AN TORRENGBANTAYAN—PAG-AADALAN NA EDISYON Mayo 2013

Ipinapaliwanag kaini kun paano ta mauutob an satong papel bilang mga ebanghelisador asin itinatampok an mga kuwalidad na matabang sato na magkaigwa nin marahay na komunikasyon sa laog kan pamilya.

Utubon an Saimong Papel Bilang Ebanghelisador

Taano ta mahalagang madangog ngunyan kan mga tawo an maugmang bareta? Asin paano niyato mapangganang mauutob an satong papel bilang mga ebanghelisador?

Ika daw “Maigot sa Paggibo nin Marahay”?

Ipinapaliwanag digdi kun paano an satong maigot na paghuhulit asin marahay na paggawi nakakaakit sa mga tawo na rumani sa Diyos.

Hapot Hali sa mga Parabasa

Dakul na nasyon kan suanoy an nagpapadusa nin kagadanan sa nagkapirang kriminal paagi sa pagbitay sa harigi. Iyo man daw an suanoy na Israel?

Pakusugon an Saindong Pag-aguman Paagi sa Marahay na Komunikasyon

An marahay na komunikasyon mahalaga sa maugmang pag-aguman. Pag-uulayan digdi an mga kuwalidad na makakatabang sato na makikomunikar sa marahay na paagi.

Mga Magurang Asin mga Aki—Makikomunikar nin May Pagkamuot

Ano an nagkapirang ulang sa marahay na komunikasyon? Paano iyan puwedeng mapangganahan?

ISTORYA NIN BUHAY

Kun Taano ta Makahulugan an Buhay Mi

Si Patricia may duwang aki na igwa nin bihirang hilang sa gene. Aramon kun paano sinda nagkaigwa nin makahulugan na buhay sa ibong kan saindang mga kadipisilan.

Ingatan an Saindong Mana Paagi sa Paggibo nin Madunong na mga Desisyon

Anong espirituwal na mana an naghahalat sa mga Kristiyano, asin ano an manunudan ta sa nagpapatanid na halimbawa ni Esau?

HALI SA SAMONG ARCHIVE

Marigon Sindang Nanindugan sa “Oras nin Pagbalo”

Basahon kun paano narisa kan dakul na tawo an neutralidad kan Mga Estudyante sa Bibliya huli sa pagputok kan Giyera Mundial I kan 1914.