NGAZIYAKULINDA—YAKWIIYA January 2018

Magazini eeyi ili azyiiyo ziyooyiigwa muFebruary 26 kusika muApril 1, 2018.

THEY OFFERED THEMSELVES WILLINGLY

Bakalipeda Amoyo Woonse Kuyoobelekela—KuMadagascar

Bala atala abamwi bakambawusi bakalipeda kuyookambawuka makani mabotu aBwaami kuMadagascar.

“Ulakatalusya Bakatede”

Mbukunga nyika eeyi yabaafwiifwi kunyonyoonwa, tulangilila kuti mapenzi alavula aalawo. Lugwalo lwamunyaka wa2018 lutusungwaazya kuti tulangilile kuli Jehova kuti atusimye.

Chiyubulusyo Chipa Kuti Tujatane

Chiyubulusyo chitugwasya biyeni kuti tutondeezye kuti tulijisini abakombima bamunyika yoonse? Ndiilili nikuyooba chiyubulusyo chakumamanino?

Nkamboonzi Nitweelede Kupa Ooyo Uuli Azintu Zyoonse?

Kupa kutondeezya kuti tulamuyanda Leza. Kupa Jehova zintu nzitulaazyo kutugwasya biyeni?

Niinzi Chipa Kubotelwa Kwachoonzyo?

Kuyanda Leza kusiyene biyeni akuyanda zintu zilembedwe mulugwalo lwa2 Timoteo 3:2-4? Kuziba nsandulo kuyoopa kuti tubotelwe akukkutisikana.

Kusiyana Kwabakombi baLeza Abamwi Bantu

Bube mbubalaabo bakombi baLeza busiyene biyeni abwabamwi bantu?

Mwalizi Na?

MaIsrayeli bakali kubelesya malayilile aaMulawu waMusa na nibakali kubeteka milandu?