Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

An Pagkamit kan Pag-oyon nin Dios Minagiya sa Buhay na Daing Katapusan

An Pagkamit kan Pag-oyon nin Dios Minagiya sa Buhay na Daing Katapusan

 An Pagkamit kan Pag-oyon nin Dios Minagiya sa Buhay na Daing Katapusan

“Bebendisyonan mo an siisay man na matanos, O Jehova; siring sa dakulang kalasag, papalibotan mo sinda nin pag-oyon.”—SAL. 5:12.

1, 2. Ano an ipinakiolay ni Elias sa balo sa Sarepta, asin ano an inasegurar nia sa babae?

AN BABAE saka an aki niang lalaki nagugutom, pati an propeta nin Dios. Mantang an balong ini sa Sarepta nag-aandam na tanganing magluto, hinagadan sia ni propeta Elias nin tubig asin tinapay. Andam sia na tawan ini nin maiinom, alagad an kakanon nia na sana iyo an “sarong hakbot na harina sa dakulang dulay asin dikit na lana sa sadit na dulay.” Para sa saiya mayo sia sa kamugtakan na magtao sa propeta nin ano man na kakanon, asin sinabi nia iyan sa saiya.—1 Ha. 17:8-12.

2 “Kun ano an yaon igibo mo nguna ako nin sadit na tinapay na bilog,” an pamimirit ni Elias, “asin iluwas mo iyan sa sako, asin pagkatapos puede kang maggibo nin para sa saimo asin sa saimong aki. Huli ta ini an sinabi ni Jehova na Dios kan Israel, ‘An dakulang dulay nin harina dai mauubosan, asin an sadit na dulay nin lana dai kukulangon.’”—1 Ha. 17:13, 14.

3. Anong mahalagang isyu an napapaatubang sa sato?

3 An isyu na napapaatubang sa balo mas mahalaga kisa sa pagdesisyon kun ano an gigibohon sa dikit na sanang kakanon nia. Matiwala daw sia ki Jehova na ililigtas sia asin an aki nia, o eenoton daw nia an materyal na pangangaipo kisa sa pagkamit kan pag-oyon asin pakikikatood kan Dios? Napapaatubang man kita gabos sa kaagid na hapot. Mas papahalagahan daw niato an pagkamit kan pag-oyon ni Jehova kisa sa materyal na seguridad? Kadakol kitang dahelan na magtiwala asin maglingkod sa Dios. Asin may magigibo kita tanganing makamtan an pag-oyon nia.

‘Angay Kang Mag-ako kan Pagsamba’

4. Taano ta angay si Jehova na mag-ako kan satong pagsamba?

4 Si Jehova may deretso na maglaom na paglilingkodan sia kan mga tawo sa tamang paagi. May pagkaoroyon na kinompirmar iyan nin  sarong grupo kan saiyang langitnon na mga lingkod paagi sa pagsabi: “Angay ka, Jehova, na samong Dios, na mag-ako kan kamurawayan asin kan onra patin kan kapangyarihan, huli ta linalang mo an gabos na bagay, asin huli sa saimong kabotan an mga iyan nag-eksister asin nalalang.” (Kap. 4:11) Huling sia an Kaglalang, angay si Jehova sa satong pagsamba.

5. Taano an pagkamoot nin Dios ta maninigong magpahiro sa sato na paglingkodan sia?

5 An saro pang dahelan niato na paglingkodan si Jehova iyo an saiyang daing kaagid na pagkamoot sa sato. “Linalang nin Dios an tawo oyon sa saiyang ladawan,” an sabi kan Biblia, “oyon sa ladawan nin Dios linalang nia sia; linalang nia sindang lalaki asin babae.” (Gen. 1:27) An tawo may sadiring boot asin tinawan nin Dios nin kakayahan na mag-isip asin magdesisyon. Paagi sa pagtao sa sato nin buhay, si Jehova nagin Ama kan katawohan. (Luc. 3:38) Arog nin siisay man na marahay na ama, ginibo nia an gabos tanganing itao sa mga aki nia an pangangaipo ninda tanganing ikaogma an buhay. “Pinapasirang nia an saiyang saldang” asin ‘nagpapaoran,’ tanganing an planetang Daga magtao sa sato nin abundang kakanon sa magayon na kapalibotan.—Mat. 5:45.

6, 7. (a) Anong danyos an itinao ni Adan sa gabos na naggikan sa saiya? (b) Ano an magigibo kan atang ni Cristo sa mga naghihingoang kamtan an pag-oyon nin Dios?

6 Ilinigtas man kita ni Jehova sa grabeng mga resulta nin kasalan. Paagi sa pagkasala, si Adan nagin siring sa sugarol na naghahabon sa pamilya nia tanganing magsugal. Sa pagrebelde ki Jehova, garo man sana hinabon ni Adan sa mga aki nia an saindang oportunidad na magkaigwa nin daing sagkod na kaogmahan. Huli sa saiyang kaimotan, an katawohan nagin oripon nin pagkabakong sangkap. Sa siring, an gabos na tawo nagkakahelang, nakakaeksperyensia nin kamondoan, asin pag-abot nin panahon nagagadan. Kaipuhan magbayad tanganing mapatalingkas an sarong oripon, asin itinao ni Jehova an bayad na makakapagligtas sa sato sa grabeng mga resultang iyan. (Basahon an Roma 5:21.) Sa paghiro kaoyon kan kabotan kan saiyang Ama, itinao ni Jesu-Cristo “an saiyang kalag bilang pantubos na karibay nin dakol.” (Mat. 20:28) Dai na mahahaloy, aakoon kan mga inooyonan nin Dios an lubos na mga pakinabang kan bayad na pantubos na iyan.

7 An ginibo kan satong Kaglalang na si Jehova labi nanggad sa ginibo nin siisay man tanganing tawan kita nin buhay na maogma asin may katuyohan. Huli sa pag-oyon nia, maheheling niato kun paano nia hahaleon an gabos na itinaong danyos sa katawohan. Padagos na ipapaheling ni Jehova sa kada saro sa sato kun paano sia nagigin “paratao nin balos sa mga maigot na naghahanap sa saiya.”—Heb. 11:6.

“An Saimong Banwaan Gikan sa Boot na Magpepresentar kan Saindang Sadiri”

8. Ano an itinotokdo sa sato kan eksperyensia ni Isaias manongod sa paglilingkod sa Dios?

8 Kalabot sa pagkamit kan pag-oyon nin Dios an tamang paggamit kan satong katalingkasan na magdesisyon para sa satong sadiri. Ini huling dai pinipirit ni Jehova an siisay man na maglingkod sa saiya. Kan panahon ni Isaias, Sia naghapot: “Siisay an sakong susugoon, asin siisay an maduman para sa samo?” Sa paggalang sa deretso kan propeta na magdesisyon, tinawan sia ni Jehova nin dignidad. Isip-isipa an kaogmahan ni Isaias kan magsimbag sia: “Uya ako! Sugoa ako.”—Isa. 6:8.

9, 10. (a) Ano an maninigong atitud niato sa paglilingkod sa Dios? (b) Taano ta angay na paglingkodan niato si Jehova nin bilog na kalag?

9 Makakapili an tawo kun malingkod sa Dios o dai. Gusto ni Jehova na gikan sa boot kitang maglingkod sa saiya. (Basahon an Josue 24:15.) An siisay man na nagduduwaduwa sa paglilingkod sa Dios dai makakapaogma sa saiya; ni inaako man nia an debosyon kan mga tawong an tunay na motibo sana iyo an mapaogma an ibang mga tawo. (Col. 3:22) Kun nagtatao kita nin sagradong paglilingkod na may “pag-alangan” paagi sa pagtogot na makaolang sa satong pagsamba an kinabanon na intereses, dai kita ooyonan nin Dios. (Ex. 22:29) Aram ni Jehova na para sa ikakarahay niato an bilog na kalag na paglilingkod sa saiya. Sinadol ni Moises an mga Israelita na pilion an buhay ‘paagi sa pagkamoot ki Jehova na saindang Dios, paagi sa paghinanyog sa saiyang  tingog asin paagi sa pagdadanay sa saiya.’—Deut. 30:19, 20.

10 Si Hadeng David kan suanoy na Israel nag-awit ki Jehova: “An saimong banwaan gikan sa boot na magpepresentar kan saindang sadiri sa aldaw kan saimong puersa militar. Sa kagayonan nin kabanalan, poon sa kaagahon, ika igwa kan saimong grupo nin mga hoben siring kan mga tagdo kan ambon.” (Sal. 110:3) Ineenot nin dakol na tawo ngonyan sa saindang buhay an pinansial na seguridad asin paglibang. Minsan siring, para sa mga namomoot ki Jehova, an saindang sagradong paglilingkod enot kisa sa ano pa man. An kaigotan ninda sa paghuhulit kan maogmang bareta nagpapatunay kun ano an mga prioridad ninda. Lubos sindang nagsasarig sa kakayahan ni Jehova na itao an pang-aroaldaw nindang pangangaipo.—Mat. 6:33, 34.

Mga Atang na Inooyonan nin Dios

11. Anong pakinabang an linalaoman na aakoon kan mga Israelita sa pagdolot nin mga atang ki Jehova?

11 Sa tipan na Ley, nagdodolot an banwaan nin Dios nin tamang mga atang tanganing magkamit kan pabor nia. “Kun kamo maatang nin atang para sa pakikikabtang ki Jehova,” an sabi sa Levitico 19:5, “iatang nindo iyan tanganing magkamit kamo nin pag-oyon.” Sa libro man sanang iyan sa Biblia, mababasa niato: “Asin kun kamo maatang nin atang nin pagpasalamat ki Jehova, iatang nindo iyan tanganing magkamit kamo nin pag-oyon.” (Lev. 22:29) Kun nagdodolot an mga Israelita nin tamang mga atang na hayop sa altar ni Jehova, an nag-iitaas na aso siring sa “nakakaginhawang parong” para sa tunay na Dios. (Lev. 1:9, 13) Naoogma asin nagiginhawahan sia kan mga kapahayagan na idto nin pagkamoot kan banwaan nia. (Gen. 8:21, nota sa ibaba) Sa mga aspektong ini kan Ley, makakakua kita nin prinsipyo na aplikado ngonyan. An mga nagdodolot ki Jehova nin tamang mga atang nag-aako kan pag-oyon nia. Anong mga atang an inaako nia? Isip-isipa an duwang aspekto nin buhay: an satong paggawe asin pagtaram.

12. Anong mga gibo an magigin dahelan na an ‘pagdolot kan satong hawak bilang atang’ makapaanggot sa Dios?

12 Sa surat nia sa mga taga Roma, si apostol Pablo nagsabi: “Idolot nindo an saindong hawak bilang sarong atang na buhay, banal, inaako nin Dios, sarong sagradong paglilingkod na igwa kan saindong kakayahan na mangatanosan.” (Roma 12:1) Tanganing magkamit kan pag-oyon nin Dios, kaipuhan nin saro na papagdanayon an saiyang hawak na inaako nin Dios. Kun raramogan nia an saiyang sadiri paagi sa paggamit nin tabako o bawal na droga, pagmama, o pag-abuso sa inomon na de alkohol, magigin daing halaga an dolot na iyan. (2 Cor. 7:1) Apuera dian, huling an “nakikisaro nagkakasala tumang sa saiyang sadiring hawak,” an ano man na imoral na paggawe nagigin dahelan na an atang nia makapaanggot ki Jehova. (1 Cor. 6:18) Tanganing mapaogma an Dios, an saro dapat na ‘magin banal sa gabos niang paggawe.’—1 Ped. 1:14-16.

13. Taano ta angay na omawon niato si Jehova?

13 An saro pang atang na nakakapaogma ki Jehova may koneksion sa satong pagtaram. An  mga namomoot ki Jehova pirmeng marahay an sinasabi manongod sa saiya sa publiko asin dawa sa laog kan harong. (Basahon an Salmo 34:1-3.) Basahon an Salmo 148-150, asin obserbaran kun gurano kaparate kitang dinadagka kan tolong salmong ini na omawon si Jehova. Tunay nanggad, “sa parte kan mga tanos, sinda angay na mag-omaw.” (Sal. 33:1) Asin idinoon kan satong Arogan, si Jesu-Cristo, an kahalagahan kan pag-omaw sa Dios paagi sa paghuhulit kan maogmang bareta.—Luc. 4:18, 43, 44.

14, 15. Anong klaseng mga atang an isinadol ni Oseas sa mga Israelita na idolot, asin ano an nagin reaksion ni Jehova?

14 Paagi sa maigot na paghuhulit, pinapatunayan ta na namomotan niato si Jehova asin minamawot niato an pag-oyon nia. Halimbawa, isip-isipa kun paano sinadol ni propeta Oseas an mga Israelita na nagsagibo nin falsong pagsamba asin nawaran kan pabor nin Dios. (Os. 13:1-3) Sinabihan sinda ni Oseas na makimaherak: “Patawadon mo [Jehova] logod an sala; asin akoa an marahay, asin idodolot niamo bilang balos an mga torilyo kan samong mga ngabil.”—Os. 14:1, 2.

15 An toro an pinakamahal na hayop na puedeng iatang ki Jehova nin sarong Israelita. Huli kaini, ‘an mga torilyo kan satong mga ngabil’ nanonongod sa sinsero asin pinag-isipan na marhay na mga tataramon na sinasambit bilang pag-omaw sa tunay na Dios. Ano an nagin reaksion ni Jehova sa mga nag-aatang nin siring? Sinabi nia: “Mamomotan ko sinda sa sadiri kong boot.” (Os. 14:4) Sa mga nagdodolot nin siring na mga atang nin pag-omaw, itinatao ni Jehova an saiyang pagpatawad, pag-oyon, asin pakikatood.

16, 17. Kun an saro napapahiro nin pagtubod sa Dios na maghulit kan maogmang bareta, paano inaako ni Jehova an pag-omaw nia?

16 Kaidto pa, pangenot nang kabtang kan tunay na pagsamba an pag-omaw ki Jehova sa publiko. Mahalagang marhay sa salmista an pagpamuraway sa tunay na Dios kaya nakimaherak sia sa Dios: “Mawili ka tabi sa boluntaryong mga dolot kan sakong ngoso, O Jehova.” (Sal. 119:108) Kumusta man ngonyan? Manongod sa sarong dakulang katiriponan nin mga tawo sa satong panahon, naghula si Isaias: “Mapahayag sinda nin mga pag-omaw ki Jehova. . . . An mga iyan [balaog ninda] may pag-aprobar na isasarakat sa ibabaw kan sakuyang [sa Dios] altar.” (Isa. 60:6, 7) Bilang kaotoban, minilyon an nagdodolot sa Dios “nin atang nin pag-omaw, an boot sabihon, an bunga nin mga ngabil na nagpapahayag sa publiko kan saiyang ngaran.”—Heb. 13:15.

17 Kumusta man kamo? Nagdodolot daw kamo sa Dios nin mga atang na inaako? Kun dai, magibo daw kamo nin kinakaipuhan na mga pagbabago asin mapoon na mag-omaw ki Jehova sa publiko? Kun pinapahiro kamo nin pagtubod na magpoon na maghulit kan maogmang bareta, an saindong dolot magigin “orog na nakakapaogma ki Jehova kisa sa toro.” (Basahon an Salmo 69:30, 31.) Makakasierto kamo na an “nakakaginhawang parong” kan saindong atang nin pag-omaw makakaabot ki Jehova asin itatao nia sa saindo an saiyang pag-oyon. (Ezeq. 20:41) Dangan, mamamatean nindo an kagayagayahan na mayong kapareho.

‘Bebendisyonan ni Jehova an Siisay Man na Matanos’

18, 19. (a) Ano an pagmansay kan dakol ngonyan dapit sa paglilingkod sa Dios? (b) Ano an resulta kan pagkawara kan pabor nin Dios?

18 Ngonyan, dakol an may kongklusyon na siring kan nagkapira kan panahon ni Malaquias: “Mayong pakinabang an paglingkod sa Dios. Ano an halaga kan pagsunod sa sinasabi niya?” (Mal. 3:14, An Marahay na Bareta Biblia) Huling nasugotan nin materyalistikong mga pagmawot, minamansay  ninda na an katuyohan nin Dios dai mangyayari asin na an saiyang mga ley dai na aplikado. Para sa sainda, an paghuhulit kan maogmang bareta pagsayang nin panahon asin nakakasuya.

19 An arog kaiyan na mga pagmansay nagpoon pa sa hardin nin Eden. Si Satanas an nagkombensir ki Eva na baliwalaon an tunay na halaga kan magayonon na buhay na itinao sa saiya ni Jehova asin dai pahalagahan an pag-oyon Nia. Ngonyan, padagos na sinusutsutan ni Satanas an mga tawo na maniwala na mayong pakinabang sa paggibo kan kabotan nin Dios. Minsan siring, nadiskobre ni Eva asin kan agom nia na an pagkawara kan pabor nin Dios pagkawara man kan buhay ninda. Iyan man an marerealisar kan mga nagsusunod ngonyan sa maraot nindang halimbawa.—Gen. 3:1-7, 17-19.

20, 21. (a) Ano an ginibo kan balo kan Sarepta, asin ano an nagin resulta kaiyan sa saiya? (b) Paano asin taano ta maninigo niatong arogon an balo kan Sarepta?

20 Isip-isipa an pagkakalaen kan mamondong kinaabtan ni Adan asin Eva asin kan kinaabtan kan mga pangyayaring nasambitan sa enotan dapit ki Elias asin sa balo kan Sarepta. Pagkadangog kan nakakapakosog na mga tataramon ni Elias, an babae nagpoon na magluto asin enot niang tinawan an propeta nin kadikit na tinapay. Dangan inotob ni Jehova an ipinanuga nia paagi ki Elias. An pagkasaysay nagsasabi: “Nagpadagos siang magkakan, kaiba an pamilya nia asin si Elias, sa laog nin dakol na aldaw. An dakulang dulay nin harina dai naubosan, asin an sadit na dulay nin lana dai kinulang, segun sa tataramon ni Jehova na itinaram nia paagi ki Elias.”—1 Ha. 17:15, 16.

21 May ginibo an balo kan Sarepta na pira sana sa binilyon na nabubuhay ngonyan an andam na gibohon iyan. Sia lubos na nagtiwala sa Dios nin kaligtasan, asin tinabangan sia nin Dios. Ini asin an iba pang pagkasaysay sa Biblia nagpapatunay na maninigo si Jehova sa satong pagtitiwala. (Basahon an Josue 21:43-45; 23:14.) An buhay kan mga Saksi ni Jehova sa presenteng panahon orog pang nagpapatunay na nungka niang papabayaan an mga inooyonan nia.—Sal. 34:6, 7, 17-19. *

22. Taano ta dai kita dapat mag-atraso sa paghihingoang kamtan an pag-oyon nin Dios?

22 Harani na an aldaw nin paghokom nin Dios “sa gabos na nag-eerok sa ibabaw kan bilog na daga.” (Luc. 21:34, 35) Mayong makakadulag dian. Mayong kayamanan o materyal na kaginhawahan an ikakakomparar man lamang sa halaga kan pakadangog sa nombradong Hokom nin Dios na magsabi: “Madia, kamong mga binendisyonan kan sakong Ama, manaha nindo an kahadean na iinandam para sa saindo.” (Mat. 25:34) Iyo, ‘bebendisyonan ni Jehova an siisay man na matanos; siring sa dakulang kalasag, papalibotan nia sinda nin pag-oyon.’ (Sal. 5:12) Bako daw na maninigo tang hingoahon na kamtan an pag-oyon nin Dios?

[Nota sa Ibaba]

Nagigirumdoman daw Nindo?

• Taano ta maninigo si Jehova sa satong odok sa pusong pagsamba?

• Anong mga atang an inaako ni Jehova ngonyan?

• Saen nanonongod an pananaram na “mga torilyo kan samong mga ngabil,” asin taano ta maninigo niatong idolot iyan ki Jehova?

• Taano ta maninigo tang hingoahon na kamtan an pag-oyon nin Dios?

[Mga Hapot Para sa Pag-adal]

[Ritrato sa pahina 13]

Anong mahalagang isyu an iinatubang kan propeta nin Dios sa sarong dukhang ina?

[Ritrato sa pahina 15]

Anong pakinabang an inaako niato paagi sa pagdolot nin atang nin pag-omaw ki Jehova?

[Ritrato sa pahina 17]

An tunay nindong pagtitiwala ki Jehova nungkang masagkod sa pagkadesganar