HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Skip to secondary menu

Uetnes ‘on Jihova

Rotuạm ta

Rakoa Puk Ha‘a, Pō ‘e Tese?

Puk Ha‘a tä nā‘ia tӧg ne sạio‘ ne mou se mạuri se famӧr miliӧn ma fumā ‘e rȧn te‘ ‘atakoa. Te‘ ka ‘äe pa ‘es la le‘et ‘e irisa?

Ka Rakoag ne Puk Ha‘a A‘sok Tapen?

‘E rȧn te‘ ‘atakoa, Uetnes ‘on Jihova. ‘Io se ‘on rērē heta.

Ka tes tä A‘sok ‘e Rī ne Pure‘ag ta?

‘Io se ‘on laloga la ‘inea‘ia.

La pō la Hat Puk Ha‘ ka kat tӧg ra

Rakoa resӧn ne Puk Ha‘a ‘e avat ma utut ne vavhiạn se ‘äe.

Tạunȧ‘ ne Kạurotuạg ne Uetnes ‘on Jihova

Aoa ut ne ‘ạmis tạunạ‘i ma ‘otomis titi‘ạkiga a‘sok tapen.

Rogrog ne ‘Otomis Garue​—‘E Rȧn Te‘ ‘Atakoa

  • Hanuạ ne Uetnes ‘on Jihova titi‘ạki240

  • Uetnes ‘on Jihova8,220,105

  • A‘sokoag ne Rak Puk Ha‘ se togit9,708,968

  • Iris ne leum se A‘häe‘ạkiạg ne alag ‘on Karisto ta19,862,783

  • Kạurotuạg118,016