Esasy materiala geçiň

Hudaýa iman etmek

Iman adama güýçli täsir edýär we ynamly ýaşamaga hem-de gelejege umytly bolmaga kömek edýär. Hudaýa asla ynanmaýan bolsaňyz ýa-da ynamyňyzy ýitiren bolsaňyz, Mukaddes Kitap imanyňyzy berkitmäge kömek eder.

Edebiýatlar

Hudaýyň hoş habary

Hudaýyň hoş habary näme barada? Biz oňa näme üçin ynanyp bileris? Şu broşýura Mukaddes Ýazgylara degişli wajyp soraglara jogap berýär.