AN TORRENGBANTAYAN—PAG-AADALAN NA EDISYON Oktubre 2014

Yaon sa isyung ini an mga artikulong pag-aadalan puon Disyembre 1 sagkod 28, 2014.

Gikan sa Buot na Iprinesentar an Saindang Sadiri—Sa Taiwan

Labing 100 na Saksi ni Jehova an nagbalyo digdi tanganing maglingkod kun sain dakula an pangangaipo para sa mga parahayag kan Kahadian. Basahon an saindang mga eksperyensiya asin aramon an mga suhestiyon ninda kun paano magigin mapanggana.

Magin Masarig an Pagtubod sa Kahadian

Naggamit si Jehova nin anom na sunod-sunod na tipan tanganing garantiyahan na uutubon kan saiyang Kahadian an saiyang katuyuhan. Paano napapakusog kan mga tipan na ini an satong pagtubod?

Kamo Magigin “Sarong Kahadian nin mga Saserdote”

An huring tulo sa anom na sunod-sunod na tipan magpapahiro sa sato na magtiwala sa Kahadian nin Diyos asin ihulit sa iba an maugmang bareta.

ISTORYA NIN BUHAY

An Buhay Ko sa Paglilingkod Para sa Kahadian

Labing 75 taon nang naglilingkod si Mildred Olson ki Jehova, kaiba an haros 29 taon bilang misyonero sa El Salvador. Taano ta pagmati niya garo baga dai siya naggugurang?

Pahalagahan na Marhay an Pribilehiyong Magin Kaiba ni Jehova sa Gibuhon!

Ano an nagpahiro sa mga parasamba ni Jehova na ipagilid nguna an saindang mga kagustuhan?

“Isentro an Saindong Isip sa mga Bagay na Nasa Itaas”

Taano ta dapat isentro kan mga may paglaom na mabuhay nin sagkod lamang digdi sa daga an saindang isip sa mga bagay na nasa langit? Paano ninda ini magigibo?