Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

‘Kamo an Sakuyang mga Saksi’

‘Kamo an Sakuyang mga Saksi’

‘“Kamo an sakuyang mga saksi,” an sabi ni Jehova.’—ISA. 43:10.

1, 2. (a) Ano an buot sabihon kan pagigin sarong saksi, asin sa anong lataw na paagi nagkulang an media kan kinaban? (b) Taano ta dai nakadepende si Jehova sa media kan kinaban na ini?

ANO an buot sabihon kan pagigin sarong saksi? Ini an itinaong kahulugan nin sarong diksiyonaryo: “Sarong tawo na nakahiling nin sarong pangyayari asin ibinabareta iyan.” Halimbawa, sa siyudad nin Pietermaritzburg, South Africa, sarong diyaryo na inaapod ngunyan na The Witness an labing 160 taon nang ipinupublikar. Angay an pangaran na iyan ta an katuyuhan nin sarong diyaryo iyo na ibareta nin tama an mga pangyayari sa kinaban. An kagpundar na editor kan The Witness nangako na sasabihon kan diyaryo “an katotoohan, an bilog na katotoohan, asin mayo nang iba kundi an katotoohan.”

2 Pero, makamumundo, dai iniintindi o binibiribid pa ngani kan media sa kinaban na ini an pinakamahalagang mga katotoohan sa kasaysayan nin tawo. Ini nanggad an nangyari kun mapadapit sa sinabi kan Diyos na makakamhan sa gabos paagi sa suanoy na propeta niyang si Ezequiel: ‘Makakaisi an katawuhan na ako si Jehova.’ (Ezeq. 39:7) Pero, an Soberanong Namamahala kan uniberso dai nakadepende sa media kan kinaban na ini. Igwa siya nin mga walong milyon na Saksi na ibinabareta sa mga tawo sa gabos na nasyon an manungod sa saiya asin sa mga ginibo niya para sa mga tawo kaidto asin ngunyan. Ipinapaisi man kan hukbong ini nin mga Saksi an ipinanuga nin Diyos na gigibuhon niya para bendisyunan an katawuhan sa maabot na panahon. Kun panginot sa satong buhay an pagpapatotoo, pinapatunayan ta na kita namumuhay uyon sa pangaran na itinao nin Diyos sa sato, siring kan  sinasabi sa Isaias 43:10: ‘“Kamo an sakuyang mga saksi,” an sabi ni Jehova, “asin sakuyang uripon na sakuyang pinili.”’

3, 4. (a) Kasuarin ginamit kan Mga Estudyante sa Bibliya an bagong pangaran, asin ano an pagmati ninda dapit diyan? (Hilingon an ritrato sa kapinunan kan artikulo.) (b) Anong mga hapot an pag-uulayan ta ngunyan?

3 Sarong pribilehiyo nanggad an pagdara kan pangaran na Jehova, huli ta siya an ‘Hadi na dai nin katapusan,’ na nagsasabi: ‘Iyo ini an sakuyang pangaran sagkod pa man, iyo ini an sakuyang girumduman sagkod nuarin pa man’! (1 Tim. 1:17; Ex. 3:15; ikumparar an Parahulit 2:16.) Kan 1931, inako kan Mga Estudyante sa Bibliya an pangaran na Mga Saksi ni Jehova. Pagkatapos, dakul na surat nin pag-apresyar an ipinublikar sa magasin na ini. An sarong kongregasyon sa Canada nagsurat: “Ugmahon kami kan marahay na bareta na kita ‘mga saksi ni Jehova,’ asin napakusog an determinasyon mi na magin maninigo sa bagong pangaran na iyan.”

4 Paano mo maipapahiling an saimong pag-apresyar sa pribilehiyong pagdara kan pangaran nin Diyos? Maipapaliwanag mo man daw an konteksto sa Kasuratan kun sain kinua an satong pangaran na Mga Saksi ni Jehova?

AN MGA SAKSI NIN DIYOS KAN SUANOY NA MGA PANAHON

5, 6. (a) Paano naipahiling kan mga magurang na Israelita an pagigin mga saksi ni Jehova? (b) Ano pa an ipinagbuot sa mga magurang na Israelita, asin taano ta aplikado man iyan sa mga magurang ngunyan?

5 “Mga saksi” ni Jehova an indibidwal na mga Israelita kan panahon ni Isaias, asin an nasyon sa kabilugan “uripon” o lingkod nin Diyos. (Isa. 43:10) An sarong paagi na naipahiling kan mga magurang na Israelita an pagigin saksi iyo an pagtutukdo sa saindang mga aki manungod sa mga ginibo nin Diyos para sa saindang mga apuon. Halimbawa, kan pinagbubutan na iselebrar an Paskuwa taon-taon, sinabihan an banwaan: ‘Kun sabihan kamo kan saindong mga aki, “Ano an kahulugan sa saindo kan pagbuot na ini?” sumirimbag kamo, “Iyo ini an dulot sa Paskuwa ni Jehova, na luminihis sa mga harong kan mga aki ni Israel sa Ehipto kan lugadon niya an mga taga Ehipto, asin luminigtas kan samuyang mga harong.” ’ (Ex. 12:26, 27) Tibaad ipinaliwanag man kan mga magurang na idto sa saindang mga aki na kan primerong kaulayon ni Moises an namamahala sa Ehipto na tugutan an mga Israelita na sumamba ki Jehova sa kaawagan, nagsimbag si Faraon: ‘Siisay si Jehova tanganing dangugon ko an saiyang tingog asin tugutan ko na humali an Israel?’ (Ex. 5:2) Siyempre, puwedeng inistorya man ninda na pagkatapos na madistroso nin grabe kan sampulong damat an nasyon asin makadulag an mga Israelita sa hukbo nin Ehipto sa Dagat na Pula, nagin malinaw sa gabos an simbag sa hapot ni Faraon. Si Jehova Makakamhan sa Gabos kaidto asin ngunyan. Siring man, an mga Israelita nagin buhay na mga saksi na si Jehova an tunay na Diyos asin an Parautob kan saiyang mga pangako.

6 Daing duda na inistorya kan mga Israelitang nagpahalaga sa pribilehiyong pagdara kan pangaran ni Jehova an makangangalas na mga pangyayaring ini bako sanang sa mga aki ninda kundi pati man sa mga dayuhan na nagin mga uripon ninda sa harong. Mahalaga man an ipinagbuot sa mga Israelita na sanayon an saindang mga aki na sunudon an mga pamantayan nin Diyos sa kabanalan. Sinabi ni Jehova: ‘Magin banal kamo, huli ta ako banal, ako si Jehova na saindong Diyos.’ (Lev. 19:2; Deut. 6:6, 7) Marahayon nanggad na arugan ini para sa Kristiyanong mga magurang ngunyan, na dapat man nindang sanayon an saindang mga aki na mamuhay sa paagi na nagtataong onra sa mamuraway na pangaran nin Diyos!—Basahon an Talinhaga 1:8; Efeso 6:4.

An pagtutukdo sa satong mga aki manungod ki Jehova nagtataong onra sa saiyang pangaran (Hilingon an parapo 5, 6)

7. (a) Kun an mga Israelita maimbod ki Jehova, ano an epekto kaini sa nakapalibot na mga nasyon? (b) Ano an paninimbagan kan gabos na nagdadara kan pangaran nin Diyos?

7 Kaya, kun maimbod an mga Israelita, nakakatao sinda nin marahay na patotoo sa pangaran nin Diyos. Sinabihan sinda: ‘Mahihiling kan gabos na banwaan sa daga na an pangaran ni Jehova pinag-aapod sa saimo, asin kakatakutan ka.’ (Deut. 28:10) Pero, makamumundo, an kasaysayan kan mga Israelita pano nin rekord nin pagigin bakong maimbod. Pauruutro sindang nagbalik sa pagsamba sa mga idolong gibo nin tawo. Dugang pa, arog kan mga diyos kan mga Canaanita na sinamba ninda, nagin maringis sinda, na inaatang an mga aki ninda asin inaapi an mga dukha. Mapuwersang leksiyon nanggad ini sa sato na pirming magmaigot na magin banal bilang pag-arog sa Saro na Kabanal-banale, na an pangaran satong dinadara!

‘UYA! NAGGIGIBO AKO NIN BAGONG BAGAY’

8. Ano an isinugo ni Jehova ki Isaias, asin ano an reaksiyon ni Isaias?

8 Ihinula ni Jehova an sarong makangangalas na pagliligtas hali sa pagkabihag na mahihiling kan nasyon nin Israel. (Isa. 43:19) An inot na anom na kapitulo kan libro nin Isaias kadaklan mga patanid dapit sa kalamidad na siyertong maabot sa Jerusalem asin sa palibot na mga siyudad kaini. Si Jehova, an perpektong parabasa nin puso, sinabihan si Isaias na padagos na ibalangibog an patanid na ini dawa pa magin matagas asin negatibo an reaksiyon kan mga tawo. Nabigla si Isaias asin gusto niyang maaraman kun sagkod nuarin magdadanay na dai nagsusulsol an nasyon nin Diyos. Ano an simbag nin Diyos? ‘Sagkod na an mga banwaan magkaparara asin mayo na nin nag-uuntok minsan tawo sa mga harong asin an daga matunaw.’—Basahon an Isaias 6:8-11.

9. (a) Kasuarin nagkatotoo an hula ni Isaias manungod sa Jerusalem? (b) Ano an sitwasyon ngunyan na nangangaipong magin puka kita?

9 Naresibi ni Isaias an sugong ini sa huring taon kan paghadi ni Hading Uzias, o mga 778 B.C.E. Padagos siyang naglingkod bilang propeta sa laog nin 46 na taon o labi pa sagkod sa mga taon 732 B.C.E., sa panahon kan pamamahala ni Hading Hezekias. Iyan 125 taon bago an pagkalaglag kan Jerusalem kan 607 B.C.E. Kaya, supisyente an itinaong patiinot na patanid sa banwaan nin Diyos manungod sa mangyayari sa saindang nasyon. Ngunyan, ginagamit man ni Jehova an saiyang mga lingkod tanganing magtao nin supisyenteng patanid manungod sa mangyayari sa maabot na panahon. Sa laog nin 135 taon, puon pa sa pinakainot na isyu kan The Watchtower, ipinapangapudan na kaini sa mga parabasa na magpuka huling  an maraot na pamamahala ni Satanas madali nang matapos asin sasalidahan kan Sangribong Taon na Paghadi ni Jesu-Cristo.—Kap. 20:1-3, 6.

10, 11. Anong kautuban kan hula ni Isaias an nahiling kan mga Israelita sa Babilonya?

10 Nakaligtas sa pagkalaglag kan Jerusalem an dakul na makinuyog na Judio na suminuko sa mga Babilonyo asin dinarang bihag sa Babilonya. (Jer. 27:11, 12) Pakalihis nin 70 taon, nahiling kan banwaan nin Diyos an kautuban kan makangangalas na hula: ‘An Banal na Diyos nin Israel, [si Jehova] na nagliligtas sa saindo, nagsasabi: “Sa pagligtas saindo, mapadara ako nin hukbo laban sa Babilonya; gagabaon ko an trangkahan kan siyudad.”’—Isa. 43:14, An Marahay na Bareta Biblia.

11 Kauyon kan hulang iyan, nangyari an sarong nakakatanyog na pangyayari sa kinaban sarong banggi kan Oktubre 539 B.C.E. Mantang an hadi kan Babilonya asin an mga noble kaini nag-iirinom nin arak sa banal na mga lalagan na nasamsam sa templo kan Jerusalem asin nag-uurumaw sa mga diyos nindang gibo nin tawo, sinakop kan mga hukbo nin Media asin Persia an Babilonya. Kan 538 o 537 B.C.E., pinagbutan an mga Judio kan kongkistador kan Babilonya na si Ciro na bumalik asin itugdok liwat an templo nin Diyos sa Jerusalem. An gabos na ini ihinula ni Isaias, kaiba an panuga ni Jehova na sususteniran asin poprotektaran an saiyang nagsusulsol na banwaan mantang papuli sa Jerusalem. Inapod sinda nin Diyos na ‘banwaan na linalang kong manungod sakuya; ibabalangibog ninda an sakuyang mga kaumawan.’ (Isa. 43:21; 44:26-28) Kan makabalik na an dating mga bihag na ini asin maitugdok giraray an templo ni Jehova sa Jerusalem, nagin mga saksi sinda sa katotoohan na pirming inuutob ni Jehova, na iyo sanang tunay na Diyos, an saiyang mga panuga.

12, 13. (a) Siisay an kaiba kan mga Israelita sa pagbabalik sa dati kan pagsamba ki Jehova? (b) Ano an linalauman sa ‘ibang mga karnero’ mantang sinusuportaran ninda an ‘Israel nin Diyos,’ asin ano an paglaom ninda?

12 Kan bumalik an mga Israelita tanganing itugdok liwat an templo, rinibong bakong Israelita an uminiba sa sainda sa pagsamba ki Jehova, asin kan huri dakul na iba pang Hentil an nagin mga Judiong proselito. (Esd. 2:58, 64, 65; Est. 8:17) Ngunyan, an “sarong dakulang kadaklan” kan ‘ibang mga karnero’ ni Jesus maimbod na sinusuportaran an linahidan na mga Kristiyano, na minakompuwesto kan ‘Israel nin Diyos.’ (Kap. 7:9, 10; Juan 10:16; Gal. 6:16) An dakulang kadaklan naggagamit man kan itinao nin Diyos na pangaran na Mga Saksi ni Jehova.

13 Sa laog kan Sangribong Taon na Paghadi ni Cristo, an dakulang kadaklan makakamati nin dai mailadawan na kagaya-gayahan pag iniistorya na ninda sa mga binuhay liwat kun paano an magin saro sa mga Saksi ni Jehova sa huring mga aldaw kan sistemang ini nin mga bagay. Pero magigin  posible sana ini kun kita mamumuhay ngunyan kauyon kan pangaran ta asin magmamaigot na magdanay na banal. Siring man, gurano man an pagmamaigot niyato, dapat kitang aroaldaw na maghagad nin kapatawadan sa ano man na kawaran nin kabanalan, na inaakong mga makasalan kita asin na an pagtugot sa sato na darahon an banal na pangaran nin Diyos sarong dakulaon nanggad na onra.—Basahon an 1 Juan 1:8, 9.

KUN ANO AN KAHULUGAN KAN PANGARAN NIN DIYOS

14. Ano an kahulugan kan pangaran na Jehova?

14 Tanganing mas mapahalagahan ta an onrang pagdara kan pangaran nin Diyos, marahay na hurop-hurupon ta an kahulugan kaiyan. An pangaran nin Diyos, na sa parati itinatradusir na “Jehova,” hali sa sarong Hebreong pandiwa (verb) na puwedeng naglaladawan nin aksiyon asin puwedeng itradusir na “magin.” Kaya, masasabutan ta na an pangaran na “Jehova” nangangahulugan na “Pinangyayari Niyang Magin.” Tamang-tama nanggad an kahulugan na ini sa papel ni Jehova bilang an Kaglalang kan uniberso saka kan intelihenteng mga linalang asin bilang an Parautob kan saiyang katuyuhan. Mantang nahahayag an mga pangyayari, padagos niyang pinangyayari na mautob an saiyang kabutan asin katuyuhan ano man an tibaad gibuhon na pagpurbar kan siisay man na parakontra, arog ni Satanas, na ulangon an padagos na kautuban kan kabutan nin Diyos.

15. Sa anong paagi ihinayag ni Jehova an sarong aspekto kan saiyang personalidad siring kan mahihiling sa kahulugan kan saiyang pangaran? (Hilingon an kahon na “ Sarong Pangaran na Pano nin Kahulugan.”)

15 Kan isinugo si Moises na panginutan an banwaan nin Diyos paluwas sa Ehipto, ihinayag ni Jehova an sarong aspekto kan personalidad niya paagi sa paggamit nin sarong konektadong pandiwa tanganing iladawan an saiyang pangaran, pero ngunyan ginamit niya an “Ako.” Sinasabi kan Bibliya: “Sinabi nin Diyos ki Moises: ‘Ako Magigin Kun Ano an Gusto Kong Magin.’ Asin idinugang niya: ‘Ini an sasabihon mo sa mga Israelita, “Isinugo ako sa saindo ni Ako Magigin.”’” (Ex. 3:14, NW) Kaya sa ano man na kamugtakan, si Jehova magigin ano man na kinakaipuhan tanganing mautob an katuyuhan niya. Para sa dating uripon na mga Israelita, siya nagin Paraligtas, Paraprotektar, Giya, asin Paratao na nagpanigo kan gabos nindang materyal asin espirituwal na pangangaipo.

PAGPAHILING KAN SATONG PASASALAMAT

16, 17. (a) Paano ta maipapahiling an satong pasasalamat sa pribilehiyong pagdara kan pangaran nin Diyos? (b) Ano an pag-uulayan ta sa sunod na artikulo?

16 Ngunyan, padagos na nagigin totoo si Jehova sa kahulugan kan saiyang pangaran paagi sa pagpanigo kan gabos tang espirituwal asin materyal na pangangaipo. Pero, an kahulugan kan pangaran nin Diyos bako sanang limitado sa kun ano an gusto niyang magin. Kaiba diyan an mga pinangyayari niya kun mapadapit sa gibuhon kan saiyang mga Saksi tanganing mautob an saiyang katuyuhan. An paghurop-hurop kaini mamotibar sa sato na padagos na mamuhay kauyon kan saiyang pangaran. Arog kan sinabi kan 84 anyos na si Kåre na 70 taon nang maigot na Saksi sa Norway: “Para sako, dakulaon na onra na maglingkod ki Jehova, an Hading daing sagkod, asin mapabilang sa mga tawong inaapod sa saiyang banal na pangaran. Pirming dakulaon na pribilehiyo na ipaliwanag an katotoohan sa Bibliya asin mahiling an maugmang reaksiyon kan mga tawo pag nasasabutan ninda iyan. Halimbawa, ugmahon ako pag itinutukdo ko sa sainda kun ano an nagigibo kan atang na pantubos ni Cristo asin kun paanong sa paagi kaiyan magkakaigwa sinda nin buhay na daing katapusan sa sarong matuninong asin matanos na bagong kinaban.”

17 Totoo, may mga teritoryong mas dipisil makanumpong nin mga tawo na gustong makanuod dapit sa Diyos. Minsan siring, arog ni Kåre, bako daw na nauugma kang marhay kun nakakanumpong ka nin tawong naghihinanyog asin natutukduan mo siya manungod sa pangaran ni Jehova? Pero paano kita nagigin mga Saksi ni Jehova asin nagigin mga saksi man ni Jesus? An hapot na iyan iyo an tema kan masunod niyatong artikulo.