Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Användarvillkor

Användarvillkor

Välkommen!

Syftet med den här webbplatsen är att du ska lära dig mer om Gud, Bibeln och Jehovas vittnen. Du kan läsa, titta på och ladda ner det som du tycker verkar intressant. Vi vill gärna att andra ska få nytta av det som finns på webbplatsen, men vi ber dig att inte lägga ut innehållet på någon annan webbplats eller i någon annan applikation. Du får däremot gärna dela med dig av vad du har fått lära dig genom att hänvisa till den här webbplatsen enligt nedanstående Användarvillkor.

 Upphovsrätt

© 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Den här webbplatsen drivs av Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc (”Watchtower”). Om inget annat anges är det Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (”Watch tower”) som innehar immaterialrätten till all text och all annan information på den här webbplatsen.

 Varumärken

Adobe, Adobe-logotypen, Acrobat och Acrobat-logotypen är varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. iTunes och iPod är varumärken som tillhör Apple Inc. Microsoft, Microsoft-logotypen och namnen på Microsofts mjukvaror och produkter, däribland Microsoft Office och Microsoft Office 365, är varumärken som tillhör Microsoft Inc. Alla andra varumärken och registrerade varumärken tillhör sina respektive innehavare.

 Användarvillkor och Användarlicens för webbplatsen

Dessa Användarvillkor styr ditt användande av webbplatsen. Genom att använda webbplatsen godtar du dessa Användarvillkor och de Ytterligare användarvillkoren (hädanefter kollektivt kallade ”Användarvillkor”) som finns på webbplatsen i sin helhet. Om du inte godtar någon del av dessa Användarvillkor får du inte använda webbplatsen.

Vad utgör lämplig användning? I enlighet med nedanstående begränsningar kan du:

  • Titta på, ladda ner och skriva ut Watch Towers upphovsrättsskyddade bilder, digitala publikationer, musik, foton, text och filmer från den här webbplatsen för privat och icke-kommersiellt bruk;

  • Dela länkar eller digitala upplagor av nerladdningsbara publikationer, filmer och ljudinspelningar på den här webbplatsen.

Du får inte:

  • Lägga upp bilder, digitala publikationer, varumärken, musik, foton, filmer och artiklar på internet (inbegripet webbplatser, fildelningssajter och sociala medier) från den här webbplatsen;

  • Distribuera bilder, digitala publikationer, varumärken, musik, foton, text och filmer från den här webbplatsen tillsammans med eller som en del av någon programvara (inbegripet uppladdning av sådant material till en server för användning av en programvara);

  • Reproducera, duplicera, kopiera, återge eller på annat sätt utnyttja bilder, digitala publikationer, varumärken, musik, foton, text och filmer på den här webbplatsen i kommersiellt syfte eller i utbyte mot pengar (även om ingen vinst görs);

  • Skapa eller distribuera programvara, verktyg eller teknologier för att samla in, kopiera, ladda ner, extrahera, utvinna eller skrapa data, html, bilder eller text från den här webbplatsen. (Det här förbjuder inte distribuering av gratis, icke-kommersiella program som laddar ner digitala filer i format som epub, pdf, mp3 och mp4 från allmänna delar av den här webbplatsen);

  • Missbruka den här webbplatsen eller dess tjänster, till exempel genom att störa eller gå in på webbplatsen eller dess tjänster med en metod annan än dem som uttryckligen tillhandahålls;

  • Använda den här webbplatsen på ett sätt som åsamkar eller kan åsamka den här webbplatsen skada eller försämra tillgången eller åtkomsten till den här webbplatsen eller på något annat olagligt, bedrägligt eller skadligt sätt eller i förbindelse med någon olaglig, bedräglig eller skadlig avsikt eller aktivitet;

  • Använda den här webbplatsen eller dess bilder, digitala publikationer, varumärken, musik, foton, text eller filmer i marknadsföringssyfte.

 Medicinsk del

Den medicinska delen av den här webbplatsen (”den medicinska delen”) är enbart avsedd som en källa till information. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska delen rekommenderar eller förespråkar inte några specifika undersökningar, läkare, produkter, behandlingar, åsikter eller annan information som kan finnas omnämnd i den medicinska delen.

Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar.

Den här webbplatsen försöker tillhandahålla faktamässig och aktuell information i den medicinska delen. Men informationen som finns i den medicinska delen ges utan garantier (uttalade eller underförstådda). Den här webbplatsen frånsäger sig ansvaret för de uttalade garantier som kan förekomma i den medicinska delen. Den här webbplatsen garanterar inte att informationen i den medicinska delen är pålitlig, exakt, aktuell eller fullständig. Den här webbplatsen tar inget som helst ansvar för fel som eventuellt kan förekomma eller för utelämnad information. Om du väljer att använda informationen som finns i den medicinska delen gör du det helt på egen risk. Den här webbplatsen är inte ansvarig för några krav eller skador (däribland, men inte uteslutande, olycksskador, följdskador, personskador, dödsfall, förlorad inkomst, förlorad information eller avbrott i affärsverksamhet) som kan uppstå för att man kan eller inte kan använda den medicinska delen. Det gäller oavsett om krav eller skador grundar sig på garanti, avtal, kränkning eller annan juridisk anledning och oavsett om den här webbplatsen har fått information om sådana skador och krav eller inte.

 Friskrivning och ansvarsbegränsning

Den här webbplatsen och all dess information, innehåll, material och andra tjänster på den här webbplatsen tillhandahålls av Watchtower utan några som helst löften eller garantier (uttalade eller underförstådda).

Watchtower garanterar inte att webbplatsen är fri från virus eller annat skadligt innehåll. Watchtower tar inte ansvar för några skador som kan uppstå av att man använder någon tjänst eller tar del av information, innehåll, material eller andra tjänster från webbplatsen. Det inbegriper, men är inte begränsat till, direkt, indirekt eller tillfällig skada eller följdskada.

 Brott mot Användarvillkor

Utan att åsidosätta Watchtowers andra rättigheter enligt dessa Användarvillkor kan Watchtower, om du bryter mot dessa Användarvillkor på något sätt, vidta de åtgärder som Watchtower finner nödvändiga för att hantera brottet, inbegripet att blockera din tillgång till webbplatsen, hindra dig från att komma åt webbplatsen, blockera datorer som använder din ip-adress från tillgång till webbplatsen, kontakta din internetleverantör för att be att de blockerar din tillgång till webbplatsen och/eller vidta rättsliga åtgärder mot dig.

 Uppdateringar

Watchtower kan komma att revidera dessa Användarvillkor då och då. Reviderade Användarvillkor gäller användningen av den här webbplatsen från det datum då de reviderade Användarvillkoren publiceras på webbplatsen. Kontrollera sidan regelbundet för att se till att du är insatt i den nuvarande versionen.

 Lagar och befogenhet

Dessa Användarvillkor styrs av och följer de lagar som gäller i delstaten New York i USA med rätt att överskrida lokala lagar. Alla rättsliga åtgärder i förbindelse med dessa Användarvillkor ska föras inför en statlig eller federal domstol med befogenhet i delstaten New York i USA.

 Ogiltighetsbestämmelse

Om en anordning i dessa Användarvillkor av en domstol bedöms vara ogiltig, felaktig, ogenomdrivbar eller olaglig ska de andra anordningarna fortsätta att vara i kraft. Watchtowers underlåtande att verkställa någon av de anordningar som nämns i dessa Användarvillkor ska inte utgöra eller ses som ett ogiltigförklarande av någon anordning i dessa Användarvillkor eller rätten att verkställa någon sådan anordning.

 Fullständigt avtal

Dessa Användarvillkor utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Watchtower när det gäller den här webbplatsen och ersätter alla tidigare avtal när det gäller din användning av den här webbplatsen.