Doorgaan naar inhoud

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Welkom!

Via deze website kunt u meer te weten komen over God, de Bijbel en Jehovah’s Getuigen. Lees, bekijk en download wat u interessant vindt. We willen ook dat anderen voordeel hebben van onze site, maar kopieer de informatie ervan niet naar een andere website of applicatie. U kunt wat u hebt geleerd met anderen delen door ze naar deze site te verwijzen zoals omschreven staat in de gebruiksvoorwaarden in dit document.

 Auteursrecht

© 2024 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Alle rechten voorbehouden.

Deze website wordt gepubliceerd en beheerd door Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (‘Watchtower’). Tenzij anders aangegeven zijn alle tekst en andere informatie op deze website intellectueel eigendom van Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (‘Watchtower’).

 Merkenrecht

Adobe, het Adobe-logo, Acrobat en het Acrobat-logo zijn merken van Adobe Systems Incorporated. Apple, iTunes en iPod zijn handelsmerken van Apple Inc. Microsoft, het Microsoft-logo en de namen van alle Microsoft-software, inclusief Microsoft Office en Microsoft Office 365, zijn handelsmerken van Microsoft Inc. Android is een handelsmerk van Google LLC. De Android-robot is gereproduceerd of aangepast op basis van werk dat is gemaakt en gedeeld door Google, en wordt gebruikt volgens de gebruiksrechtovereenkomst beschreven in de Creative Commons 3.0 Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/). Alle andere (ingeschreven) merken zijn eigendom van de respectieve merkhouders.

 Gebruiksvoorwaarden en gebruikslicentie

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en alle bijkomende voorwaarden (samen: ‘gebruiksvoorwaarden’) op deze website volledig. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, of een deel ervan, dan moet u deze website niet gebruiken.

Wat houdt juist gebruik in? Op voorwaarde dat u zich houdt aan de bepalingen, zoals hieronder genoemd, is het u toegestaan:

  • afbeeldingen, elektronische publicaties, muziek, foto’s, tekst of video’s van deze website voor eigen gebruik en niet-commerciële doeleinden te bekijken, te downloaden of te printen;

  • elektronische exemplaren van publicaties, video’s of geluidsopnamen die op deze site gedownload kunnen worden met anderen delen, of links daarnaartoe met anderen delen.

Het is niet toegestaan:

  • afbeeldingen, elektronische publicaties, merken, muziek, foto’s, video’s of artikelen van deze site op internet te plaatsen (met inbegrip van web-, filesharing-, videosharing- of sociaalnetwerksites);

  • afbeeldingen, elektronische publicaties, merken, muziek, foto’s, tekst of video’s van deze site te verspreiden met, of als onderdeel van, een software-applicatie (met inbegrip van het uploaden van zulk materiaal naar een server om door een software-applicatie gebruikt te worden);

  • afbeeldingen, elektronische publicaties, merken, muziek, foto’s, tekst of video’s van deze site te reproduceren, dupliceren, kopiëren, distribueren of anderszins te gebruiken voor een commercieel doel of voor geld (zelfs als hierbij geen winst betrokken is);

  • voor distributiedoeleinden software-applicaties, tools of technieken te ontwikkelen die specifiek worden gemaakt om gegevens, HTML, afbeeldingen of tekst van deze site te verzamelen, te kopiëren, te downloaden of te extraheren (het is wel toegestaan om gratis, niet-commerciële sofware-applicaties te distribueren die ontwikkeld zijn om elektronische bestanden zoals EPUB, PDF, MP3 en MP4 te downloaden van openbare delen van deze site.);

  • misbruik te maken van de site of van de diensten ervan, zoals wijzigingen aan te brengen of de toegang tot de site of de diensten ervan te verhinderen met een andere methode dan de uitdrukkelijk verschafte;

  • deze website te gebruiken op een manier die (1) schade aan de website of vermindering van de bereikbaarheid daarvan toebrengt of zou kunnen toebrengen; (2) onrechtmatig, frauduleus of schadelijk is of in verband staat met enig(e) doel of activiteit van onrechtmatige, frauduleuze of schadelijke aard;

  • deze website of de afbeeldingen, elektronische publicaties, merken, muziek, foto’s, tekst of video’s die deze bevat, te gebruiken voor marketingdoeleinden.

  • Deze website maakt gebruik van Google Maps, een service van derden waar we geen invloed op hebben. Uw gebruik van Google Maps op deze website valt onder de huidige Aanvullende Servicevoorwaarden van Google Maps/Google Earth. We worden niet op de hoogte gebracht van updates, dus lees de voorwaarden voordat u Google Maps gebruikt. Maak geen gebruik van Google Maps als u de voorwaarden niet accepteert. Google Maps stuurt geen gebruikersgegevens terug naar deze website.

 Medische sectie

De inhoud van de medische sectie op deze website (‘Medische sectie’) is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en geeft geen medische adviezen. Het is geen vervanging voor professionele medische adviezen, diagnoses of behandelingen. Geen van de onderzoeken, artsen, producten, procedures, meningen of andere informatie die in de Medische sectie vermeld staan, worden door de Medische sectie onderschreven of aanbevolen.

Raadpleeg altijd een arts of een andere bevoegde zorgverlener als u vragen hebt over een medische aandoening of behandeling.

Deze website streeft ernaar correcte en actuele informatie in de Medische sectie op te nemen. De informatie die in de Medische sectie is opgenomen, is echter ‘as is’, en geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet. Deze website geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie in verband met de Medische sectie, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Deze website geeft geen garantie op de betrouwbaarheid, juistheid, tijdigheid, bruikbaarheid of volledigheid van de informatie in de Medische sectie. Deze website kan niet aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of weglatingen in de inhoud van de Medische sectie. Vertrouwen in de informatie van de Medische sectie is volledig op eigen risico. In geen geval kan deze website aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies (inclusief en niet beperkt tot incidentele- of gevolgschade, persoonlijk letsel of dood door schuld, winstderving of schade die het gevolg is van verloren gegevens of bedrijfsstagnatie) die het gevolg is van het raadplegen of niet kunnen raadplegen van de Medische sectie, of die schade of dat verlies nu gebaseerd is op garanties, contracten, onrecht of enige andere rechtstheorie, en of deze website wel of niet is ingelicht over de kans op zulke schade of zulk verlies.

 Uitsluiting van garantie en beperking van aansprakelijkheid

Deze website en alle informatie, inhoud, materiaal en andere diensten die via deze website aan u beschikbaar worden gesteld, worden door Watchtower ‘as is’ geleverd. Watchtower geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring.

Watchtower garandeert niet dat de website vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Watchtower kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het gebruik van een dienst of van enige informatie, inhoud, materiaal of andere diensten die via de website aan u beschikbaar worden gesteld, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, punitieve of gevolgschade (inclusief winstderving).

 Schending van de gebruiksvoorwaarden

Als u deze gebruiksvoorwaarden schendt, behoudt Watchtower zich het recht voor maatregelen te nemen die naar het oordeel van Watchtower gepast zijn om tegen de schending op te treden, onverminderd de overige rechten van Watchtower zoals beschreven in deze gebruiksvoorwaarden. De maatregelen kunnen inhouden dat uw toegang tot de website wordt ingetrokken, dat u wordt belet toegang tot de website te verkrijgen, dat toegang tot de website door computers die uw IP-adres gebruiken wordt geblokkeerd, dat uw internetprovider wordt verzocht uw toegang tot de website te blokkeren en/of dat er gerechtelijke stappen tegen u worden ondernomen.

 Wijziging

Watchtower heeft het recht deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te herzien. Herziene gebruiksvoorwaarden zijn op het gebruik van deze website van toepassing vanaf de dag van publicatie van de herziene gebruiksvoorwaarden op deze website. U wordt aangeraden deze pagina geregeld te bekijken om er zeker van te zijn dat u bekend bent met de laatste editie.

 Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

Deze gebruiksvoorwaarden zullen bepaald en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de wetgeving van de staat New York (VS), zonder inachtneming van eventuele tegenstrijdige wettelijke bepalingen. Gerechtelijke procedures betreffende deze gebruiksvoorwaarden zullen voor een staatsrechtbank of federale rechtbank met bevoegdheid in de staat New York (VS) gebracht worden.

 Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank nietig, ongeldig, onuitvoerbaar of illegaal wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van kracht. Als Watchtower in gebreke blijft een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden na te komen, zal dat niet hetzelfde zijn of worden opgevat als het doen van afstand van die bepaling of van het recht die bepaling af te dwingen.

 Volledige overeenkomst

Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Watchtower met betrekking tot uw gebruik van deze website, en vervangen alle voorgaande overeenkomsten inzake uw gebruik van deze website.