Ψάλε μαζί με άλλα παιδιά καθώς κάνουν την αλήθεια κτήμα τους.