Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

 8èm PATI

Lè malè ka rivé

Lè malè ka rivé

« Zò kontan toubònman, menmsi diféran kalté éprèv ka fè zò oblijé ni lapenn pou on ti moman » (1 Pyè 1:6).

Menmsi ou ka fè tousa ou pé pou mayé a-w soudé é pou fanmi a-w kontan, difikilté ou pa té prévwa pé anpéché-w ni lajwa toutlè (Éklézyas 9:11). Lè nou ka jwenn pwoblèm, Jéova ka édé-nou èvè lanmou. Si ou ka apliké sé prensip biblik la ki ka vin la, vou é fanmi a-w ké pé rivé about a nenpòt kalté sitiyasyon.

 1 APIYÉ-W SI JÉOVA

MI SA LABIB KA DI : « Lagé tousa ki ka trakasé-zòt asi-y, paskè i ka sousyé-y dè zòt » (1 Pyè 5:7). Pa jen oubliyé kè Bondyé pa rèsponsab dè malè ki ka rivé-w (Jak 1:13). Pli ou ka rapwoché-w dè Bondyé, pli i ké édé-w jan-la ki fo la (Izayi 41:10). Fò ou « wouvè tchè [a-w] ba-y » (Sòm 62:8).

Si ou ka li Labib é si ou ka étidyé-y chakjou, sa ké ba-w plis fòs. Ou ké vwè kijan Jéova « ka konsolé-[w] adan tout éprèv [a-w] » (2 Korentyen 1:3, 4 ; Women 15:4). I pwomèt i ké ban-nou « lapé ki ka vin dè Bondyé, ki ka dépasé tousa on moun pé konprann » (Filipyen 4:6, 7, 13).

SA OU PÉ FÈ :

  • Priyé Jéova pou i édé-w rété kalm é pou tout biten vin klè an lèspri a-w.

  • Réfléchi asi tout posibilité ki ni douvan-w, é apré chwazi sa ki pli fasil ba-w.

2 PA NÉGLIJÉ-W É OKIPÉ BYEN DÈ FANMI A-W

MI SA LABIB KA DI : « On moun entélijan ka vin ni lakonésans, é zòrèy a on moun ki saj ka chèché lakonésans » (Pwovèb 18:15). Chèché sav ègzaktèman sa chakmoun an fanmi-la ka rèsanti é sa yochak bizwen. Palé èvè yo. Kouté-yo (Pwovèb 20:5).

É si ou pèd on moun ou enmé ? Pa pè pléré. Sonjé kè « dlo sòti an zyé a Jézi » osi (Jan 11:35 ; Éklézyas 3:4). Sa enpòwtan ou pran tan pozé kò a-w é ou dòmi asé (Éklézyas 4:6). Sa ké édé-w tchenbé rèd anba on éprèv.

SA OU PÉ FÈ :

  • Pa atann on malè rivé pou pran labitid palé èvè fanmi a-w. Konsa si pwoblèm rivé, yo ké santi-yo pi alèz pou palé èvè-w.

  • Palé èvè moun ki viv menm sitiyasyon ki-w.

 3 AKSÈPTÉ MOUN ÉDÉ-W É PA PÈ MANDÉ

MI SA LABIB KA DI : « On véritab zanmi ka montré lanmou a-y toutlè, é sé on frè ou pé konté asi-y lè malè ka rivé » (Pwovèb 17:17). Zanmi a-w vlé édé-w, men pétèt yo pa sav kijan. Pa pè di-yo sa ou bizwen vréman (Pwovèb 12:25). Mandé moun ki ka konprann Labib édé-w vwè kijan ou pé apliké sé prensip-la ki adan Bib-la. Sé konsèy-la yo ké pran an Bib-la pou édé-w ké itil ba-w (Jak 5:14).

Si ou ka pran labitid frékanté moun ki vréman ni fwa an Bondyé é ki ka kwè adan pwomès a-y, ou ké touvé èd-la ou bizwen la. Anplisdisa, sa ké fè-w dibyen si ou ka édé moun ki bizwen ankourajman. Èspliké-yo jan ou ka fè Jéova konfyans é jan ou ka kwè adan pwomès a-y. Fò ou toujou ni on biten a fè, é méyè biten pou fè, sé édé lézòt. Pa rété tousèl é frékanté moun ki enmé-w é ki ka sousyé-yo dè-w (Pwovèb 18:1 ; 1 Korentyen 15:58).

SA OU PÉ FÈ :

  • Wouvè tchè a-w ba on bon zanmi a-w é lésé-y édé-w.

  • Di-y ègzaktèman sa ou bizwen é palé ba-y franchman.