NYAN!

New Zealand Nsrahwɛ

Afe biara, ahɔho bɛyɛ ɔpepem mmiɛnsa kɔhwɛ New Zealand ɛmfa ho sɛ ɛyɛ ɔman a ate ne ho no. Dɛn na ɛtwetwe ahɔho no saa?