Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 LEKSIYON 2

An Diyos an Pinakamarahay na Puwede Mong Magin Katuod

An Diyos an Pinakamarahay na Puwede Mong Magin Katuod

An pagigin katuod nin Diyos an pinakamarahay na puwedeng mangyari sa saimo. Tutukduan ka nin Diyos kun paano magigin maugma asin tiwasay; papatalingkason ka niya sa dakul na salang paniniwala asin nakakaraot na mga gibo. Dadangugon niya an saimong mga pamibi. Tatabangan ka niya na magkaigwa nin katuninungan nin isip asin nin kumpiyansa. (Salmo 71:5; 73:28) Susuportaran ka nin Diyos sa mga panahon na may problema ka. (Salmo 18:18) Asin iinaalok sa saimo nin Diyos an saiyang regalo na buhay na daing katapusan.​—⁠Roma 6:⁠23.

Mantang ika nagigin harani sa Diyos, magigin harani ka sa mga katuod nin Diyos. Sinda man magigin mga katuod mo. Sa katunayan, sinda magigin garo mga tugang na lalaki saka babayi para sa saimo. Mauugma sindang tukduan ka manungod sa Diyos saka tatabangan ka ninda asin papakusugon an buot mo.

Bako kitang kapantay nin Diyos. Mantang hinihinguwa mong magin katuod nin Diyos, dapat na masabutan mo an sarong mahalagang bagay. An pakikikatuod sa Diyos bakong pagigin magkatuod nin magkapantay. Siya mas may edad saka mas madunong na marhay asin mas makapangyarihan kisa sato. Siya an tama sanang Tagapamahala sa sato. Kaya kun gusto niyato na magin katuod niya, dapat na kita magdangog sa saiya asin gibuhon an ipinapagibo niya sa sato. Iyan pirming para sa ikakarahay niyato.​—⁠Isaias 48:18.