Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 LEKSIYON 11

Habuan an Bakong Tunay na Relihiyon!

Habuan an Bakong Tunay na Relihiyon!

Habo ni Satanas asin kan saiyang mga demonyo na maglingkod ka sa Diyos. Gusto nindang irayo sa Diyos an gabos kun kaya ninda. Paano ninda pinagmamaigutan na magibo ini? An sarong paagi iyo an bakong tunay na relihiyon. (2 Corinto 11:​13-15) An relihiyon bakong tunay kun iyan dai nagtutukdo kan katotoohan hali sa Bibliya. An bakong tunay na relihiyon garo kuwartang peke​—⁠tibaad an itsura kaiyan garo totoo, pero daing halaga iyan. Iyan puwedeng magtao saimo nin dakulang problema.

An bakong tunay na relihiyon dai nanggad makakapaugma ki Jehova, an Diyos nin katotoohan. (Salmo 31:⁠5) Kan si Jesus yaon digdi sa daga, may sarong grupong relihiyoso na gusto siyang gadanon. An paghuna ninda an paagi ninda nin pagsamba iyo an tama. Sinabi ninda: “Kami igwa nin sarong Ama, an Diyos.” Uyon daw si Jesus? Dai! Sinabi niya sa sainda: “Gikan kamo sa saindong amang Diyablo.” ( Juan 8:​41, 44) Ngunyan dakul an naghuhuna na nagsasamba sinda sa Diyos, pero an talagang pinaglilingkudan ninda iyo si Satanas asin an saiyang mga demonyo!​—⁠1 Corinto 10:⁠20.

 Kun paanong an kahoy na raot nagbubunga nin raot, an bakong tunay na relihiyon nagbubunga nin mga tawong naggigibo nin maraot. An kinaban pano nin problema huli sa maraot na mga bagay na ginigibo nin mga tawo. Yaon an imoralidad, labanan, paghabon, pang-aapi, paggadan, asin panglulupig. An dakul na naggigibo kan maraot na mga bagay na ini may relihiyon man, alagad an relihiyon ninda dai nagpapahiro sa sainda na gumibo kan marahay. Dai sinda puwedeng magin mga katuod nin Diyos sagkod na dai sinda magpundo sa paggibo nin maraot.​—⁠Mateo 7:​17, 18.

An bakong tunay na relihiyon nagtutukdo sa mga tawo na mamibi sa mga idolo. Sinasabi nin Diyos na dai mamibi sa mga idolo. Tama sana ini. Gusto mo daw kun an saro bako sa saimo nakikipag-ulay kundi sa ritrato mo sana? Puwede mo daw na magin tunay na katuod an tawong iyan? Siyempre dai. Gusto ni Jehova na an mga tawo makipag-ulay sa saiya, bakong sa sarong estatuwa o ritrato, na mayo nin buhay.​—⁠Exodo 20:​4, 5.

An bakong tunay na relihiyon nagtutukdo na ayos man na gadanon an iba sa panahon nin giyera. Sinabi ni Jesus na an mga katuod nin Diyos may pagkamuot sa kada saro. Dai niyato gagadanon an mga tawong namumutan ta. ( Juan 13:35) Sala ngani na gadanon niyato dawa an mga maraot. Kan mag-abot an mga kaiwal ni Jesus para arestaron siya, dai niya tinugutan an saiyang mga disipulo na lumaban para proteksiyunan siya.​—⁠Mateo 26:​51, 52.

An bakong tunay na relihiyon nagtutukdo na an mga maraot magdudusa sa kalayo sa impiyerno. Pero, itinutukdo kan Bibliya na an kasalan nagbubunga nin kagadanan. (Roma 6:23) Si Jehova Diyos nin pagkamuot. Papasakitan daw nin sarong mamumuton na Diyos an mga tawo sagkod lamang? Siyempre dai! Sa Paraiso, magkakaigwa nin saro sanang relihiyon, an saro na inuuyunan ni Jehova. (Kapahayagan 15:⁠4) An gabos na relihiyon na basado sa mga kaputikan ni Satanas mawawara na.