Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Girumdumon an mga Nasa Bilog na Panahon na Paglilingkod

Girumdumon an mga Nasa Bilog na Panahon na Paglilingkod

“Padagos ming ginigirumdom an saindong maimbod na gibo, an saindong mamumuton na pagpapagal.”—1 TES. 1:3, NW.

1. Ano an sabuot ni Pablo sa mga mahigos na naglilingkod ki Jehova?

GINIGIRUMDOM ni apostol Pablo an mga nagpapagal para sa maugmang bareta. Siya nagsurat: “Padagos ming ginigirumdom an saindong maimbod na gibo, an saindong mamumuton na pagpapagal, asin an saindong pagtagal huli sa saindong paglaom sa satong Kagurangnan na Jesu-Cristo sa atubangan kan satong Diyos asin Ama.” (1 Tes. 1:3, NW) Sa katunayan, ginigirumdom mismo ni Jehova an mamumuton na mga pagpapagal kan gabos na maimbod na naglilingkod sa saiya, dakul man o dikit an kaya nindang gibuhon.—Heb. 6:10.

2. Ano an pag-uulayan ta sa artikulong ini?

2 Dakul sa mga kapwa lingkod ta—kaidto asin ngunyan—an naggibo nin darakulang sakripisyo tanganing maglingkod ki Jehova nin bilog na panahon. Hilingon ta kun paano naglingkod an nagkapira kan inot na siglo. Aramon ta man an lain-lain na klase nin bilog na panahon na paglilingkod sa panahon niyato asin kun paano ta gigirumdumon an namumutan na mga tugang na iprinesentar an sadiri tanganing maglingkod sa espesyal na mga paagi.

MGA KRISTIYANO KAN INOT NA SIGLO

3, 4. (a) Paano naglingkod an nagkapira kan inot na siglo? (b) Paano napaniguan an materyal na mga pangangaipo ninda?

3 Dai nahaloy pagkatapos mabawtismuhan si Jesus, pinunan niya an  gibuhon na malakop sa bilog na kinaban. (Luc. 3:21-23; 4:14, 15, 43) Pagkagadan niya, pinanginutan kan mga apostol niya an pagpahiwas kan gibuhon na ini nin paghuhulit. (Gui. 5:42; 6:7) Naglingkod an nagkapirang Kristiyano, arog ni Felipe, bilang ebanghelisador asin misyonero sa Palestina. (Gui. 8:5, 40; 21:8) Si Pablo asin an iba pa naghulit sa mas hararayong lugar. (Gui. 13:2-4; 14:26; 2 Cor. 1:19) An nagkapira—halimbawa, si Silvano (Silas), Marcos, asin Lucas—naglingkod man bilang parakopya o parasurat. (1 Ped. 5:12) Dakul na Kristiyanong babayi an naglingkod kaiba kan maimbod na mga tugang na lalaking ini. (Gui. 18:26; Roma 16:1, 2) Nakakaugmang basahon an Kristiyanong Griegong Kasuratan huli sa magagayon nindang eksperyensiya, na nagpapahiling man na ginigirumdom ni Jehova an mga lingkod niya.

4 Paano nasuportaran an materyal na mga pangangaipo kan mga nasa bilog na panahon na paglilingkod kaidto? Kun beses, iniistimar sinda kan mga kapwa Kristiyano asin tinatabangan sa iba pang paagi, pero dai ninda inoobligar an mga ini na gibuhon iyan. (1 Cor. 9:11-15) May mga indibidwal asin kongregasyon na gikan sa buot na nagsuportar sa sainda. (Basahon an Guibo 16:14, 15; Filipos 4:15-18.) Si Pablo asin an saiyang kairiba nagtrabaho man nin por ora sana tanganing mataparan an sadiri nindang mga gastos.

MGA NASA BILOG NA PANAHON NA PAGLILINGKOD SA PANAHON NIYATO

5. Ano an sinabi nin sarong mag-agom dapit sa buhay ninda sa bilog na panahon na paglilingkod?

5 Dakul man ngunyan an nagpapagal sa lain-lain na klase nin bilog na panahon na paglilingkod. (Hilingon an kahon na “ Lain-lain na Klase nin Bilog na Panahon na Paglilingkod.”) Ano an sabuot ninda sa pinili nindang karera? Puwede mong ihapot iyan sa sainda, asin posibleng marhay na mapapakusog ka kan saindang mga simbag. Pag-isipan an sarong halimbawa: Sarong brother na nakapaglingkod bilang regular payunir, espesyal payunir, misyonero, asin miyembro kan pamilyang Bethel sa ibang nasyon an nagsabi: “An paglaog ko sa bilog na panahon na paglilingkod an saro sa mga pinakamarahay na nagin desisyon ko. Kan ako 18 anyos, nasakitan akong pumili kun maadal ako sa unibersidad, matrabaho nin full-time, o mapayunir. Naeksperyensiyahan ko mismo na dai nalilingawan ni Jehova an mga sakripisyo mo tanganing paglingkudan siya nin bilog na panahon. Nagamit ko an ano man na mga talento ko o abilidad na itinao sako ni Jehova na dai magigin posible kun karera sa kinaban an pinili ko.” Nagkomento an agom niya: “An lambang asignasyon mi nakatabang sako na umuswag. Pauruutro ming namatian an proteksiyon asin paggiya ni Jehova na dai mi lamang maeeksperyensiyahan kun nagdanay kami sa buhay na kumbenyente para sa samo. Aroaldaw akong nagpapasalamat ki Jehova sa buhay mi bilang bilog na panahon na mga lingkod.” Gusto mo daw na magin arog man kaiyan an saimong buhay?

6. Ano an sabuot ni Jehova kun dapit sa paglilingkod ta sa saiya?

6 Siyempre, may mga dai ngunyan makakapaglingkod nin bilog na panahon huling dai iyan itinutugot kan saindang kamugtakan. Makakasiyerto kita na pinapahalagahan ni Jehova an saindang bilog na kalag na paghihinguwa. Isipon an mga nginaranan ni Pablo sa Filemon 1-3, kaiba an gabos na yaon sa kongregasyon sa Colosas. (Basahon.) Pinahalagahan sinda ni Pablo, patin ni Jehova. Sa kaparehong paagi, pinapahalagahan kan satong Ama sa langit an saimong paglilingkod. Pero, paano mo masusuportaran an mga naglilingkod ngunyan nin bilog na panahon?

PAGTABANG SA MGA PAYUNIR

7, 8. Ano an kalabot sa pagpapayunir, asin paano makakatabang sa mga payunir an mga tugang sa kongregasyon?

7 Arog kan mga ebanghelisador kan inot na siglo, dakulang pamparigon sa mga kongregasyon an maiigot na payunir. Dakul an naghihinguwang gumamit nin 70 oras kada bulan sa ministeryo. Paano mo sinda matatabangan?

8 Sinabi ni Shari na sarong sister na payunir: “Kun hihilingon garo baga makusog an mga payunir ta aroaldaw sindang naghuhulit. Pero kaipuhan man ninda nin pamparigon nin buot.” (Roma 1:11, 12) Saro pang sister na nakapagpayunir nin  pirang taon an nagkomento manungod sa mga payunir sa kongregasyon niya: “Mahiguson sinda saka garo daing kapagalan sa paglilingkod. Pag isinasabay sinda sa lunadan sa pag-service, iniimbitaran na magkakan, tinatawan nin dikit na panggasolina o iba pang pinansiyal na tabang, nagpapasalamat sindang marhay. Nahihiling ninda na talagang nagmamakulog ka sainda.”

9, 10. Ano an ginibo nin nagkapira tanganing tabangan an mga payunir sa saindang kongregasyon?

9 Gusto mo daw matabangan sa ministeryo an mga payunir? Ini an pakiulay ni Bobbi na sarong payunir: “Mas kaipuhan mi an suporta pag ordinaryong aldaw.” Sinabi pa nin sarong kapwa payunir sa kongregasyon ninda: “Masakit makahanap nin makakaiba pag hapon.” Sarong sister na naglilingkod na ngunyan sa Bethel sa Brooklyn an maugmang nag-istorya manungod sa pagpayunir niya kaidto: “Sarong sister na may kotse an nagsabi, ‘Basta mayo kang kapartner, apudan mo sana ako ta iibanan taka sa pag-service.’ Talagang nakatabang siya sa pagpapayunir ko.” Sinabi man ni Shari: “Pagkatapos mag-service, sa parati solo-solo na sana an mga daing agom na payunir. Sa pana-panahon, puwede nindong imbitaran an mga daing agom na brother o sister sa saindong pampamilyang pagsamba. Kun iiiba nindo sinda sa iba pang aktibidad, makakatabang man iyan sa sainda na magdanay na makusog.”

10 Ginigirumdom nin sarong sister, na mga 50 taon nang nasa bilog na panahon na paglilingkod, an pagpapayunir niya kaiba kan iba pang sister na daing agom: “Dinadalaw kami kan mga elder kada pirang bulan. Kinukumusta ninda an salud asin trabaho mi, saka hinahapot kami kun may mga problema kami. Talagang nagmamakulog sinda. Binibisita ninda kami sa apartment tanganing mahiling kun kaipuhan mi nin tabang.” Ipinapagirumdom kaini sa sato an pagpapahalaga ni Pablo sa pag-asikaso sa saiya kan sarong ama nin pamilya sa Efeso.—2 Tim. 1:18.

11. Ano an kalabot sa pagigin sarong espesyal payunir?

11 Maugma an nagkapirang kongregasyon na may naglilingkod na mga espesyal payunir. Dakul sa mga tugang na ini an naghihinguwang gumamit nin 130 oras kada bulan sa ministeryo sa langtad. Huli sa oras na ginagamit ninda sa ministeryo asin sa pagtabang sa iba pang paagi, dikit na sana o dai na ngani sindang panahon para sa sekular na trabaho. Tinatawan sinda kan sangang opisina nin dikit na allowance kada bulan tanganing makapokus sinda sa ministeryo.

12. Paano matatabangan kan mga elder asin iba pang tugang an mga espesyal payunir?

 12 Paano ta matatabangan an mga espesyal payunir? Sarong elder sa sarong sangang opisina na nakakaulay an dakul sa sainda an nagsabi: “Kaipuhan na kaulayon sinda kan mga elder, aramon an kamugtakan ninda, asin hilingon kun paano sinda matatabangan. Iniisip kan nagkapirang tugang na naitatao na sa mga espesyal payunir an gabos nindang pangangaipo huling may allowance sinda, pero may maitatabang pa sa sainda an mga tugang sa kongregasyon sa dakul na paagi.” Arog nin mga regular payunir, pinapahalagahan man kan mga espesyal payunir kun may makaibanan sinda sa ministeryo sa langtad. Matatabangan mo daw sinda sa paaging ini?

PAGTABANG SA NAGBIBIYAHENG MGA PARAATAMAN

13, 14. (a) Ano an maninigo tang girumdumon dapit sa mga paraataman nin sirkito? (b) Ano sa paghuna mo an magigibo mo tanganing matabangan an mga nagbibiyaheng paraataman?

13 An mga paraataman nin sirkito saka an saindang mga agom parating ibinibilang na mga makusog sa espirituwal. Totoo nanggad ini sa sainda, pero kaipuhan man ninda nin pamparigon sa buot asin makakaibanan sa ministeryo. Nauugma man sinda kun pig-iiba sinda sa tama sanang paglilibang. Paano kun magkahilang sinda asin maospital, na tibaad mangaipo pa nin operasyon o pisikal terapi? Nauugma nanggad sinda kun tinatabangan sinda kan mga tugang sa mga pangangaipo ninda asin pinapahilingan sinda nin personal na interes. Maiimahinar ta an pagmalasakit na ipinahiling ki Pablo asin sa mga kairiba kaini kan ‘namumutan na parabulong’ saka kagsurat kan librong Guibo na si Lucas.—Col. 4:14; Gui. 20:5–21:18.

14 Kaipuhan asin pinapahalagahan kan nagbibiyaheng mga paraataman asin kan mga agom ninda an dayupot na mga katuod. Sarong paraataman nin sirkito an nagsurat: “Aram kan mga katuod ko kun kaipuhan ko nin pamparigon nin buot. Mapagmansay an saindang mga hapot kaya nasasabi ko sainda an mga ikinakahadit ko. Dakulang tabang na sako an pagigin marahay nindang paradangog.” Pinapahalagahan na marhay kan mga paraataman nin sirkito asin kan mga agom ninda an ipinapahiling na personal na interes kan mga tugang.

PAGSUPORTAR SA MGA MIYEMBRO KAN PAMILYANG BETHEL

15, 16. Taano ta mahalaga an paglilingkod kan mga nasa Bethel asin Assembly Hall, asin paano ta sinda masusuportaran?

15 Sa bilog na kinaban, mahalagang marhay an suporta kan mga naglilingkod sa Bethel asin Assembly Hall sa gibuhon na pang-Kahadian sa mga nasyon na nasa pangangataman kan saindang sangang opisina. Kun may mga Bethelite sa kongregasyon o sirkito mo, paano mo maipapahiling na ginigirumdom mo sinda?

16 Kan bago sindang abot sa Bethel, tibaad napupungaw sinda ta binayaan ninda an saindang pamilya asin mga katuod. Nagpapasalamat nanggad sinda kun nakikikatuod sa sainda an mga kapwa Bethelite asin mga tugang sa bago nindang kongregasyon! (Mar. 10:29, 30) Itinutugot kan regular nindang iskedyul nin trabaho na makaatender sa mga pagtiripon kan kongregasyon asin makikabtang sa paglilingkod sa langtad kada semana. Pero sa pana-panahon, may dagdag na mga trabaho an mga Bethelite. Kun nasasabutan ini kan mga kongregasyon asin ipinapahiling na pinapahalagahan ninda an mga Bethelite asin an mga gibuhon ninda sa Bethel, an gabos nakikinabang.—Basahon an 1 Tesalonica 2:9.

PAGTABANG SA MGA BILOG NA PANAHON NA NAGLILINGKOD SA IBANG NASYON

17, 18. Ano an mga asignasyon kan mga bilog na panahon na naglilingkod sa ibang nasyon?

17 An nagkapira na nag-ako nin asignasyon na maglingkod sa ibang nasyon tibaad manibago sa mga pagkakan, lengguwahe, kostumbre, asin mga kamugtakan na ibang-iba sa kinatudan ninda. Taano ta inako ninda an siring na dipisil na mga pagbabago?

18 An nagkapira misyonero, na an panginot na gibuhon iyo an maglingkod sa langtad na dakul an  makikinabang sa inako nindang espesyal na pagsasanay. Nagtatao an sangang opisina nin simpleng istaran asin dikit na allowance para sa panginot nindang mga pangangaipo. An ibang naglilingkod sa ibang nasyon iinaasignar sa sangang opisina o sa pagtabang sa pagtugdok nin mga pasilidad kan sangay, remote translation office, Assembly Hall, o Kingdom Hall. Itinatao man sa sainda an kakanon, simpleng istaran, asin iba pang serbisyo. Arog kan mga miyembro kan pamilyang Bethel, regular sindang nag-aatender sa mga pagtiripon asin nakikikabtang sa ministeryo sa kongregasyon ninda, kaya bendisyon nanggad sinda sa dakul na paagi.

19. Ano an maninigo tang tandaan manungod sa mga hali sa ibang nasyon na naglilingkod nin bilog na panahon?

19 Paano mo gigirumdumon an mga nasa siring na bilog na panahon na paglilingkod? Tandaan na lalo sa primero, tibaad dai sinda tuod sa mga pagkakan sa lugar nindo. Isaisip ini kun iniimbitaran mo sindang magkakan; puwede mo ngunang ihapot kun ano an gusto nindang kakanon o gusto nindang manamitan. Magin mapasensiya mantang pinag-aadalan ninda an saindong lengguwahe asin mga kostumbre. Tibaad mangaipo nin panahon bago ninda masabutan an gabos na sinasabi mo, pero puwede mo sindang tukduan kan tamang pronunsiyasyon sa mabuot na paagi. Gusto nindang makanuod!

20. Paano ta matatabangan an mga nasa bilog na panahon na paglilingkod asin an saindang mga magurang?

20 Nagkakaedad an mga yaon sa bilog na panahon na paglilingkod, asin iyo man an saindang mga magurang. Kun Saksi an mga magurang, posibleng gustong-gusto nindang magdanay an saindang mga aki sa asignasyon kan mga ini. (3 Juan 4) Siyempre, kun kaipuhan kan mga magurang an pag-ataman, gigibuhon kan mga nasa bilog na panahon na paglilingkod an gabos nindang magigibo asin parati nindang dadalawon sagkod na posible an saindang mga magurang. Pero makakatabang an mga tugang na nakaistar harani sa mga magurang kan mga nasa bilog na panahon na paglilingkod. Puwede nindang asikasuhon an nagkakaedad nang mga magurang kun mangaipo sinda nin tabang. Tandaan na an mga nasa bilog na panahon na paglilingkod may importanteng mga responsabilidad sa pinakamahalagang gibuhon ngunyan sa bilog na kinaban. (Mat. 28:19, 20) Andam ka daw o an saimong kongregasyon na asikasuhon an mga magurang kan mga nasa bilog na panahon na paglilingkod kun mangaipo sinda nin tabang?

21. Ano an namamatian kan mga nasa bilog na panahon na paglilingkod sa tabang asin pamparigon na itinatao kan iba?

21 An mga nasa bilog na panahon na paglilingkod naglaog sa gibuhon na ini, bakong huli sa pinansiyal na pakinabang, kundi tanganing magtao—ki Jehova asin sa iba. Pinapahalagahan nindang marhay an ano man na tabang na maitatao mo. Ipinapahiling kan sinabi nin sarong sister na naglilingkod sa ibang nasyon an namamatian nin dakul: “Dawa halipot na surat nin pasasalamat igo na tanganing mamatian mong ginigirumdom ka ninda asin na maugma sinda sa ginigibo mo.”

22. Ano an sabuot mo manungod sa bilog na panahon na paglilingkod?

22 An paglilingkod ki Jehova nin bilog na panahon an pinakamarahay na paagi nin pamumuhay. Bako ining madali pero dakul kang manunudan, asin nakakakontento ini. Asin marahay na preparasyon ini para sa daing sagkod na maugmang paglilingkod na naghahalat sa gabos na maimbod na lingkod ni Jehova sa irarom kan saiyang Kahadian. Padagos lugod niyatong ‘girumdumon an maimbod na gibo asin mamumuton na pagpapagal’ kan mga naglilingkod nin bilog na panahon.—1 Tes. 1:3, NW.