AN TORRENGBANTAYAN—PAG-AADALAN NA EDISYON Nobyembre 2014

Yaon sa isyung ini an mga artikulong pag-aadalan puon Disyembre 29, 2014 sagkod Pebrero 1, 2015.

An Pagkabuhay Liwat ni Jesus—An Kahulugan Kaiyan Para sa Sato

May apat na dahilan kun taano ta kumbinsido kita na binuhay liwat si Jesus. Ano an epekto sa sato kan pagtubod na siya buhay ngunyan?

Kun Taano ta Dapat Kitang Magin Banal

Nariribong ka daw o tinutungka pag binabasa mo an libro nin Levitico? Makakatabang sa saimo an mahahalagang leksiyon sa Levitico na magin banal sa saimong pagsamba.

Dapat Kitang Magin Banal sa Gabos Niyatong Paggawi

Sa ano nagkakapareho an paglikay na makikompromiso, pagtao kan pinakamakakaya niyato ki Jehova, asin pagkakan nin matagas na espirituwal na kakanon?

‘An Banwaan na an Diyos Iyo si Jehova’

Inaako daw nin Diyos an gabos na sinserong nagsasamba sa saiya, ano man an saindang relihiyon?

‘Ngunyan Banwaan Na Kamo nin Diyos’

Paano kita magigin asin magdadanay na ‘banwaan nin Diyos’?

Hapot Hali sa mga Parabasa

Paano ninonombrahan an mga elder asin ministeryal na lingkod? Siisay an duwang saksi sa Kapahayagan 11?

HALI SA SAMONG ARCHIVE

Suminirang an Liwanag sa Nasyon na Sinisirangan kan Saldang

Nakatabang sa pag-uswag kan paghuhulit kan Kahadian an espesyal an pagkagibong mga lunadan na inaapod na mga “Jehu.”