Esasy materiala geçiň

Mukaddes Kitap

Awtorlyk we ygtybarlylyk

Mukaddes Kitap ynsan akyldarlygy bilen ýazylan kitapmy?

Mukaddes Kitabyň özünde aýdylýan wajyp pikire üns beriň.

Mukaddes Kitapda Hudaýyň pikirleri ýazylanmy?

Mukaddes Kitaby ýazan adamlaryň köpüsi näme üçin Hudaýyň pikirini ýazandygyny aýdýarlar?

Mukaddes Kitabyň ähli kitaplaryny Musa pygamber ýazdymy?

Musa pygamber Mukaddes Kitaby ýazmaga gatnaşdymy? Mukaddes Kitaby näçe adam ýazdy?

Mukaddes Kitaby aslynda kimiň ýazandygyny bilýän adam barmy?

Mukaddes Kitaby ýazan adamlar Ýehowanyň görkezmesine görä, onuň adyndan ýazandygyny aýtdylar. Mukaddes Kitaba näme üçin ynanmaly?

Mukaddes Kitabyň üýtgedilen ýa-da manysynyň ýoýlan ýeri barmy?

Mukaddes Kitap örän gadymy kitap bolandygy üçin, ondaky habaryň üýtgedilmändigine ynamly bolup bilerismi?

Mukaddes Kitap ylmy taýdan dogry gelýärmi?

Mukaddes Kitapda ylmy taýdan nädogry maglumatlar barmy?

Mukaddes Kitap akýagyz adamlaryň kitabymy?

Mukaddes Kitaby ýazan adamlar nirede doguldy? Olaryň asly nireli?

Isa pygamberiň durmuşy baradaky kitaplar haçan ýazyldy?

Dört hoş habar Isanyň ölüminden näçe wagt geçensoň ýazyldy?

Mukaddes Kitaby okamak we düşünmek

Mukaddes Kitaba nädip düşünmeli?

Siz Mukaddes Kitapdaky wajyp habara düşünip bilersiňiz.

Mukaddes Kitabyň gapma-garşy gelýän ýeri barmy?

Mukaddes Kitabyň bir-birine garşy gelýän ýaly bolup görünýän ýerlerini okap, olaryň manysyna dogry düşünmäge kömek edýän käbir maslahatlara serediň.

Hudaýyň Sözi kimi ýa-da nämäni aňladýar?

Mukaddes Kitapdaky bu terminiň birnäçe manysy bolup biler.

Töwrat näme?

Töwraty kim ýazdy? Ondaky kanunlar ebedilikmi, hiç haçan güýji gaçmaýarmy?

Pygamberlikler we görnüşler

Pygamberlik näme?

Hudaýyň ylhamy bilen ýazylan pygamberlikler diňe gelejekde boljak zatlar baradamy? Ýok.

Pygamberlikler Isanyň Mesihdigini subut edýärmi?

Mesih hakdaky pygamberlikler köp adamda ýerine ýetmelimi?

Mukaddes Kitapdaky sanlar nämäni aňladýar? Numerologiýa Mukaddes Kitaba gabat gelýärmi?

Mukaddes Kitapdaky käbir sanlaryň manysyny we olaryň näme üçin numerologiýa bilen hiç hili baglanyşygynyň ýokdugyny biliň.

Mukaddes Kitapda 1914-nji ýyl barada näme diýilýär?

Danyýar kitabynyň 4-nji babyndaky «ýedi pasyl» baradaky pygamberlik ynsan hökümdarlary üçin kyn döwrüň boljakdygyny görkezýär.

Ylham kitabynda näme barada aýdylýar?

Ylham kitabyndaky aýdylýan zatlar ony okaýan, düşünýän we şoňa görä ýaşaýan adamlara köp peýda getirýär.

Ylham 13-nji bapda agzalýan ýedi kelleli wagşy haýwan nämäni aňladýar?

Wagşy haýwanyň ygtyýary, güýji we tagty bar. Mukaddes Kitapda ýene näme barada pygamberlik edilýär?

Ylham 17-nji bapda agzalýan gyrmyzy reňkli wagşy haýwan nämäni aňladýar?

Ylham 17-nji bapda agzalýan gyrmyzy reňkli wagşy haýwanyň nämäni aňladýandygyny 6 usul arkaly bilip bolýar.

666-lyk san nämäni aňladýar?

Mukaddes Kitapda 666-lyk sanyň we wagşy haýwanyň belliginiň manysy düşündirilýär.

Beýik Wawilon näme?

Mukaddes Kitapda oňa hem bozuk aýal, hem şäher diýilýär.

Ot köli näme?

Isada «Gabryň açarlary» bar bolsa, onda ot kölüniňem açary barmy?

Dünýäniň soňy

«Soňky günlerde» ýa-da «ahyrzamanyň» öňüsyrasynda ýaşaýandygymyzy haýsy alamat görkezýär?

Mukaddes Kitapda «dünýäniň soňunyň» öňüsyrasynda boljak wakalar ýa-da ýagdaý barada aýdylýar

Agyr muşakgat näme?

Soňky günler baradaky pygamberlikde adamlar üçin iň agyr döwrüň boljakdygy aýdylan. Şonda nämeler bolar?

Armageddon söweşi näme?

«Armageddon» sözi Mukaddes Kitapda diňe bir gezek duş gelýär. Emma şol söweş hakda Mukaddes Kitapda ençeme gezek agzalýar.

Ýer ýok bolarmy?

Mukaddes Kitapda aýdylanlara geň galarsyňyz.

Dünýäniň soňy haçan geler?

Mukaddes Kitapda anyk wagty aýdylýarmy?

Hudaýyň Patyşalygy nämeleri eder?

Bütin ýeriň üstünden Hudaýyň Patyşalygy höküm sürüp başlanda, onuň nämeleri etjekdigini biliň.

Bütin ýer ýüzünde nädip parahatlyk bolar?

Hudaýyň öz Patyşalygy arkaly bütin ýer ýüzüne nädip parahatlyk getirjekdigini biliň.

Mukaddes Kitapdaky adamlar, ýerler we zatlar

Kabyl kime öýlendi?

Bu soragyň jogabyny bilmäge Mukaddes Kitapdaky käbir wakalar kömek edýär.

Äht sandygy näme?

Gadymy ysraýyllylar ony Hudaýyň tabşyrygy boýunça gurdular. Ol näme maksat bilen guruldy?

Hudaý ähli zady ewolýusiýa arkaly ýaratdymy?

Mukaddes Kitapda janly organizmleriň bir görnüşinden köp görnüşiň emele gelip bilýändigine garşy hiç zat aýdylmaýar.

Peýdaly maslahatlar

Mukaddes Kitap maşgalanyň bagtly bolmagyna kömek edip bilermi?

Millionlarça adamlar Mukaddes Kitapdaky peýdaly maslahatlaryň kömegi bilen maşgalasyny bagtly edip bildiler.

Mukaddes Kitap bergi etmek we pul bilen bagly kynçylyklary çözmäge kömek edermi?

Bagty pul bilen satyn alyp bolmaýar. Emma Mukaddes Kitapdaky dört prinsip pul bilen bagly kynçylyklary çözmäge kömek eder.

Dowamly keselden ejir çekýän bolsam Mukaddes Kitap kömek edermi?

Hawa. Dowamly kesele döz gelmäge kömek edýän üç ädimi biliň.

Göwnüçökgünlige düşsem Mukaddes Kitap kömek edermi?

Hudaý göwnüçökgünlige düşenimizde bize üç zat arkaly kömek edýär.

Durmuşymyň manysy ýok. Din, Hudaý ýa-da Mukaddes Kitap maňa kömek edermi?

Hudaý bilen dostlaşmagyň häzirden we gelejekde nädip bagtly edýändigi barada biliň.