HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Skip to table of contents

Uetnes ‘on Jihova

Hil fäeag ta Rotuạm ta

A‘luạk‘ạkiget se Nehemaia

A‘luạk‘ạkiget se Nehemaia

Rak la ‘inea tē ma‘oi ‘e rēko puk ne Nehemaia ‘e Puk Ha‘a, ma rogrog ne mou se fū‘ȧk hoi‘ȧk ne Jerusalemi ‘e vạhiạg ne ‘oris noh ‘o‘orot ‘e Papiloni.