AN TORRENGBANTAYAN Num. 3 2019 | Arog na Sana Daw Kaini an Buhay?

Natural sanang naihahapot iyan, asin an simbag na tinutubod kan saro makakaimpluwensiyang marhay sa saiyang buhay.

An Mamundong Katotoohan kan Kagadanan

Ano man an satong gibuhon, dai ta madudulagan an mga epekto kan paggurang asin kagadanan. Arog na sana daw kaini an buhay?

An Paghanap sa Minamawot na Halawig na Buhay

Pinupurbaran kan pirang biologist asin geneticist na madiskubre an sekreto sa paggurang. Ano an nagin mga resulta kan siring na pag-research?

Dinisenyo Kita Para Mabuhay nin Daing Katapusan

Siisay baga sa sato an habong magkaigwa nin halawig asin maugmang buhay?

Taano ta Naggugurang Asin Nagagadan Kita?

Bakong katuyuhan nin Diyos na magadan an mga tawo. An satong inot na mga magurang linalang na perpekto an isip asin hawak; buhay pa kuta sinda sagkod ngunyan.

Paano Madadaog an Kaiwal na Kagadanan?

Naggibo an Diyos nin mamumuton na probisyon para tubuson an katawuhan sa kagadanan paagi sa pagbayad nin pantubos.

Paano Ka Magkakaigwa nin Mas Marahay na Buhay?

Igwa nin “dalan” na dapat mong lakawan na itatao nin Diyos sa mga tawong namumuot sa saiya.

Puwede Kang Magin Maugma Dawa Ngunyan

Paano an paggiya kan Bibliya makakatabang saimo na magin kontento, mapakusog an saindong relasyon bilang mag-agom, asin magtagal sa ibong nin paghilang?

Ano an Paglaom Para sa mga Gadan?

Itinatao kan Bibliya an simbag.