Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Aram Mo Daw?

Aram Mo Daw?

Kaidtong mga panahon kan Bibliya, ano an buot sabihon pag tuyong ginisi nin sarong tawo an bado niya?

SA Kasuratan, dakul kitang mababasang pangyayari kun sain may mga indibidwal na ginirisi an sulot nindang bado. Garo nakakangalas iyan para sa mga parabasa ngunyan, pero sa mga Judio sarong paagi iyan nin pagpahiling nin grabeng emosyon na dara nin pagkadesperado, grabeng kamunduan, pagkasupog, pagkaanggot, o pagmundo.

Halimbawa, kan maaraman ni Ruben na dai na niya maililigtas si Jose dahil naipabakal na ini para magin uripon, “ginisi niya an saiyang gubing.” Kan sa paghuna kan saindang Ama na si Jacob siniba si Jose nin mabangis na hayop, “ginisi ni Jacob an saiyang gubing.” (Gen. 37:18-35, BPV) * “Ginisi [ni Job] an saiyang gubing” kan sinabi sa saiya na nagadan an gabos niyang aki. (Job 1:18-20, BPV) ‘Girisi an gubing’ kan sarong mensahero na nagduman sa Halangkaw na Saserdoteng si Eli tanganing sabihon na nadaog sa ralaban an mga Israelita, nagadan an duwang aking lalaki ni Eli, asin nasamsam an kaban kan tipan. (1 Sam. 4:12-17, BPV) Kan basahon ki Josias an Ley, narealisar niya an mga sala kan banwaan kaya “ginisi niya an saiyang gubing.”—2 Ha. 22:8-13, BPV.

Sa pagbista ki Jesus, kan madangog kan Halangkaw na Saserdoteng si Caifas an mga tataramon na para sa saiya paglanghad, na bako man totoo, ‘ginisi niya an saiyang gubing.’ (Mat. 26:59-66) Sinasabi sa sarong rabbinikong tradisyon na an siisay man na makadangog na linalanghadan an pangaran nin Diyos obligadong gision an saiyang bado. Pero pagkatapos na laglagon an templo kan Jerusalem, nagtao nin opinyon an mga rabbi na “kun madangog ngunyan nin saro na piglalanghadan an Pangaran nin Diyos, dai na niya kaipuhan gision an saiyang bado, ta kun gigision magigin trapo na iyan.”

Siyempre, an paggisi kan sulot na bado mayong saysay sa paghiling nin Diyos apuwera sana kun talagang tunay an pagmundo nin saro. Kaya, sinabihan ni Jehova an saiyang mga lingkod na “gision,” o ‘lugadon, an saindang puso bakong an saindang mga gubing, asin magbalik sa saiya.’—Joel 2:13.

[Nota sa Ibaba]

^ par. 4 An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version).