Esasy materiala geçiň

Ýehowanyň Şaýatlary

türkmen

«Patyşalygyň bu Hoş Habary hemme milletlere şaýatlyk hökmünde dünýäniň ähli ýerinde wagyz ediler» (Matta 24:14).

MUKADDES ÝAZGYLARYŇ TÄZE DÜNÝÄ TERJIMESI

Mukaddes Ýazgylar onlaýn okaň

Ýehowanyň Şaýatlary kim?

Biz dürli milletlerden bolsak-da, dürli dillerde geplesek-de, maksadymyz bir. Biz Mukaddes Ýazgylary ýazdyran we ähli zady Ýaradan Ýehowa Hudaýy şöhratlandyrmak isleýäris. Biz Isa pygamberiň göreldesine eýermäge çalşyp, onuň şägirdidigimize guwanýarys. Biziň her birimiz adamlara Mukaddes Ýazgylar we Hudaýyň Patyşalygy barada öwretmek üçin yzygiderli wagt sarp edýäris. Şol sebäpli-de biz Ýehowanyň Şaýatlary hökmünde tanalýarys.

Sahypamyza göz aýlaň. Mukaddes Ýazgylary Internetde okaň. Biziň guramamyz hem ynançlarymyz hakda köpräk öwreniň.

 

Är-aýallar we ene-atalar

Maşgalany näme bagtly edýär?

Käbir adamlar maşgalanyň bagtly bolmagy baýlyga baglydyr öýdýärler. Emma maşgalany hakykatdanam näme bagtly edýär?

Ýetginjekler

Pornografiýadan gaça dur!

Näme üçin diňe Internetiň özündäki arassalaýyş programmany sazlamak ýeterlik däl?

Çagalar

Paýlaşmagy öwren!

Çagaňyza jomart bolmagyň wajypdygyny öwrediň.

Mukaddes Ýazgylary öwretmegi haýyş ediň

Mukaddes Ýazgylary size amatly wagtda we amatly ýerde öwreniň.

Wideolary tapyň

Onlaýn wideolara serediň.

Guramanyň çykdajylary nädip ödelýär?

Adamlardan pul alynmasa-da, bütindünýä wagyz işiniň güýçli depginde alnyp barylýandygy barada biliň.

Ýehowanyň Şaýatlarynyň ýygnak duşuşyklary

Ýehowanyň Şaýatlary nirede ýygnanyşýarlar we nädip Hudaýa sežde edýärler?

Edebiýatlar

Täze çykan edebiýatlara serediň.

Lallaryň dilinde filmleri görüň

Mukaddes Ýazgylary lallaryň dilindäki wideofilmleriň kömegi bilen öwreniň.