Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Hapot Hali sa mga Parabasa

Hapot Hali sa mga Parabasa

An obserbasyon daw ni David sa Salmo 37:25 asin an sinabi ni Jesus sa Mateo 6:33 nangangahulugan na dai nuarin man itutugot ni Jehova na magkulang nin kakanon an mga Kristiyano?

Isinurat ni David na ‘dai pa niya nahiling na pinabayaan an matanos na tawo o na an saiyang mga aki nakilimos nin tinapay.’ Iyan an obserbasyon niya basado sa mismong eksperyensiya niya. Aram niya na pirming itinatao nin Diyos an pangangaipo kan mga lingkod Niya. (Sal. 37:25, An Marahay na Bareta Biblia) Pero an mga sinabi ni David dai nangangahulugan na mayong lingkod ni Jehova an nagkulang o kukulangon nin ano man.

May mga pagkakataon na si David mismo nasa masakit na mga kamugtakan, arog kaidtong nagdudulag siya ki Saul. Nagkulang nin kakanon si David, asin naghagad siya nin tinapay para sa saiya asin sa kairiba niya. (1 Sam. 21:1-6) Kaya kan panahon na iyan, naghanap si David nin tinapay. Pero, sa masakit na sitwasyon na iyan, aram niyang dai siya pinabayaan ni Jehova. An totoo, mayo kitang mababasa na nakilimos si David nin kakanon tanganing mabuhay.

Sinisiyerto ni Jesus sa Mateo 6:33 na itatao nin Diyos an mga pangangaipo kan maimbod na mga lingkod na iniinot sa saindang buhay an kapakanan kan Kahadian. ‘Hanapa nguna nindo an Kahadian nin Diyos asin an saiyang katanusan,’ an sabi ni Jesus, “asin ini gabos na bagay [kaiba an kakanon, inumon, asin bado] idadagdag na sana saindo.” Pero, ipinaparisa man kan sinabi ni Jesus na huli sa persekusyon, puwedeng magutom an saiyang ‘mga tugang.’ (Mat. 25:35, 37, 40) Nangyari iyan ki apostol Pablo. May mga pagkakataon na nagutom siya asin napaha.—2 Cor. 11:27.

Sinabi ni Jehova na pepersegiron kita sa lain-lain na paagi. Tibaad itugot niyang mawaran kita nin kakanon mantang pinapahimutikan ta an sahot kan Diyablo. (Job 2:3-5) Halimbawa, an nagkapira sa satong mga kapwa Kristiyano, arog kan mga dinara sa mga kampo de-konsentrasyon kan Nazi, nameligro an buhay huli sa persekusyon. An dai pagtao nin igong kakanon sa mga Saksi an sarong grabe karaot na paagi tanganing rauton an saindang integridad. Danay na nagkuyog ki Jehova an maimbod na mga Saksi; dai niya sinda pinabayaan. Tinugutan niyang mag-agi sinda kan mga pagbalong ini kun paanong itinutugot man niyang mapaatubang sa lain-lain na pagbalo an gabos na Kristiyano. Pero, daing duda na tinatabangan ni Jehova na makatagal an gabos na nagtitios para sa ngaran niya. (1 Cor. 10:13) Girumdumon an sinabi sa Filipos 1:29: ‘Itinugot saindo [an pribilehiyong ini] dahil ki Cristo, bako sana [tanganing] magtubod saiya, kundi na magtios man dahil saiya.’

Nanunuga si Jehova na dai niya babayaan an saiyang mga lingkod. Halimbawa, sinasabi sa Isaias 54:17: “Mayong armas na gigibuhon laban sa saimo an magkakaepekto.” (NW) Ini asin an iba pang kaparehong mga panuga garantiya na ililigtas nin Diyos an saiyang mga lingkod bilang sarong grupo. Pero, bilang indibidwal, tibaad mag-agi nin mga pagbalo an sarong Kristiyano na puwede pa ngani niyang ikagadan.