Ithute Baebele o dirisa dibuka le dibukana tse o ka di itseelang mo website ya rona. Gape go na le dibuka tse di rekotilweng le dibidio tsa puo ya diatla.

Tlhopha puo o bo o tobetsa Senka gore dikgatiso di tlhage ka puo e o e tlhophileng. Tsenya lefoko le o le batlang mme kgatiso e e nang le lone e tla tlhaga.