Filemon 1:1-25

1  Halin kay Pablo, nga isa ka bilanggo tungod kay Cristo Jesus, kag halin kay Timoteo, nga aton utod, para kay Filemon, nga amon hinigugma kag masigkamanugpangabudlay,  kag kay Apia, nga amon utod nga babayi, kag kay Arquipo, nga amon masigkasoldado, kag sa kongregasyon nga yara sa imo balay:  Kabay nga may yara kamo wala tupong nga kaayo* kag paghidait gikan sa Dios nga aton Amay kag kay Ginuong Jesucristo.  Nagapasalamat ako pirme sa akon Dios kon ginasambit ko ikaw sa akon mga pangamuyo,  bangod pirme ko mabatian ang tuhoy sa imo gugma kag pagtuo kay Ginuong Jesus kag sa tanan nga balaan;  agod ang pagpaambit sang imo pagtuo magpanghikot paagi sa pagkilala mo sa tagsa ka maayong butang sa tunga naton may kaangtanan kay Cristo.  Kay nalipay gid ako kag nalugpayan sang imo gugma, bangod ang mapinalanggaon nga balatyagon sang mga balaan nakaagom sang kaumpawan paagi sa imo, utod.  Sa sini gid nga rason, bisan pa may daku ako nga kahilwayan sa paghambal may kaangtanan kay Cristo nga suguon ka nga himuon ang nagakaigo,  sa baylo ginalaygayan ko ikaw pasad sa gugma, bangod amo ako sini, si Pablo nga isa ka tigulang na nga tawo, huo, isa man ka bilanggo karon tungod kay Cristo Jesus; 10  ginalaygayan ko ikaw nahanungod sa akon anak, nga sa iya nangin amay ako samtang yara ako sa mga gapos sang pagkabilanggo, si Onesimo, 11  nga sang una wala sing pulos sa imo apang karon mapuslanon sa imo kag sa akon. 12  Ginapabalik ko sia mismo sa imo, huo, nga sa iya may yara ako mapinalanggaon nga balatyagon. 13  Luyag ko sia kuntani hawiran para sa akon kaugalingon agod nga sa baylo mo padayon sia nga makaalagad sa akon sa mga gapos sang pagkabilanggo nga ginabatas ko tungod sa maayong balita. 14  Apang kon wala ang imo pahanugot indi ko luyag maghimo sang bisan ano, agod ang imo maayong buhat indi napilitan, kundi kabubut-on mo mismo. 15  Ayhan bangod gid sini nagpalayo sia sing isa ka oras, agod magbalik sia sa imo sing dayon, 16  indi na subong isa ka ulipon kundi labaw pa sa isa ka ulipon, subong isa ka utod nga hinigugma, ilabi na sa akon, apang labi pa gid sa imo subong ulipon kag utod sa Ginuo. 17  Gani, kon ginakabig mo ako nga isa man ka umalambit, batuna sia sing mainayuhon subong sang pagbaton mo sa akon. 18  Dugang pa, kon nakahimo sia sang sayop sa imo ukon may utang sia sa imo, isipa ini nga utang ko. 19  Ako, si Pablo, nagasulat paagi sa akon mismo kamot: Bayaran ko ini—indi na pag-isiling pa sa imo nga wala labot sina, utang mo sa akon bisan ang imo kaugalingon. 20  Huo, utod, makaagom kuntani ako sang kapuslanan gikan sa imo may kaangtanan sa Ginuo: paumpawi ang akon mapinalanggaon nga balatyagon may kaangtanan kay Cristo. 21  Nagasalig sa imo pagtuman, nagasulat ako sa imo, kay nakahibalo ako nga himuon mo ang labaw pa sa ginasiling ko. 22  Dugang pa sa sini, maghanda ka man sang dalayunan para sa akon, kay nagalaum ako nga paagi sa inyo mga pangamuyo hilwayon ako para sa inyo. 23  Nagapadala sa inyo sang panamyaw si Epafras nga akon masigkabilanggo bangod kay Cristo Jesus, 24  amo man si Marcos, si Aristarco, si Demas, si Lucas, nga akon mga masigkamanugpangabudlay. 25  Ang wala tupong nga kaayo ni Ginuong Jesucristo mangin sa espiritu nga inyo ginapakita.

Footnote

Flm 3 * Tan-awa ang nota sa Ju 1:14.