Yi enu ci yí lemɛ ji

Miwo Yehowa Kunuɖetɔwo nyiɔ?

Nɔ èji mɔ yeadoha koɖo mìɔ, yeava mìwo bɔbɔ ɖeka, yeabiɔ Bibla kplakpla ehomana, alo yeakpla nu sugbɔ so mì nuɔ, akpaxwe cɛ akpedo eo nu. Àgbetɛnŋ ayi mìwo ’lɔjedɔwaxu ɖeka keŋ akpɔ lé mìwo dɔwo yinɔ do.

Jixɔsewo koɖo dɔwawawo

Yehowa Kunuɖetɔwo le xexeɛ pleŋ mɛ

Kpla nu so mìwo nɔviwo habɔbɔ lɔ pleŋ nu.

Bibla kplakpla ehomana

Nyi yí taɖo Woakpla Biblaɔ?

Bibla na ɖoŋci nɔ agbemɛ nyɔbiɔse veviwo nɔ amɛ linlɔn nɛniɖe le xexeɛ pleŋ mɛ. Àji mɔ yeanɔ womɛa?

Lé Mìwanɔ Bibla Nukplakpla Doɔ?

Lé xexe lɔ pleŋ mɛɔ, wojeshi Yehowa Kunuɖetɔwo mɔ wokplanɔ Bibla koɖo amɛwo ehomaxɔ. Kpɔ lé wowɛ ni do

Biɔ Bibla Nukplakpla

Kan seŋ so Bibla nyɔbiɔse ɖe nu alo kpla nubuwo so Yehowa kunuɖetɔwo nu.

Bɔbɔwo koɖo enujɔjɔwo

Nyiwo Yí Jɔnɔ le Fyɔɖuxuxɔwo Mɛɔ?

Sɔ ŋkuvi avayi kpɔɛ eoŋtɔ.

Va Bɔbɔ Koɖo Mì

Kpɔ lé mìwo bɔbɔwo yinɔ do. Kpɔ bɔbɔ waxu ci yí sɔ eo gbɔ.

Eŋwiɖoɖo Yesu Ku

Yehowa Kunuɖetɔwo yɔkɔ eo, nɔ nàva Eŋwiɖoɖo Yesu ku ci woawa le 12 Avril 2025.

Miwo yí le Yehowa dro wakɔ le egbɛmɛɔ?

Yehowa Kunuɖetɔwo le xexeɛ pleŋ mɛ. Woso egbedodo koɖo akɔta vovovowo mɛ. Nyi yí xoxu amɛ vovovo cɛwo dojuɔ?

Xexeɛ pleŋ mɛ nyɔtakankan veviwo

  • Eju ciwo mɛ Yehowa Kunuɖetɔwo le: 239

  • Yehowa Kunuɖetɔwo: 8 816 562

  • Amɛ ciwo yí xɔ axomɛ Bibla nukplakpla: 7 281 212

  • Amɛ ciwo yí va xweshaxwe ŋwiɖoɖo Kristo ku ji: 20 461 767

  • Hamɛwo: 118 177