Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Talaga daw na Pinapahalagahan Nindo an mga Bendisyon sa Saindo?

Talaga daw na Pinapahalagahan Nindo an mga Bendisyon sa Saindo?

 Talaga daw na Pinapahalagahan Nindo an mga Bendisyon sa Saindo?

HULING milagrosong kinalda an mga aki ni Israel sa pagkaoripon sa Egipto, kan enot naogma sinda na magin talingkas sa pagsamba ki Jehova. (Ex. 14:29–15:1, 20, 21) Minsan siring, dai nahaloy pagkatapos kaiyan, nagbago an saindang pagmansay. Nagpoon sindang magreklamo huli sa situwasyon ninda. Taano? Huling mas nagkonsentrar sinda sa mga kadepisilan sa pag-istar sa kaawagan imbes na sa ginibo ni Jehova para sa sainda. Sinabi ninda ki Moises: “Taano ta ilinuwas nindo kami sa Egipto tanganing magadan sa kaawagan? Huli ta mayo nin tinapay asin mayo nin tubig, asin ikinasurang na nin makuri kan samong kalag an daing kuentang tinapay [na manna].”—Bil. 21:5.

Pakalihis nin mga siglo, si Hadeng David kan suanoy na Israel nag-awit: “Kun para sa sako, ako nagtiwala sa saimong mamomoton na kabootan; maggayagaya logod an sakuyang puso sa saimong pagliligtas. Mag-aawit ako ki Jehova, huli ta ginibohan nia ako nin marahay.” (Sal. 13:5, 6) Dai liningawan ni David an mga gibo nin mamomoton na kabootan ni Jehova para sa saiya. Sa kabaliktaran, regular siang nagtatao nin panahon na isip-isipon an mga iyan. (Sal. 103:2) Si Jehova nagin man marahay sa sato, asin madonong na dai niato pagbaliwalaon an ginigibo nia para sa sato. Kun siring, estudyaran niato an nagkapira sa mga bendisyon nin Dios na nakakamtan niato ngonyan.

“Pakikidayupot ki Jehova”

An salmista nag-awit: “An pakikidayupot ki Jehova para sa mga natatakot sa saiya.” (Sal. 25:14) Sarong pribilehio nanggad para sa bakong sangkap na mga tawo na magkaigwa nin dayupot na personal na relasyon ki Jehova! Minsan siring, paano kun kita magin sibot na marhay sa pangaroaldaw na mga aktibidad sa buhay kaya dikit na panahon na sana an nagagamit niato sa pamimibi? Isip-isipa kun ano an mangyayari sa satong marahay na relasyon ki Jehova. Bilang satong Katood, inaasahan ni Jehova na magtitiwala kita sa saiya asin biyo niatong ipapahayag sa saiya an laog kan  satong puso paagi sa pamibi, na sinasabi sa saiya an satong mga ikinakatakot, minamawot, asin ikinakahadit. (Tal. 3:5, 6; Fil. 4:6, 7) Kaya, bako daw na maninigo niatong tawan nin atension an kualidad kan satong mga pamibi?

Kan inisip-isip kan hoben na Saksi na si Paul an saiyang mga pamibi, narealisar nia na kaipuhan niang paoswagon iyan. * Sia nagsabi, “Nagin ugale ko kaidto na paorootrong gamiton an iyo man sanang mga tataramon kun ako namimibi ki Jehova.” Kan si Paul nagsiyasat dapit sa temang ini sa Watch Tower Publications Index, naaraman nia na igwa nin mga 180 pamibi na nakasurat sa Biblia. Sa mga ini, ipinahayag kan mga lingkod ni Jehova kan nakaagi an saindang kalaoglaoging mga saboot. Si Paul nagsabi: “Paagi sa paghorophorop sa siring na mga halimbawa na sono sa Kasuratan, nanodan ko na magin espesipiko sa sakong mga pamibi. Nakatabang ini sa sako na biyong ipahayag ki Jehova an laog kan sakong puso. Ngonyan ikinakaogma kong magin dayupot sa saiya sa pamibi.”

“Kakanon sa Tamang Panahon”

An saro pang bendisyon na itinao ni Jehova sa sato iyo an kadakol na katotoohan sa Kasuratan. Mantang abunda kitang nagkakakan nin nagsosopay na espirituwal na kakanon, igwa kita nin dahelan na ‘magkurahaw sa kagayagayahan huli sa marahay na kamugtakan kan puso.’ (Isa. 65:13, 14) Minsan siring, dapat kitang magmaan na dai pagtogotan an nakakaraot na mga impluwensia na magin dahelan na mawara an satong entusiasmo sa katotoohan. Halimbawa, an pagtao nin atension sa propaganda nin mga apostata puedeng magpalibog kan satong kaisipan asin garo baga makabuta sa sato kaya dai na niato naheheling an kahalagahan kan espirituwal na “kakanon sa tamang panahon” na itinatao ni Jehova paagi sa “maimbod asin mapagmansay na oripon.”—Mat. 24:45-47.

Si Andre, na naglingkod ki Jehova nin dakol na taon, nagkaigwa nin mapait na eksperyensia na malagalag parayo huli sa apostatang kaisipan. Inisip nia na dai man magigin peligroso an pagheling nin madali sana sa Web site nin mga apostata. Nagigirumdoman nia: “Kan enot, naakit ako sa sinasabi kan mga apostata na mga katotoohan daa. Mantang orog kong sinisiyasat an sinasabi ninda, orog ko man na naiisip na rasonable an pagbaya ko sa organisasyon ni Jehova. Alagad kan huri, mantang sinisiyasat ko an mga argumento nin mga apostata tumang sa Mga Saksi ni Jehova, narisa ko kun gurano katuso an falsong mga paratokdong iyan. An saindang ‘matibay na ebidensia’ daa tumang sa sato sa katunayan mga impormasyon na biniribid an pakahulogan. Sa siring, nagdesisyon ako na magpoon giraray sa pagbasa kan satong mga publikasyon asin mag-atender sa mga pagtiripon. Dai nahaloy narealisar ko kun gurano kadakol an nalipasan ko.” Marahay na sana ta si Andre nagbalik sa kongregasyon.

An “Bilog na Kasararoan nin mga Tugang”

An satong mamomoton asin borogkos na kasararoan nin magturugang sarong bendisyon hale ki Jehova. (Sal. 133:1) May marahay na dahelan na si apostol Pedro nagsurat: “Mamoot kamo sa bilog na kasararoan nin mga tugang.” (1 Ped. 2:17) Huli sa pagigin kabtang kan Kristianong kasararoan nin magturugang, ikinakaogma niato an mainit na pakikiiba nin mapagsuportar na espirituwal na  mga ama, ina, tugang na lalaki asin tugang na babae sa pagtubod.—Mar. 10:29, 30.

Minsan siring, an laen-laen na kamugtakan kun beses puedeng magin dahelan nin tension sa relasyon niato sa satong mga tugang. Halimbawa, madali sanang masuya sa pagkabakong sangkap nin saro asin magin mapagkritika sa saiya. Kun mangyari ini, bako daw na makakatabang an paggirumdom na namomotan ni Jehova an saiyang mga lingkod sa ibong kan saindang pagkabakong sangkap? Dugang pa, “kun kita nagsasabi: ‘Kita dai nin kasalan,’ dinadaya niato an satong sadiri asin mayo sa sato an katotoohan.” (1 Juan 1:8) Bako daw na maninigo kitang magmaigot na ‘padagos na magtiniriostiosan asin lubos na magpatarawadtawadan’?—Col. 3:13.

Sa makolog na paagi nanodan kan hoben na si Ann an kahalagahan kan Kristianong pakikiasosyar. Huling guminawe na siring kan gastador na aki sa ilustrasyon ni Jesus, sia naparayo sa Kristianong kongregasyon. Paghaloyhaloy, sia nakapag-isip-isip asin nagbalik sa katotoohan. (Luc. 15:11-24) Ano an nanodan ni Ann sa eksperyensiang ini? Sia nagsabi: “Ngonyan na nagbalik na ako sa organisasyon ni Jehova, pinapahalagahan ko an gabos kong tugang sa ibong kan saindang pagkabakong sangkap. Kaidto, madali akong magkritika sa sainda. Alagad ngonyan determinado ako na dai pagtogotan an ano man na haleon sa sako an mga bendisyon na nakakamtan ko sa pakikiiba sa mga kapagtubod. Mayo nin ano man na bagay sa kinaban an magigin sulit na karibay kan satong espirituwal na paraiso.”

Pirmeng Magin Mapagpasalamat sa mga Bendisyon sa Saimo

An satong paglaom sa Kahadean nin Dios bilang solusyon sa gabos na problema nin katawohan sarong kayamanan na dai masokol an halaga. Kan enot niatong makamtan an paglaom na ini, napano nanggad nin pagpahalaga an satong puso! Namatean niato an arog kan sa negosyante sa parabola ni Jesus na ‘ipinabakal an gabos niang sadiri’ tanganing bakalon an “sarong perlas na halangkaw an halaga.” (Mat. 13:45, 46) Dai sinabi ni Jesus na nawara kan negosyante an pagpahalaga nia sa perlas. Kaagid kaiyan, nungka logod na mawara niato an pagpahalaga sa satong marahayon na paglaom.—1 Tes. 5:8; Heb. 6:19.

Estudyare an halimbawa ni Jean, na labi nang 60 taon na naglilingkod ki Jehova. Sia nagsabi: “An nakakatabang sa sako na mapagdanay sa isip an Kahadean nin Dios iyo an pakikipag-olay sa iba dapit dian. Kun naheheling ko an saindang maogmang reaksion huling nasasabotan ninda kun ano an Kahadean, positibo an epekto kaiyan sa sako. Mantang naheheling ko na nagbabago an buhay nin sarong inaadalan sa Biblia huli sa katotoohan dapit sa Kahadean, naiisip ko, ‘Iyan marahayon nanggad na mga katotoohan na dapat kong sabihon sa iba!’”

May marahay na mga dahelan kita na magpasalamat huli sa dakol na espirituwal na bendisyon na nakakamtan niato. Minsan ngani napupurisaw kita huli sa mga kasakitan na arog baga nin pagtumang, helang, paggurang, depresyon, pagkagadan nin namomotan, asin kadepisilan sa pagbuhay, aram niato na temporaryo sana iyan. Sa pamamahala kan Kahadean nin Dios, an pisikal na mga bendisyon idadagdag sa espirituwal na mga bendisyon sa sato. Mawawara sa bagong sistema nin mga bagay an ano man na pagsakit na tinatagalan niato ngonyan.—Kap. 21:4.

Mientras tanto, magpasalamat kita sa espirituwal na mga bendisyon sa sato asin magpaheling nin pagpahalaga na arog kan sa salmista na nag-awit: “Dakol na bagay an saimo mismong ginibo, O Jehova na sakong Dios, pati na an saimong makangangalas na mga gibo asin an saimong mga paghorophorop sa samo; mayo nin ikakabaing sa saimo. Kun ako magmawot na isaysay asin itaram an mga iyan, an mga iyan dai ko na kayang isaysay huli sa kadakolan.”—Sal. 40:5.

[Nota sa Ibaba]

^ par. 6 Sinalidahan an mga ngaran.

[Ritrato sa pahina 18]

Binendisyonan kita nin espirituwal na suporta sa mga panahon nin kasakitan