Mìnyi akɔta koɖo egbe vovovowo mɛ tɔwo. Mìva wa ɖeka, ɖo taɖojinu ɖeka yí le mì shi. Enu vevitɔ yí nyi mɔ, mìado bubu Yehowa, Bibla mɛ Mawu, mɛ ci yí wa enuwo pleŋ nu. Mìwakɔ enu ɖeshiaɖe mɔ mìato Yesu Kristo fɔ ji. Jijɔ yí enyinɔ nɔ mì nɔ woyɔ mì mɔ Kristotɔwo. Mìwo domɛtɔ ɖekaɖeka zannɔ gamɛ yí sɔ kpenɔdo amɛwo nu, nɔ woakpla nu so Bibla koɖo Mawu Fyɔɖuxu nu. Ci yí mì le Kunuɖekɔ, abi xokɔ nuxu so Yehowa Mawu koɖo yifyɔɖuxu nuɔ, wojeshi mì mɔ mìnyi Yehowa Kunuɖetɔwo.

Yi mìwo ’nyɔtakankandadoxu. Hlɛn Bibla le enyɔtakankandadoxu lɔ. Kplanu sugbɔ so mìwo ŋtɔwo koɖo mìwo jixɔsewo nu.