HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Skip to secondary menu

Uetnes ‘on Jihova

Rotuạm ta

Hat ne Puk Ha‘a ne Rue‘ȧk Huạg

A‘fại se hatag ne Puk Ha‘a ne rue‘ȧk huạg, ka la‘oag ‘esea ma tō heta ma sui‘ạkiạg ne tē ne soko.

 

Se fek. Tē ‘i kat pupuạ ra ‘e fäeag Rotuạm ta ‘e internet ta.

Te‘is tē ne pȧn ‘e fäeag Rotuạm ta.