Gadé sa ki adan

Èd pou jennmoun

Dékouvè kijan Labib pé édé sé jenn-la lèwvwè yo ka touvé-yo adan sèwten sitiyasyon oben lè yo ka jwenn sèwten pwoblèm.

Chwazi on sijé

Dékouvè sa ki toufré sòti : vidéo, mizik, awtik é nouvèl.

Nouvoté

Éséyé nouvo métòd an nou pou étidyé Labib

Bénéfisyé dè on lèson biblik san péyé èvè on Témwen a Jéova.

Mandé on vizit

Palé dè sa Labib ka di asi kèsyon-la ou vlé la, oben aprann plis biten asi Témwen a Jéova.

Vin réinyon

Dékouvè kijan réinyon an nou ka déwoulé. Touvé on koté ou pé adoré Bondyé toupré kaz a-w.

Témwen a Jéova : Kimoun nou yé ?

Nou chak ni nasyonalité an nou, kilti an nou, lang an nou, men noutout ni menm objèktif-la. Sa ki pi enpòwtan pou nou, sé ba Jéova glwa I mérité. Sé dè Bondyé-lasa Bib-la ka palé é sé Li ki Kréyatè a tout biten. Nou ka fè éfò pou nou imité Jézi é nou kontan toubòlman yo ka kriyé-nou krétyen. Nouchak toujou ka pran tan pou édé moun aprann plis si Labib é si wayòm a Bondyé. Padavwa nou ka témwagné, kivédi nou ka palé dè Jéova é dè wayòm a-y, non an nou sé Témwen a Jéova.

Vizité sit entèwnèt an nou. Li Labib dirèktèman anlè sit-la. Dékouvè plis biten asi nou é asi kwayans an nou.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.