Ukutulisha Kwesu Apaswetele

UKUTULISHA APASWETELE

Ukupyungisha JW.ORG pa Kutulisha Icebo ca mu Baibolo

Bamboni sha baYawe, abanice ne bakulu, balitemenwe ukupyungisha iyi webusaiti pakweba ati batulishe icebo iciweme icilabila pa Bufumu bwa baLesa ku bantu abakuti ubwingi.

UKUTULISHA APASWETELE

Ukupyungisha JW.ORG pa Kutulisha Icebo ca mu Baibolo

Bamboni sha baYawe, abanice ne bakulu, balitemenwe ukupyungisha iyi webusaiti pakweba ati batulishe icebo iciweme icilabila pa Bufumu bwa baLesa ku bantu abakuti ubwingi.