Gadé sa ki adan

Témwen a Jéova : kimoun yo yé ?

Ou ka vwè-nou ka préché, ou tann palé dè nou an jounal, oben yo di-w sèwten biten asi nou. Men ès ou vréman sav kimoun Témwen a Jéova yé ?

Gadé osi : Ki kwayans a sé Témwen a Jéova la ?

Free Bible Study Program

Étidyé Labib, poukisa ?

Grasa Labib, toupatou asi latè, plizyè milyon moun ja touvé répons a dé kèsyon enpòwtan yo té ka pozé-yo asi lavi. Èskè vou osi ou té’é vlé ni sé répons-la ?

On lèson biblik : kijan sa ka pasé ?

Toupatou si latè, moun sav sé Témwenn Jéova-la ka pwopozé lèson biblik san péyé. Gadé pou-w vwè kijan sé lèson lasa ka pasé.

Mandé Témwen a Jéova vin vwè-w

Palé dè sa Labib ka di asi kèsyon-la ou vlé la èvè on Témwen a Jéova, oben éséyé on lèson biblik san péyé.

Meetings and Events

Vin adan réinyon a Témwen a Jéova

Touvé sé koté-la nou ka réini la é dékouvè kijan nou ka adoré Bondyé. Nou ké kontan vwè-w. Pa jen ni lakèt.

Mémoryal a sakrifis a Jézi

Chak lanné, plizyè milyon moun ka réini pou yo sélébré anivèwsè a sakrifis a Jézi. Évènman-lasa enpòwtan pou-w. Nou ka envité-w vini pou-w pé sav poukwa.

Kimoun ki ka fè volonté a Jéova ?

Témwen a Jéova toupatou si latè. Adan yo, ni tout kalité nasyonalité é tout kalité kilti. Men, ka ki ka ini-yo konsa ?

Déotwa chif ki entérésan

  • 240 péyi é téritwa, la Témwen a Jéova ka pratiké rèlijyon a yo

  • 8 683 117 Témwen a Jéova

  • 9 618 182 lèson biblik yo ka bay gratuitman

  • 20 919 041 moun ki vin sélébré Mémoryal a mò a Jézi

  • 119 712 kongrégasyon