Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

“Pastoran an Aripompon nin Dios”

“Pastoran an Aripompon nin Dios”

 “Madia Kamo sa Sako, . . . Asin Pagiginhawahon Ko Kamo”

“Pastoran an Aripompon nin Dios”

“Pirme kamong andam na magdangog asin magtao nin mga tataramon hale sa Biblia na nagpaparigon sa boot niamo.”—Pamela.

“Salamat sa gabos nindong ginigibo para sa samo gabos. Talagang dakula an epekto kaiyan samuya.”—Robert.

SI Pamela asin Robert napahiro na isurat an mga tataramon na ini nin apresasyon sa Kristianong kamagurangan sa saindang kanya-kanyang kongregasyon. An iba pang kabilang sa mga lingkod nin Dios sa bilog na kinaban nagpapasalamat man sa padagos na pagsuportar asin pangangataman sa sainda kan mga ‘nagpapastor sa aripompon nin Dios.’ (1 Pedro 5:2) Tunay nanggad, an banwaan ni Jehova nagpapasalamat sa dakol na ginigibo kan kamagurangan para sa sainda asin sa paagi nin paggibo ninda kaiyan.

“Dakol an Gigibohon”

An Kristianong kamagurangan pinaniwalaan nin dakol na paninimbagan. (Lucas 12:48) Nag-aandam sinda nin mga pahayag para sa mga pagtiripon kan kongregasyon asin nakikikabtang sa pampublikong paghuhulit kan maogmang bareta kan Kahadean nin Dios. Kabale sa mga katongdan ninda an pagsongko sa pagpastor sa mga kapagtubod. An kamagurangan nagdudusay nin panahon para sa mga nangangaipo nin espesyal na atension​—an mga may edad na asin iba pa​—na sa gabos na iyan dai ninda pinapabayaan an espirituwal asin materyal na kapakanan kan saindang sadiring pamilya. (Job 29:12-15; 1 Timoteo 3:​4, 5; 5:8) An nagkapirang kamagurangan nagtatabang sa pagtogdok nin mga Kingdom Hall. An iba naglilingkod sa mga Hospital Liaison Committee o mga miembro kan Patient Visitation Groups. Asin dakol sa sainda an nagboboluntaryo sa mga asamblea asin kombension. Iyo, an kamagurangan igwa nin ‘dakol na gigibohon sa gibohon kan Kagurangnan.’ (1 Corinto 15:58) Bakong makangangalas na an siring na mahihigos na kamagurangan odok na inaapresyar kan mga ipinaniwala sa saindang pangangataman!​—1 Tesalonica 5:​12, 13.

An kamagurangan na regular na nagsosongko sa saindang mga kapwa Kristiano sa harong o sa iba pang lugar tanganing pakosogon sinda sa espirituwal pinaggigikanan nin pagparigon sa boot. “Kun bakong huli sa mamomoton na suporta asin pagparigon sa boot kan kamagurangan,” sabi ni Thomas, na nagdakulang mayo nin ama sa harong, “sa heling ko dai ako naglilingkod ki Jehova bilang bilog na panahon na ministro ngonyan.” Rinerekonoser kan dakol na hoben na nagdakula sa mga pamilyang nagsosolo an magurang na an atension na inako ninda hale sa kamagurangan nakatabang sa sainda na mapatalubo an personal na relasyon sa Dios.

An mga pagsongko sa pagpastor pinahahalagahan man na marhay kan mga gurang na sa kongregasyon. Pakatapos na songkoon nin duwang magurang sa kongregasyon an sarong mag-agom na misyonero na mga  85 anyos na, sinda nagsurat: “Boot niamong ipahayag an samong apresasyon sa saindong nakaoogmang marhay na pagsongko. Pakahale nindo, binasa mi giraray an mga teksto na ipinakipag-olay nindo samo. Nungka ming malilingawan an saindong mga tataramon nin pagparigon sa boot.” An sarong 70 anyos na balo nagsurat sa kamagurangan: “Namimibi ako ki Jehova para sa tabang, asin sinugo nia kamong duwa sa sakong harong. An saindong pagsongko sarong bendisyon hale ki Jehova!” Nakinabang daw kamo kasuarin pa sana sa pagsongko kan kamagurangan sa saindong kongregasyon? Sierto nanggad na inaapresyar niato gabos an mga paghihingoa ninda sa pagpastor sa aripompon na nasa saindang pangangataman!

Mga Pastor na Inaarog an Dios Asin si Cristo

Si Jehova mamomoton na Pastor. (Salmo 23:1-4; Jeremias 31:10; 1 Pedro 2:25) Si Jesu-Cristo saro man na marahayon na Pastor sa espirituwal. Sa katunayan, sia inaapod na “an marahay na pastor,” “dakulang pastor,” asin “an poon na pastor.” (Juan 10:11; Hebreo 13:20; 1 Pedro 5:4) Paano trinatar ni Jesus an mga gustong magin disipulo nia? Ipinaabot nia sainda an mamomoton na pangagda: “Madia kamo sa sako, kamo gabos na nagpapagal asin nagagabatan, asin pagiginhawahon ko kamo.”​—Mateo 11:28.

An kamagurangan ngonyan nagmamaigot man na magin gikanan nin kaginhawahan asin proteksion sa aripompon. An siring na mga lalaki ‘nagigin siring sa pailihan sa doros asin tagoan sa bagyong maoranon, siring sa mga sapa nin tubig sa sarong desierto, siring sa limpoy nin tugdok na kantil sa tagiltil na daga.’ (Isaias 32:2) An siring na maboot na mga paraprotehir nagtatao nin kaginhawahan, iginagalang kan aripompon, asin nagkakamit kan pag-oyon nin Dios.​—Filipos 2:29; 1 Timoteo 5:17.

Mahalagang Pagsuportar kan Saindang Agom na Babae

An banwaan nin Dios nagpapasalamat sa Kristianong kamagurangan asin sa mamomoton na pagsuportar na inaako kan mga lalaking ini hale sa agom ninda. An pagigin mapagsuportar parateng naghahagad nin mga pagsasakripisyo kan siring na mga babae. May beses na nasa harong sinda mantang an agom ninda igwa nin mga inaasikaso sa kongregasyon o nagsosongko sa pagpastor. Kun minsan, an mga plano na maingat na ginibo ipinagigilid huli ta may apuradong problema na minabangon sa kongregasyon. “Dawa siring,” sabi ni Michelle, “kun naheheling ko kun gurano kasibot an agom ko sa pag-andam para sa mga pagtiripon o sa pagsongko sa pagpastor, ginigirumdom ko na an ginigibo nia gibohon ni Jehova, asin hinihingoa ko na magin mapagsuportar sa abot kan makakaya ko.”

Si Cheryl, na agom man nin sarong magurang sa kongregasyon, nagsabi: “Aram ko na kaipuhan kan mga tugang na lalaki asin babae sa kongregasyon na makaolay an kamagurangan, asin boot kong mamatean ninda na puede sindang dumolok sa agom ko ano man na oras na kaipuhan ninda sia.” An mapagsuportar na mga agom na babae, arog ki Michelle asin Cheryl, gikan sa boot na naggigibo nin mga pagsasakripisyo tanganing maasikaso kan saindang agom an mga karnero nin Dios. An mga agom kan kamagurangan inaapresyar huli sa saindang espiritu nin pagigin mapagsuportar.

Pero, an sibot na magurang sa kongregasyon dai dapat na paglingawan an espirituwal asin iba pang mga pangangaipo kan saiyang agom asin mga aki. An may agom na magurang sa kongregasyon dapat na “dai nin kanawayan, agom na lalaki nin sarong agom na babae, igwa nin mga aking nagtutubod na dai ikasusumbong huli sa karigsokan ni masinuhay man.” (Tito 1:6) Dapat niang asikasohon an saiyang pamilya sono sa diosnon na paaging hinahagad kan Kasuratan sa Kristianong mga paraataman.​—1 Timoteo 3:1-7.

Para sa sibot na magurang sa kongregasyon, an mapagsuportar na agom na babae daing kaagid sa halaga! Siring kaiyan an saboot kan mapaggirumdom na may agom na mga magurang sa kongregasyon. Siring nanggad kaiyan an sinasabi sa Biblia: “Nakakua daw an saro nin marahay na agom na babae? An saro nakakua nin marahay na bagay.” (Talinhaga 18:22) Sa tataramon asin gibo, ipinaheheling kan siring na mga magurang sa saindang agom an odok sa pusong apresasyon. Apuera sa odok na pamibi asin makawiwiling pag-adal na magkaibanan, an Kristianong mga mag-agom na ini nagtatagama nin panahon tanganing gibohon an mga bagay na arog kan pamamasyar sa baybayon, sa makahoy na lugar, o sa parke. Iyo, naggagayagaya an kamagurangan sa pagtao nin mamomoton na pag-asikaso sa saindang agom.​—1 Pedro 3:7.

An mga magurang sa kongregasyon na daing kaimotan na nagpapastor sa aripompon nin Dios pinaggigikanan nin espirituwal na kaginhawahan sa banwaan ni Jehova. Sinda talagang “balaog na mga lalaki,” bendisyon sa kongregasyon!​—Efeso 4:​8, 11-13.