Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 TEMA SA COVER | HARANI NA DAW AN KATAPUSAN?

“An Katapusan”—Ano an Buot Sabihon Kaiyan?

“An Katapusan”—Ano an Buot Sabihon Kaiyan?

Pag nadadangog mo an mga tataramon na “Harani na an katapusan!” ano an minalaog sa isip mo? Naiisip mo daw an sarong dakulaon na asteroid na matama sa daga asin mapara kan gabos na tawo? O naiimahinar mo daw an kadakul na kalamidad na sarabay na mangyayari o an pagputok kan Giyera Mundiyal III? Posibleng mahadit o matakot an mga tawo sa arog kaining mga senaryo, mantang an iba tibaad magduda kun baga mangyayari man nanggad iyan.

Sinasabi kan Bibliya: “Madatong an katapusan.” (Mateo 24:14) An mangyayaring iyan inaapod man na ‘an dakulang aldaw nin Diyos’ asin “Armagedon.” (Kapahayagan 16:14, 16) Totoo, nakakaribong an tukdo kan mga relihiyon sa bagay na ini asin lakop an mga paniniwala na kakaiba asin nakakatakot. Pero, malinaw an sinasabi kan Bibliya manungod sa katapusan. Ihinahayag kaiyan kun ano an mangyayari asin an dai mangyayari. Tinatabangan man kita kan Bibliya na malinaw na mahiling kun baga harani na an katapusan. Urog sa gabos, tinutukduan kita kaiyan kun paano makakaligtas! Pero, linawon ta nguna an nagkapirang salang paghuna diyan asin aramon ta kun ano an buot sabihon kaiyan. Ano talaga “an katapusan” basado sa Bibliya?

 AN BAKONG BUOT SABIHON KAN KATAPUSAN

 1. BAKO INING PAGKATUNAW KAN KINABAN PAAGI SA KALAYO.

  Sinasabi kan Bibliya na an Diyos an ‘nagbugtak kan pundasyon kan daga; iyan dai mahihiro sagkod lamang.’ (Salmo 104:5) Sinisigurado sa sato kan tekstong iyan asin kan iba pa na dai nuarin man rarauton nin Diyos an kinaban ni tutugutan man niya na biyong rauton iyan!Parahulit 1:4; Isaias 45:18.

 2. DAI INI BASTA NA SANA MANGYAYARI ASIN DAING ITINALAAN NA PANAHON.

  Ihinahayag kan Bibliya na an katapusan nakatalaan na mangyayari. May espesipikong panahon an Diyos para diyan. Mababasa niyato: ‘Dapit kan aldaw o kan oras na iyan daing nakakaisi, minsan an mga anghel sa langit ni an Aki, kundi an Ama. Mag-ingat kamo, magpuka asin mamibi, huli ta dai nindo naaaraman kun nuarin an panahon.’ (Marcos 13:32, 33) Malinaw na an Diyos, “an Ama,” igwa nin itinalaan na panahon kun nuarin niya eksaktong papangyarihon an katapusan.

 3. DAI INI MAPUON PAAGI SA MGA TAWO O SA PAGBAGSAK NIN DAKULAON NA ASTEROID.

  Paano mangyayari an katapusan? Sinasabi kan Kapahayagan 19:11: ‘Nahiling ko an langit na nabukas; asin uya, an sarong maputing kabayo, asin an nangangabayo diyan inaapod Maimbod asin Totoo.’ Nagpapadagos an bersikulo 19: ‘Asin nahiling ko an hayop asin an mga hadi sa daga pati an saindang mga hukbo na nagkatiripon sa pakilaban tumang sa nangangabayo asin tumang sa saiyang hukbo.’ (Kapahayagan 19:11-21) Dawa ngani simboliko an kadaklan sa mga sinasabi digdi, madali ta ining masabutan: An Diyos masugo nin sarong hukbo nin mga anghel tanganing paraon an mga kalaban niya.

An mensahe kan Bibliya manungod sa katapusan bakong maraot na bareta kundi sarong marahay na bareta

AN BUOT SABIHON KAN KATAPUSAN

 1. KATAPUSAN INI KAN MAY DEPEKTONG GOBYERNO NIN TAWO.

  Ipinapaliwanag kan Bibliya: ‘Mapatindog an Diyos sa langit nin sarong kahadian na dai nuarin man malalaglag, asin an kahadian na ini dai [itatao] sa ibang banwaan; iyan an matipak asin maubos kan gabos na ining mga kahadian, asin magdadanay iyan sagkod nuarin pa man.’ (Daniel 2:44) Arog kan sinabi sa ikatulong punto, paparaon an ‘mga hadi sa daga pati an saindang mga hukbo na nagkatiripon sa pakilaban tumang sa nangangabayo asin tumang sa saiyang hukbo.’Kapahayagan 19:19.

 2. KATAPUSAN INI NIN GIYERA, KADAHASAN, ASIN INHUSTISYA.

  ‘Pinapauntok nin Diyos an mga laban sagkod sa mga sagkudan kan daga.’ (Salmo 46:9) ‘An mga tultol iyo an mag-iirok sa daga, asin an mga sangkap iyong magdadanay sa saiya. Tara an mga maraot na tawo pupuhuon sa daga, asin an mga makasalan hahalion diyan.’ (Talinhaga 2:21, 22) ‘Uya, gigibuhon kong bago an gabos na bagay.’Kapahayagan 21:4, 5.

 3. KATAPUSAN INI KAN MGA RELIHIYON NA DAI NAGGIGIBO KAN KABUTAN NIN DIYOS ASIN KAN RESPONSABILIDAD NINDA SA MGA TAWO.

  ‘An mga propeta naghula nin kaputikan, asin an mga padi nagpapasunod [paagi] sana kan saindang kamot [o awtoridad]. Anong gigibuhon nindo [pag-abot kan] katapusan?’ (Jeremias 5:31) ‘Dakul an masabi sako sa aldaw na iyan, “Kagurangnan, Kagurangnan, bakong kami naghula sa ngaran mo, asin sa ngaran mo nagpaluwas nin mga demonyo, pati sa ngaran mo naggibo kami nin mga ngangalasan?” Dangan masabi ako sainda, “Kasuarin man dai ko kamo namidbid, magrayo kamo sako, mga paragibo nin katampalasanan!”’Mateo 7:21-23.

 4. KATAPUSAN INI KAN MGA TAWO NA NAGSUSUPORTAR SA PRESENTENG MGA AKTIBIDAD SA KINABAN.

  Sinabi ni Jesu-Cristo: ‘Ini iyo an silot, na an ilaw napadigdi sa kinaban, [pero] an mga tawo namuot pang labi sa diklom kisa sa liwanag, huli ta an saindang mga gibo maraot.’ (Juan 3:19) Isinasaysay kan Bibliya an mas nainot na paglaglag sa kinaban kan panahon kan maimbod na si Noe. ‘An kinaban kaidto, huling nalantupan nin tubig, napahamak. Alagad an kalangitan ngunyan asin an daga, huli kan iyo man sanang tataramon, [itinalaan] sa kalayo, na naaandam manungod sa aldaw nin paghukom asin paglaglag kan mga tawong maraot.’2 Pedro 3:5-7.

Mangnuhon na an maabot na ‘aldaw nin paghukom asin paglaglag’ ikinumparar sa pagkalaglag kan “kinaban” kan panahon ni Noe. Arin na kinaban an linaglag? Nagdanay an satong planeta; an “napahamak” iyo an ‘mga tawong maraot’—an mga kaiwal nin Diyos. Sa nagdadangadang na ‘aldaw nin paghukom’ nin Diyos, paparaon man an mga tawo na mas pinili pang magin kaiwal nin Diyos. Pero ililigtas an mga katuod nin Diyos, arog ni Noe asin kan pamilya niya.Mateo 24:37-42.

Isip-isipon kun magigin gurano kagayon kan kinaban pag hinali na nin Diyos an gabos na maraot na impluwensiya! Malinaw na an mensahe kan Bibliya manungod sa katapusan bakong maraot na bareta kundi sarong marahay na bareta. Pero, tibaad ihapot mo: ‘Sinasabi daw sa Bibliya kun nuarin maabot an katapusan? Harani na daw iyan? Paano ako makakaligtas?’