Zani muzakawone maofesi na umo tikupangira mabuku. Sankhani charu kuti muwone nyengo iyo mungizira.