HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Uetnes ‘on Jihova

Hil fäeag ta Rotuạm ta

Rog heg te‘is, rog heg ne Pure‘aga, täla marag‘ạkiamo ‘e rȧn ‘atakoa te‘.”-Mataio 24:14.

Uetnes ‘on Jihova, Ka Sei tä ‘Ạmis?

‘Ạmis leum ‘e hanuạ tūtū ma ‘e fäeag tūtū, ka ‘ạmis ‘es ‘e ‘amnȧk ‘esea. ‘On pumuạ pạu ‘ạmis pa ‘es la faktē‘ạkia Jihova, ‘Ạit ne Puk Ha‘a, iạ ne fup‘ạkia te‘ ne tē. ‘Ạmis fakmaniạ‘ȧk ne ‘ạmis lelea‘ rot fak Karisto, ka nā pạu ‘otomis vahia la rakoa Jisu Karisto. ‘Ạmis ‘es väeag hạisokoag la hạiasoagan famori la rakoa Puk Ha‘a ma Pure‘ag ‘on ‘Ạitu. ‘Ạmis hat la Uetnes ‘on Jihova, ‘e rēko ‘ạmis uetnes‘ạkia, ka fäeag‘ạkia ‘Ạitu Jihova ma ‘on Pure‘ag ta.

‘Io se tē ma‘oi ‘e ‘otomis website ta. Hatia Puk Ha‘a ‘e internet ta. Rakoa tē ma‘oi hün se ‘ạmis ma ‘otomis pilifi.

 

La pō la Hat Puk Ha‘ ka kat tӧg ra

Rakoa resӧn ne Puk Ha‘a ‘e avat ma utut ne vavhiạn se ‘äe.

Vitio Fak Karisto

Vitio ne ‘ut‘ạkia se muạ mā se ‘Ạitu ‘e internet ta.

Tạunȧ‘ ne Kạurotuạg ne Uetnes ‘on Jihova

Aoa ut ne ‘ạmis tạunạ‘i ma ‘otomis titi‘ạkiga a‘sok tapen.

Puk ne Pạni

Kel se tē fo‘ou ne toa‘ häe‘ạki ma puk fo‘ou ne pạni.

Kel Mạl ne Fäeag ‘U‘u

Vitio ne rak Puk Ha‘a ‘e fäeag ‘u‘u