an kinaban na ini tanganing aprobetsaran an satong mga pagmawot saka hihinguwahon niyang sutsutan kita na magkasala o mamutan an kinaban asin mapabayaan an satong pagsamba ki Jehova.​—Basahon an 1 Juan 2:15, 16.

11 Malinaw na an pagkamuot sa kinaban nakaapektar sa ibang mga Kristiyano kan inot na siglo. Halimbawa, si Pablo nagsurat: ‘Pinabayaan ako ni Demas ta siya namuot sa kinaban na ini.’ (2 Tim. 4:10) Dai espesipikong sinasabi kan Bibliya kun ano talaga sa kinaban an namutan ni Demas kaya binayaan niya si Pablo. Posibleng mas namutan na ni Demas an materyal na mga bagay kisa sa espirituwal na mga gibuhon. Kun iyan an nangyari, naiwara ni Demas an magayunon na espirituwal na mga pribilehiyo. Sulit daw iyan? May maiaalok daw an kinaban ki Demas na urog pa sa itataong bendisyon ni Jehova sa saiya bilang kaiba-iba ni Pablo?​—Tal. 10:22.

12. Sa anong mga paagi puwede kitang mabiktima kan “kadayaan kan kayamanan”?

12 Puwede man na mangyari iyan sa sato. Bilang mga Kristiyano, normal sana na gusto tang mapaniguan an materyal na pangangaipo ta pati kan satong pamilya. (1 Tim. 5:8) Gusto ni Jehova na mabuhay kita nin komportable​—malinaw  niyatong nahihiling ini pag iniisip ta kun gurano kagayon an kapalibutan na itinao Niya ki Adan asin Eva. (Gen. 2:9) Pero puwedeng aprobetsaran ni Satanas an satong mga pagmawot gamit an “kadayaan kan kayamanan.” (Mat. 13:22) Dakul an naghuhuna na kuwarta an makakapaugma sa sainda o na an materyal na mga pagsadiri an liyabe sa kapangganahan. Kun arog kaiyan an satong kaisipan, dinadaya ta an satong sadiri asin puwedeng magin dahilan iyan na maiwara niyato an pinakamahalagang kayamanan na igwa kita​—an pakikikatuod ta ki Jehova. Pinatanidan ni Jesus an saiyang mga parasunod: ‘Dai nin siisay man na makakapaglingkod sa duwang kagurangnan, huli ta siya mauungis sa saro, asin mamumuot sa ikaduwa, o madayupot sa saro asin masikwal sa ikaduwa. Dai kamo makakapaglingkod sa Diyos asin sa Kayamanan.’ (Mat. 6:24) Kun sa Kayamanan kita mapauripon, mapundo kita sa paglilingkod ki Jehova, asin iyan an talagang gusto ni Satanas na gibuhon ta! Nungka lugod niyatong pagtugutan na matahuban kan kuwarta o kan mga bagay na nababakal kaiyan an pakikikatuod ta ki Jehova. Tanganing malabanan si Satanas, dapat na timbang an satong pagmansay sa materyal na mga bagay.​—Basahon an 1 Timoteo 6:6-10.

LABANAN AN IMORALIDAD

13. Paano ipinapalakop kan kinaban na ini an salang pagmansay sa pag-aguman asin sekso?

13 An saro pang siod sa kinaban ni Satanas iyo an imoralidad. Para sa dakul ngunyan, an kaimbudan sa agom​—asin an mismong pagpakasal pa ngani​—nakakapuot asin makaluma. Halimbawa, sarong sikat na aktres an nagsabi: “Imposible sa mga lalaki saka babayi an monogamya. Mayo akong bisto na maimbod o gustong magin maimbod sa agom.” Sinabi nin sarong aktor: “Dai ko sigurado kun talagang linalang kita na saro sana an magin agom sa bilog tang buhay.” Siguradong nauugma si Satanas pag pinapakaraot nin maimpluwensiyang mga tawo an regalo nin Diyos na pag-aguman. Talagang habo kan Diyablo na suportaran an areglong iyan o mahiling iyan na nagigin mapanggana. Kaya tanganing malabanan si Satanas asin madaog siya, dapat tang suportaran an areglo nin Diyos sa pag-aguman.

14, 15. Paano ta malalabanan an imoralidad?

14 May agom man kita o mayo, dapat maigot niyatong labanan an ano man na klase nin imoralidad. Pasil daw an laban na iyan? Bako nanggad! Halimbawa, kun saro kang hoben, tibaad nadadangog mo an mga kaklase mo na ibinibida an dapit sa pakikipagsekso ninda sa kun kiisay na magustuhan ninda o dapit sa pakikipag-sexting ninda, na ibinibilang sa ibang lugar na katimbang kan pagdistribwir nin pornograpiya na nagtatampok nin mga aki. An Bibliya nagsasabi: “An siisay man na nagsasagibo nin seksuwal na imoralidad nagkakasala sa sadiri niyang hawak.” (1 Cor. 6:18NW) An mga hilang na nakukua sa pakikipagsekso nagbubunga nin kasakitan asin kagadanan. An kadaklan sa daing agom na mga hoben na naiwara an saindang pagkabirhen nagsabi na pinagbabasulan ninda an saindang ginibo. An katotoohan dapit sa imoral na sekso lain na marhay sa ipinapahiling kan mga pasali o pelikula, na pinapaniwala kita na mayo nin maraot na resulta an dai pagsunod sa mga ley nin Diyos. An arog kaiyan na kaisipan an nagpapangyari sa mga tawo na mabiktima kan “kadayaan nin kasalan.”​—Heb. 3:13.

15 Kun natetentaran kang maggibo nin imoralidad, ano an puwede mong gibuhon? Akuon na igwa kang kaluyahan. (Roma 7:22, 23) Mamibi sa Diyos para sa kusog. (Fil. 4:6, 7, 13) Likayan an mga sitwasyon na puwedeng magresulta sa imoralidad. (Tal. 22:3) Asin kun magkaigwa nin sugot, isikwal tulos iyan.​—Gen. 39:12.

16. Ano an ginibo ni Jesus kan tentaran siya ni Satanas, asin ano an manunudan ta sa halimbawang iyan?

16 Tinawan kita ni Jesus nin mapuwersang halimbawa sa paglaban sa mga sugot. Dai siya nadaya kan mga panuga ni Satanas, ni nagtao man siya nin panahon para pag-isipan an inaalok sa  saiya. Kundi, nagsimbag tulos siya: “Nasusurat.” (Basahon an Mateo 4:4-10.) Aram na aram ni Jesus an Tataramon nin Diyos, kaya nakapagkotar tulos siya nin mga teksto kan tentaran siya. Tanganing malabanan si Satanas asin madaog siya, dai ta pagtugutan na matentaran niya kita na makakomiter nin imoralidad.​—1 Cor. 6:9, 10.

MANGGANA PAAGI SA PAGTAGAL

17, 18. (a) Ano an iba pang armas ni Satanas, asin taano ta dai niyato ipinagngangalas ini? (b) Ano an naghahalat ki Satanas, asin paano ka napapakusog kaiyan na magtagal?

17 An pagigin orgulyoso, materyalistiko, asin an imoralidad, tulo sana sa mga armas na ginagamit ni Satanas. Kadakul pa siyang ibang armas. Halimbawa, an ibang Kristiyano kinokontra kan mga kapamilya ninda, tinutuya-tuya kan mga kaeskuwela, o pinagbabawalan pa ngani kan gobyerno na maghulit. Dai na niyato ipinagngangalas an siring na mga pagbalo huling pinatanidan ni Jesus an saiyang mga parasunod: ‘Ikakaungis kamo nin gabos dahil sa pangaran ko, alagad an makatagal sagkod sa katapusan, ini an makakaligtas.’​—Mat. 10:22.

Naghahalat ki Satanas an lubos na kalaglagan (Hilingon an parapo 18)

18 Paano ta puwedeng labanan asin madaog si Satanas? Sinabihan ni Jesus an saiyang mga disipulo: ‘Sa saindong pakatios makakamtan nindo an saindong mga kalag.’ (Luc. 21:19) Mayong gibo nin siisay man na tawo an magkakaigwa nin permanenteng danyos sa sato. Mayo nin siisay man na makakaraot kan pakikikatuod ta sa Diyos apuwera na sana kun tutugutan ta iyan. (Roma 8:38, 39) Dawa pa magadan an mga lingkod ni Jehova, dai iyan masasabing kapangganahan ni Satanas huling sisiguraduhon ni Jehova na mabubuhay sinda liwat! (Juan 5:28, 29) Pero si Satanas, marauton an kaaabtan. Pagkalaglag kan maraot na sistema ni Satanas, ihuhulog siya sa kairaruman sa laog nin 1,000 taon. (Kap. 20:1-3) Pagkatapos kan Sangribong Taon na Paghadi ni Jesus, si Satanas ‘papaluwason sa saiyang bilangguan’ sa halipot na panahon tanganing hinguwahon na dayaon, sa huring pagkakataon, an perpektong katawuhan. Pagkatapos kaiyan, pupuhuon na an Diyablo. (Kap. 20:7-10) Siyertong kalaglagan an naghahalat ki Satanas, pero bako sa saimo! Manindugan laban ki Satanas, papagdanayon na marigon an pagtubod. Puwede mong labanan asin madaog si Satanas!