I-download kini nga card sa karakter sa Bibliya ug sayra kon kinsa si Josue. Guntinga, pil-a, ug hiposa.