HӦL SE TĒ ‘E ‘ON LALOGA

Skip to table of contents

Uetnes ‘on Jihova

Hil fäeag ta Rotuạm ta

Vitio ne A‘luạk‘ạkiạg ne Puk ne Puk Ha‘a

Rogrog ne mou se puk het ‘e Puk Ha‘a.

A‘luạk‘ạkiget se Esera

Jihova sasap se ‘on fӓeag porạki la sại‘ạkia ‘on famori ‘e Papiloni ma ‘on fū‘ȧk hoi‘ȧk titi‘ạkiạg aire ‘e Jerusalemi.

A‘luạk‘ạkiget se Nehemaia

Puk ‘on Nehemaia ‘e Puk Ha‘a ma ‘on resön lelei pumuạ pạu se iris ‘atakoa ne a‘sokoa titi‘ạkiạg aire ‘e terạnit tē ‘i.

A‘luạk‘ạkiget se Esteri

Tē ne sok ‘e av ‘on Esteri tӓla a‘ne‘ne‘ạkia ‘ou mā ne Jihova tӓla sại‘ạkia ‘on famori ‘e pefӓ‘ ne iris agtạu ‘e terạnit tē ‘i.

A‘luạk‘ạkiget se Jope

Iris ‘atakoa ne hanis ‘e Jihova la agtạu ma ạsạsi. Rogrog ‘on Jope a‘ne‘ne‘ạkia ‘os huga la ‘is la huạg aier ma kikia se Jihova ma la hạitokogan ‘on puer purere.

A‘luạk‘ạkiget se Salamo

Salamo hạitokogan puer purer ‘on Jihova, hạiasoag ma a‘fürmariạ‘ȧk iris ne hanis ‘e ia, ma kel‘ạkia ne ‘on Pure‘ag ta la für tapen rȧn te‘ la parataisit.

A‘luạk‘ạkiget se Mataio

A‘pumuạ‘ȧk tē ne ‘ӓe la rak ‘e puk hete‘ ‘e Puk Ha‘a, puk mumuạ ne Kospel hӓke.