Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Minsan Ngani Ako Buta, Ako Nakaheling!

Minsan Ngani Ako Buta, Ako Nakaheling!

 Estorya nin Buhay

Minsan Ngani Ako Buta, Ako Nakaheling!

ISINAYSAY NI EGON HAUSER

Pakalihis nin duwang bulan nin literal na pagkabuta, nabukasan an sakong mga mata sa mga katotoohan sa Biblia na inignoro ko sa bilog kong buhay.

KUN ginigirumdom ko an nakaaging labing pitong dekada, dakol na kabtang kan sakong buhay an nagtatao sa sako nin dakulang satispaksion. Alagad kun may sarong bagay sana na puede kong bagohon, pipilion ko na namidbid ko kutana si Jehova Dios nin mas amay nanggad.

Namundag ako kan 1927 sa Uruguay, sarong sadit na korteng peras na nasyon sa pag-oltanan nin Argentina asin Brazil asin igwa nin dakol na kilometro nin magayon na tanawon sa kahalabaan kan Baybayon nin Atlantiko. An populasyon sa pangenot kompuesto kan mga gikan kan mga dayong Italiano asin Kastila. Minsan siring, mga dayong Hungario an sakong mga magurang, asin kan ako akion pang marhay, nag-erok kami sa sarong ordinaryo, pero marahay an iribanan na pagtaraed. Dai kaipuhan an mga barat sa samong mga pinto o mga rehas sa samong mga bintana. Mayo nin prehuwisyo sa rasa sa tahaw niamo. Mga dayo asin propiong taga duman, itom asin puti​—magkakatood kami gabos.

An sakong mga magurang aktibong mga Katoliko, asin nagin sakristan ako sa edad na dies anyos. Kan ako nasa edad na, nagtrabaho ako sa lokal na parokya asin miembro ako nin sarong grupo na kinokonsulta kan obispo sa diosesis. Huling pinili ko an medikal na propesyon, inimbitaran akong magpartisipar sa sarong seminar sa Venezuela na inorganisar kan Iglesia Katolika. Bilang mga doktor na nag-eespesyalisar sa ginekolohiya, an samong grupo inasignaran na pag-adalan an mga tinotomar na pangontra sa pangingidam na ipinapabakal kan panahon na idto.

Enot na mga Impresyon Bilang Estudyante sa Medisina

Kan ako estudyante pa sa medisina kaidto na nag-aadal manongod sa hawak nin tawo, paorog  nang paorog na naghanga ako sa kadonongan na risang-risa sa pagkadisenyo kaiyan. Halimbawa, ako nagngalas sa kakayahan kan hawak na bolongon an sadiri kaiyan asin maomayan sa trauma, siring baga kun an katoy o nagkapirang gusok tumubo liwat sa normal na sokol kaiyan pakatapos na may hinaleng kabtang kaiyan.

Kadungan kaiyan, naheling ko an dakol na biktima nin grabeng mga aksidente, asin namomondo ako kun sinda nagagadan huli ta inineksionan nin dugo. Nagigirumdoman ko sagkod ngonyan kun gurano kadepisil na makipag-olay sa mga paryente kan mga pasyente na nagadan huli sa komplikasyon kan pag-ineksion nin dugo. Sa parate, dai sinasabi sa mga paryente na an pag-ineksion nin dugo an dahelan kan pagkagadan kan saindang namomotan. Imbes, iba an sinasabi sa sainda na mga dahelan. Minsan ngani dakol na taon na an nakaagi, nagigirumdoman ko pa an pakamate nin pagduwaduwa dapit sa pag-ineksion nin dugo, asin sa katapustapusi nagkonklusyon ako na may diperensia an paggibo kaiyan. Kun naaraman ko sana kutana kaidto an ley ni Jehova mapadapit sa kabanalan nin dugo! Kun siring kaiyan, dai na kutana ako nagkaigwa kan pagduwaduwang iyan manongod sa naheling kong ginigibo.​—Gibo 15:​19, 20.

Satispaksion sa Pagtabang sa mga Tawo

Pag-abot nin panahon, ako nagin siruhano asin direktor nin sarong sentro nin medikal na pag-asikaso sa Santa Lucia. Nagkaigwa man ako nin mga paninimbagan sa Nasyonal na Institusyon sa Biolohikong Siensia. Nakatao ini sako nin dakulang satispaksion. Tinabangan ko an mga tawo na maomayan sa saindang helang, pinaginhawa an saindang pisikal na pagdusa, sa dakol na pangyayari nagligtas nin buhay, asin dinara sa kinaban an bagong mga buhay paagi sa pagtabang sa mga ina na mangaki. Huli sa mga eksperyensia ko kan enot sa pag-ineksion nin dugo, linikayan ko an pagtao kaiyan sa sainda asin naggibo nin rinibong operasyon na dai naggagamit nin dugo. Nangatanosan ako na an pagdugo garo labot sa dram. An solamenteng tunay na solusyon iyo an paghirahay kan labot, bakong an padagos na pagpano kan dram.

Pagbolong sa mga Pasyenteng Saksi

Nagpoon na mamidbid ko an mga Saksi ni Jehova kan mga taon nin 1960 kan magpoon sindang magduman sa samong klinika para sa pag-operar na dai naggagamit nin dugo. Dai ko noarin man malilingawan an nangyari sa sarong pasyente, sarong payunir (bilog na panahon na ministro) na an ngaran Mercedes Gonzales. Grabe an saiyang anemia kaya an mga doktor sa ospital kan unibersidad habo na siang operaran, huling sa boot ninda sierto nang magagadan sia. Minsan ngani nawawaran sia nin dugo, inoperaran mi sia sa samong klinika. Nagin mapanggana an operasyon, asin nagpadagos siang magpayunir nin labing 30 taon sagkod na sia magadan dai pa sana nahahaloy sa edad na 86.

Pirme akong naghahanga sa pagkamoot asin interes na ipinapaheling kan mga Saksi mantang inaasikaso an nasa ospital nindang mga tugang na Kristiano. Kun ako naglilibot sa mga pasyente, naoogma akong maghinanyog sa sainda mantang pinag-oolayan ninda an manongod sa saindang mga pagtubod, asin inaako ko an mga publikasyon na iinaalok ninda sa sako. Dai kasuarin man nagsabong sa isip ko na dai mahahaloy ako magigin bako sanang doktor ninda kundi siring man tugang ninda sa espirituwal.

Mas nagin harani ako sa mga Saksi kan maagom ko si Beatriz, an aki nin sarong pasyente. An kadaklan sa saiyang pamilya nakikiasosyar na sa mga Saksi, asin pagkakasal mi, sia nagin aktibo man na Saksi. Sa ibong na kampi, ako biyong sibot  sa sakong trabaho asin medyo nagigin prominente sa langtad nin medisina. An buhay garo baga nakakakontentong marhay. Dai ko noarin man naisip na madali na palan akong magsapar nin kasakitan sa buhay.

Nagsakit Ako nin Makuri

An saro sa pinakamaraot na puedeng mangyari sa sarong siruhano iyo an dai na makaheling. Nangyari iyan sa sako. Bigla na sana, naraot an sakong duwang retina​—nabuta ako asin dai ko aram kun ikakabalik pa an sakong pagheling. Pakatapos na operaran ako, nakahigda ako sa kama na may benda an duwang mata asin nagkaigwa nin depresyon. Nagkaigwa ako nin saboot na biyong daing serbi asin daing paglaom sagkod sa punto na nagdesisyon akong maghugot. Huling nasa ikaapat akong eskalon, nagbuhat ako sa kama asin nagkapakapa sa lanob, na naghihingoang makua an bintana. Matagbang ako tanganing magadan. Minsan siring, nakaabot ako sa pasilyo kan ospital, asin ihinatod ako nin sarong nars pabalik sa sakong kama.

Dai ko na iyan inotro. Alagad huli sa sakong pagkabuta, nagpadagos an sakong depresyon asin pagigin iritable. Durante kan peryodong ini nin pagkabuta, nanuga ako sa Dios na kun ako makaheling liwat, babasahon ko an bilog na Biblia. Pag-abot nin panahon, dikit-dikit na nakabalik an sakong pagheling, asin nakakabasa na ako. Alagad dai na ako makakapadagos bilang siruhano. Sa ibong kaiyan, sa Uruguay may popular na pananaram na “No hay mal que por bien no venga,” “Mayo nin bagay na daing data nang marhay na mayo nang marahay na puedeng ibunga kaiyan.” Madali ko na kaidtong maeksperyensiahan an pagigin totoo kan kasabihan na iyan.

Bakong Marahay na Kapinonan

Gusto kong bakalon an edisyon kan The Jerusalem Bible na darakula an letra, alagad naaraman ko na an Mga Saksi ni Jehova igwa nin mas baratong Biblia, na iinalok na darahon nin sarong hoben na Saksi sa sakong harong. Kan suminunod na aga, nagtitindog sia sa atubangan kan pinto sa delantera na dara an Biblia. Binukasan kan sakong agom an pinto asin nakipag-olay sa saiya. May pagkadaing modo na nagbulyaw ako sa laog kan harong na kun nabayadan na nia an hoben para sa Biblia, mayo na ining dahelan na maghaloy pa sa sakong harong asin maninigong humale, na siempre, ginibo nia tolos. Dai ko hinona na an tawo man sanang ini magkakaigwa nin mahalagang kabtang sa sakong buhay.

Sarong aldaw nanuga ako sa sakong agom na dai ko naotob. Kaya tanganing makabayad asin mapaogma sia, sinabi ko na iibanan ko sia sa taonan na Memorial kan kagadanan ni Cristo. Kan dumatong an aldaw na iyan, nagirumdoman ko an sakong panuga asin nag-atender sa okasyon kaiba nia. Naghanga ako sa makikatood na kamugtakan asin sa maboot na pag-ako sa sako. Kan ponan kan ispiker an saiyang pahayag, nabigla akong maheling na sia an hoben na lalaki na daing galang na pinahale ko sa sakong harong. An saiyang pahayag tuminudok na marhay sa boot ko, asin ikinamondo kong marhay an daing kabootan na pagtratar ko sa saiya. Paano daw ako makakabayad?

Sinabihan ko an sakong agom na imbitaran sia sa pamanggihan, alagad nagsuherir sia: “Bako daw na mas angay kun ika an maimbitar sa saiya? Digdi sana kita, asin sia marani sa sato.” Tama sia. Nagrani sia tanganing taratarahon kami asin maogmang inako an imbitasyon.

An pag-orolay niamo kan banggi na binisita nia kami iyo an kapinonan nin dakol na pagbabago para sa sako. Ipinaheling nia sa sako an librong An Katotoohan na Minagiya Pasiring sa Buhay na Daing Sagkod, * asin ipinaheling ko sa saiya an anom na kopya kan libro man sanang iyan. Itinao iyan sa sako sa ospital kan laen-laen na pasyenteng Saksi, alagad dai ko pa iyan nabasa kasuarin man. Durante asin pakatapos kan pagkakan, sagkod sa matanga, kadakol akong ihinapot​—na gabos iyan sinimbag nia na ginagamit an Biblia. An pag-orolay nagpadagos sagkod sa amay na mga oras kan sunod na aga. Bago humale, inalok ako kan hoben na lalaki na adalan ako sa Biblia, na ginagamit an librong Katotoohan. Natapos mi an pag-adal sa librong iyan sa laog nin tolong bulan asin nagpadagos sa librong “Babylon the Great Has Fallen!” God’s Kingdom Rules! * Pakatapos kaiyan, idinusay ko an sakong buhay ki Jehova Dios asin nabautismohan.

 Pakamate na May Pakinabang Na Giraray

Bilang resulta nin literal na pagkabuta, ‘an mga mata kan sakong puso’ nabukasan sa mga katotoohan sa Biblia na inignoro ko sagkod sa panahon na iyan! (Efeso 1:18) Kan mamidbid ko si Jehova asin an saiyang mamomoton na katuyohan nagbago an bilog kong buhay. Sa giraray, namatean ko na ako may pakinabang na asin maogma. Tinatabangan ko an mga tawo sa pisikal sagkod sa espirituwal asin ipinapaheling ko sa sainda kun paano mapapalawig an saindang buhay nin nagkapira pang taon sa sistemang ini nin mga bagay asin sa bilog na panahon na daing sagkod sa bagong sistema nin mga bagay.

Nagdanay akong sunod sa panahon sa langtad nin medisina, asin nagsiyasat ako dapit sa mga peligro nin pag-ineksion nin dugo, pansalidang mga pagbolong, mga deretso nin mga pasyente, asin bioetika. Nagkaigwa ako nin mga oportunidad na ihiras an mga impormasyon na ini sa mga nasa medikal na propesyon sa lokal kun naiimbitaran akong magpahayag manongod sa mga temang ini sa mga seminar nin mga doktor. Kan 1994, nag-atender ako sa enot na kongreso manongod sa pagbolong na dai naggagamit nin dugo sa Rio de Janeiro, Brazil, asin nagpahayag manongod sa kun paano aasikasohon an mga pagdugo. An kabtang kan impormasyon na iyan iiniba sa artikulo na isinurat ko, “Una propuesta: Estrategias para el Tratamiento de las Hemorragias” (“Sarong Estratehikong Proposisyon Para sa Pagbolong Laban sa Pagdugo”), na ipinublikar sa magasin dapit sa medisina na Hemoterapia.

Integridad sa Ibong nin Pangigipit

Sa kapinonan, an sakong mga pagduwaduwa manongod sa mga pag-ineksion nin dugo sa pangenot nakabasar sa sientipikong kaaraman. Minsan siring, kan ako mismo magin pasyente sa ospital, nanompongan ko na bakong madali na magsayumang ineksionan nin dugo asin papagdanayon an sakong pagtubod sa atubangan nin grabeng pangigipit kan mga doktor. Pakatapos nin grabeng atake sa puso, kinaipuhan kong ipaliwanag an sakong paninindogan sa sarong siruhano sa laog nin labing duwang oras. Sia aki kan sakong marahayon na mga katood asin nagsabi na dai nia totogotan na ako magadan kun sa paghona nia puedeng iligtas nin pag-ineksion nin dugo an sakong buhay. Namibi ako nin silensio ki Jehova, na hinahagad sa saiya na tabangan an doktor na ini na masabotan asin igalang an sakong paninindogan dawa kun dai sia oyon dian. Sa katapustapusi, nanuga an doktor na igagalang an sakong mga kagustohan.

Sa saro pang pangyayari, kinaipuhan kong ipahale an sarong dakulang bukol sa prostate gland. Nagkaigwa nin pagdugo. Sa giraray, ipinaliwanag ko an mga dahelan kan sakong pagsayumang ineksionan nin dugo, asin minsan ngani ako nawaran nin dos-tersio kan sakong dugo, iginalang kan mga doktor an sakong paninindogan.

Pagbago nin Aktitud

Bilang miembro kan Internasyonal na Asosasyon nin Bioetika, nakamate ako nin satispaksion na maheling an pagbabago sa aktitud kan mga doktor asin legal na mga autoridad dapit sa mga deretso kan mga pasyente. An paternaliskong aktitud kan mga doktor nasasalidahan nin paggalang sa may kabatidan na pagtogot. Tinotogotan na ninda ngonyan an mga pasyente na makikabtang sa pagpili nin pagbolong. An Mga Saksi ni Jehova dai na ibinibilang na mga panatiko na dai maninigong tawan nin atension kan mga doktor. Imbes, ibinibilang sinda na may kabatidan nanggad na mga pasyente na an mga deretso maninigong igalang. Sa mga seminar nin mga doktor asin sa mga programa sa telebisyon, an midbid na marhay na mga propesor nagsabi: “Huli sa mga paghihingoa kan Mga Saksi ni Jehova, nasasabotan na niato ngonyan . . .” “Nanodan niato sa mga Saksi . . .” asin “Tinokdoan ninda kitang mas mapakarhay.”

Sinasabi na an buhay an pinakamahalaga sa gabos  huli ta an katalingkasan, libertad, asin dignidad mawawaran nin kahulogan kun mayo iyan. Dakol ngonyan an nag-aako sa sarong orog karahay na legal na konsepto, na rinerekonoser na an kada indibiduwal iyo an kagsadiri kan saiyang personal na mga deretso asin iyo an solamenteng makakapagdesisyon kun arin sa mga deretso nia an maninigong ipaorog sa ano man na partikular na kamugtakan. Sa paaging ini, an dignidad, katalingkasan sa pagpili, asin relihiosong mga paniniwala an ipinaoorog. An pasyente igwa nin autonomiya. An Hospital Information Services, na inestablisar kan Mga Saksi ni Jehova, nakatabang sa dakol na doktor na umoswag sa saindang pakasabot sa mga bagay na ini.

An padagos na pagsuportar kan sakong pamilya nagpangyari sa sako na magin kapakipakinabang sa paglilingkod ki Jehova asin makapaglingkod man bilang magurang sa Kristianong kongregasyon. Siring kan nasabi ko na, an pinagbabasolan ko sa gabos iyo na dai ko nanodan nin mas amay an manongod ki Jehova. Sa ibong kaiyan, nagpapasalamat akong marhay na binukasan nia an sakong mga mata sa makangangalas na paglaom na mabuhay na sakop kan areglo kan Kahadean nin Dios, na dian “mayo nin nag-eerok na masabi: ‘Naghehelang ako.’”​—Isaias 33:24. *

[Mga Nota sa Ibaba]

^ par. 24 Ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova.

^ par. 24 Ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova.

^ par. 34 Mantang ginigibo an artikulong ini, nagadan si Tugang na Egon Hauser. Sia fiel na nagadan, asin nakikigayagaya kita sa saiya na segurado an saiyang paglaom.

[Ritrato sa pahina 24]

Kan ako nasa edad na labing 30, na nagtatrabaho sa ospital sa Santa Lucia

[Ritrato sa pahina 26]

Kaiba an sakong agom, si Beatriz, kan 1995