Esasy materiala geçiň

Gara gözden akan ýaşlar diňermi?

Soragyň jogabyny bilseňiz göwünlik taparsyňyz we horluklara döz gelip bilersiňiz.

Köpräk biliň

Mukaddes Kitaby onlaýn okaň

Dogry terjime edilen we aňsat okalýan Mukaddes Kitabyň aýratynlyklary bilen tanyş boluň.

Mukaddes Kitaby onlaýn okaň

Dogry terjime edilen we aňsat okalýan Mukaddes Kitabyň aýratynlyklary bilen tanyş boluň.

Täze goýlan wideolar, aýdym-sazlar, makalalar we täzelikler şu ýerde.

Täze goýlan zatlar

Sapak geçip görüň

Mugallym bilen Mukaddes Kitapdan mugtuna sapak geçiň.

Mukaddes Kitaby öwretmegi haýyş ediň

Mukaddes Kitap ýa-da Ýehowanyň Şaýatlary barada köpräk biliň.

Ýygnaga gatnaşyň

Ýygnak duşuşyklarymyz barada biliň. Özüňize golaý ýygnagy tapyň.

Ýehowanyň Şaýatlary kim?

Biz dürli milletlerden bolsak-da, dürli dillerde geplesek-de, maksadymyz bir. Biz Mukaddes Kitaby ýazdyran we ähli zady Ýaradan Ýehowa Hudaýy şöhratlandyrmak isleýäris. Biz Isa pygamberiň göreldesine eýermäge çalşyp, onuň şägirdidigimize guwanýarys. Biziň her birimiz adamlara Mukaddes Kitap we Hudaýyň Patyşalygy barada öwretmek üçin yzygiderli wagt sarp edýäris. Şol sebäpli-de biz Ýehowanyň Şaýatlary hökmünde tanalýarys.

Sahypamyza göz aýlaň. Mukaddes Kitaby Internetde okaň. Biziň guramamyz hem ynançlarymyz hakda köpräk öwreniň.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.