HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Skip to secondary menu

Uetnes ‘on Jihova

Rotuạm ta

The Watchtower ma Awake! Mekasini

‘Otomis mekasin ne hün‘ȧk se Puk Ha‘a la pō la download ‘e kạinag fäeag 150 ma fumā. The Watchtower kel‘ạkia ‘on fuạg ne tē ne soksok ‘e rȧn te‘ ne laoag ‘esea ma parofesại ne Puk Ha‘a. Iạ hӧ‘ fürmariạ se famori ‘e rēko rog heg ne mou se Pure‘ag ‘on ‘Ạitu, ma ‘ut‘ạkia se muạ pilifi se Jisu Karisto. Awake! kel‘ȧk sal se ‘is la faktạua pefä‘ ‘e ‘on ‘i‘i ma a‘ne‘ne‘ạkia ‘os tua‘nạkiga se fäeag porȧk ‘on iạ ne fup‘ȧk tē hün se rȧn fo‘ou ne hạia‘leleiga.

 

Se fek. Tē ‘i kat pupuạ ra ‘e fäeag Rotuạm ta ‘e internet ta.

Te‘is tē ne pȧn ‘e fäeag Rotuạm ta.