Go dayrɛkt to di men tin

Go dayrɛkt to di say we di difrɛn difrɛn atikul dɛn de

 LƐSIN 1

Wetin Na di Gud Nyuz?

Wetin Na di Gud Nyuz?

1. Us nyuz Gɔd gɛt fɔ wi?

Gɔd want lɛ pipul dɛn ɛnjɔy layf na dis wɔl. I mek di wɔl ɛn ɔl di tin dɛn we de insay de, bikɔs i lɛk mɔtalman. I nɔ go te igen, Gɔd go du sɔntin we go mek pipul dɛn ɛnjɔy ɔlsay na di wɔl. I go mek ɔl di tin dɛn we de mek wi sɔfa nɔ de igen.​—Rid Jɛrimaya 29:11.

Plɛnti gɔvmɛnt dɔn kam ɛn go, bɔt dɛn nɔn nɔ ebul pul fɛt-fɛt, sik ɛn day. Bɔt gud nyuz de. I nɔ go te igen, Gɔd go pul ɔl mɔtalman gɔvmɛnt ɛn na in yon gɔvmɛnt go bigin rul. Di pipul dɛn we go de ɔnda Gɔd in gɔvmɛnt go gɛt pis ɛn wɛlbɔdi.​—Rid Ayzaya 25:8; 33:24; Daniɛl 2:44.

2. Wetin mek na naw pipul dɛn fɔ yɛri di gud nyuz?

We Gɔd go dɔn pul ɔl di bad pipul dɛn na di wɔl, di tin dɛn we de mek wi sɔfa nɔ go de igen. (Zɛfinaya 2:3) Ustɛm dat go apin? Di Baybul bin dɔn tɔk bɔt di bad tin dɛn we de apin naw. Dɛn tin ya de sho se i nɔ go te igen Gɔd de kam pul ɔl di bad pipul dɛn.​—Rid Sɛkɛn Lɛta To Timoti 3:1-5.

3. Wetin wi fɔ du?

Wi fɔ lan bɔt Gɔd na di Baybul. Di Baybul tan lɛk lɛta we wan gud papa rayt to in pikin dɛn. I de sho wi aw wi go ɛnjɔy layf naw ɛn aw wi go ɛnjɔy layf tumara bambay na dis wɔl. Nɔto ɔlman go lɛk fɔ si we yu de stɔdi di Baybul. Bɔt, yu nɔ fɔ mek pipul dɛn stɔp yu fɔ lan bɔt Gɔd bikɔs Gɔd dɔn prɔmis wi bɔku fayn fayn tin dɛn.​—Rid Prɔvabs 29:25; Rɛvɛleshɔn 14:6, 7.