Ivyo Baibolo likuyowoya

Chiuta wakuzgora yayi malurombo ghanyake. Wonani vifukwa viŵiri ivi.

1. Para ivyo munthu wakulomba vikupambana na khumbo la Chiuta

Chiuta wakuzgora yayi para ivyo mwapempha vikuyana yayi na ivyo iyo wakukhumba. (1 Yohane 5:14) Mwachiyelezgero, Baibolo likukana uryezi. Kutchova njuga kukupangiska munthu kuŵa muryezi. (1 Ŵakorinte 6:9, 10) Ntheura Chiuta wangazgora yayi munthu uyo wakulomba kuti wawine njuga. Chiuta wakuchita waka chilichose icho munthu wakhumba yayi. Nakuti mukwenera kumuwonga chomene Chiuta kuti ndimo waliri. Chiuta wapulikirenge waka chilichose, mphanyi tikopa kuti ŵanyithu ŵatilomberenge viheni.—Yakobe 4:3.

2. Para munthu uyo wakulomba wakulutilira kuchita vinthu viheni

Chiuta wakuzgora yayi malurombo gha ŵanthu awo ŵakulutilira kuchita vinthu viheni. Mwachiyelezgero, kale ŵanthu ŵanyake ŵakatenge ŵakusopa Chiuta kweni ŵakachitanga viheni. Chiuta wakaŵaphalira kuti: “Nanga mukuyowoya malurombo ghanandi, nkhupulika yayi. Mawoko ghinu ngakuzura na ndopa.” (Yesaya 1:15) Ŵanthu aŵa ŵasinthenge nkharo yawo “na kunyoloska vinthu,” Chiuta wakatenge wapulikenge malurombo ghawo.—Yesaya 1:18.