AN TORRENGBANTAYAN Num. 4 2016 | Kun Paano Naingatan an Bibliya

Sa laog nin dakul na siglo, dakul na mga peligro an puwede kutanang nakapara sa Bibliya o sa mensahe kaiyan. Ano an itinutukdo sa sato kan bagay na naingatan iyan?

TEMA SA COVER

Importanteng Maaraman

Mayo nin ibang libro na nakaimpluwensiya sa paniniwala kan kadakul na tawo sa arog kaiyan kahaloy na panahon. Pero mapagtitiwalaan daw talaga an Bibliya?

TEMA SA COVER

Naingatan an Bibliya na Dai Malapa

Papiro asin pergamino an ginamit kan mga parasurat asin parakopya kan Bibliya para isurat an mensahe kan Bibliya. Paano naingatan sagkod ngunyan an suanoy na mga surat na iyan?

TEMA SA COVER

Naingatan an Bibliya sa Ibong nin Pagkontra

Hininguwa nin mga lider nin pulitika asin relihiyon na pugulan an mga tawo na magkaigwa, magprodusir, o magtradusir nin Bibliya. Pero gabos iyan nasudya.

TEMA SA COVER

Naingatan an Bibliya sa mga Pagpurbar na Liwaton an Mensahe Kaiyan

May mga bakong onestong indibidwal na naghinguwang liwaton an mensahe kan Bibliya. Paano naaraman asin nasudya an saindang mga ginibo?

TEMA SA COVER

An Dahilan Kaya Naingatan an Bibliya

Taano ta naiibang marhay an librong ini?

Aram Mo Daw?

Taano ta pambihira an nagin pagtrato ni Jesus sa mga may leproso? Ano an mga basehan para itugot kan Judiong mga lider nin relihiyon an diborsiyo?

Posible Daw an Sarong Kinaban na Mayong Kadahasan?

Natabangan an mga indibidwal na baguhon an saindang bayolenteng pamumuhay. An nakapabago sainda puwede man na makapabago sa iba.

BINAGO KAN BIBLIYA AN SAINDANG BUHAY

Pirang Beses Kong Pinurbaran Bago Ko Napundo

Napundo nin sarong lalaki an saiyang pagkaadik sa pornograpiya kaya nagin matuninong an isip niya. Paano niya iyan nagibo?

Naikumparar Mo Na Daw an Tinutubod Mo sa Itinutukdo kan Bibliya?

Magkakalain an doktrina asin paniniwala kan rinibong denominasyon nin mga Kristiyano. Kun siring, paano mo maaaraman kun arin sa mga iyan an nagtutukdo kan katotoohan?

Ano an Sinasabi kan Bibliya?

May ginagamit daw an Diyos na organisasyon na base sa pagtubod para maparani an mga tawo saiya?

Dakul Pang Tampok Online

Kaisipan Daw nin Diyos an Laog kan Bibliya?

Dakul na kagsurat kan Bibliya an nagsabi na hali sa Diyos an mga isinurat ninda. Taano?