HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Skip to secondary menu

Uetnes ‘on Jihova

Rotuạm ta

Puk Ha‘a ‘e Internet ta

Hatia Puk Ha‘a ‘e internet ta ne download rekot ne hatag ne Puk Ha‘a. Hӧl‘ȧk ne Puk Ha‘a ‘e New World Translation of the Holy Scriptures noj, ka vavhiạn pạu la hat. Iạ pȧn ‘e kạinag fäeag tarạu ma fumā. Sir ‘e Puk Ha‘ miliӧn 170 fuạp‘ȧk vạhia.

 

Se fek. Hӧl‘ȧk ne rȧn Fo‘ou ta ne Puk Ha‘a kat pupuạ ra ‘e fäeag Rotuam ta. Figalelei ma hil ta fäeag hoi‘ạkit.

Te‘is tē ne pȧn ‘e fäeag Rotuạm ta.